Engelsk Bruk oversetter i youtube

 

ROMERRIKET

Julius, Caesar,

July 12 eller 13, 100-44 Før Kristus

 Pontifex Maximus,

High Priest.

 

Det antikke Romerriket

SPQR

Senatus Populus Que Romanus

Senate For Det Romerske Folk

 

Imperator eller Pontifex Maximus,(. over alle,)

 

Den moderne sivilisasjonens vugge

Gud brukte Romerriket til å spre Kristendommen

Rome Is Linked To The End Times | Jonathan Cahn Sermon

 

Apostelen Paulus var Romersk borger

 

Flott Data maniupulert bilde fra Filmen Gladiator

 

FORUM ROMANUM

 

 


Bildet viser Kristendoms Forfølgelse I Roma , sannsynlig under Keiser Nero

Langt flere Kristne Dør I dag

av forfølgelse og fengsling .

s

__Polycarp Full Movie

 

open door.jpg__

Amir Tsarfati: Bible Lands Unveiled: To the Jew Firs

Why the World Hates Christians,_

Hvorfor Verden Hater Kristne Engelsk

Øivind Andersen - Jeg har utvalgt dere av verden derfor hater verden dere.

Hva vil det si å være kristen i vår tid | Kanal10 Kveld med Eva Olsvold Sundar

 


 

 

https://yt3.googleusercontent.com/w8E8Gh-Jj126wzeTkfGoYOhFerCr64X56f9Z9HuYUgqT9QSOVrhHVuqndcjcCjqGyy6w59N3xQ=s176-c-k-c0x00ffffff-no-rj

 

Nr.289 Charles Hansen: Romerriket (4 av 5)

 

Romerriket på Jesu tid

 

Pax Romana

Det antikke Romerriket utviklet seg fra det greske verdensrike under Aleksander den store.Verdens rikene er beskrevet i profeten Daniel Romer Riket er der beskrevet som føttenes rike av jern og lær.(alle veier fører til Rom)Antikkens Romerske Imperium ble først og fremst grunnlagt på militær makt men også på avtaler Pax Romana alle de områder som ble underlagt det Romerske Imperium blomstret både på det økonomiske og kulturelle selv om det gjæret i folkemassen om frigjøring ,Penge poletikk (Banker og politiske systemer var på høyde med det vi har i dag.)Apostelen Paulus var Romersk statsborger og kunne fritt bevege seg i det romerske Imperium under beskyttelse av den romerske lov.Det Romerske Imperium begynte å gå i oppløsning i slutten av det første årtusen i vår tid.Det har vært mange lederes drøm å igjen etablere det Romerske Imperium

Fra Napoleon til Hitler.

_

Det Gjenreiste Romerske Imperium.

Daniel 7-23 Så lød hans ord : Det fjerde dyr betyr at det på jorden skal komme et fjerde dyr ,som skal være anderledes enn alle de andre riker, og det skal sluke hele jorden og søndertrede og knuse den.

Vi ser begynnelsen på dette Riket

Roma Traktaten 1957

Joh Åpenb.- 13-1

________________________________

_______ ______________

EU Roma Traktaten

Europeiske union, Den, fork. EU, ble grunnlagt 1958 som EEC (European Economic Community); etter 1967 ble betegnelsen EF (Europeiske fellesskap) vanlig. Etter at Maastricht-avtalen ble satt ut i livet 1. nov. 1993, er EU den korrekte betegnelsen. EU består av 15 vesteuropeiske stater: Fra starten Belgia, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland og Vest-Tyskland; videre Danmark, Irland og Storbritannia (1973), Hellas (1981), Portugal og Spania (1986), Sverige, Finland og Østerrike (1995). Det gjenforente Tyskland ble medlem fra 1990. Tyrkia, Kypros, Malta, Sveits, Ungarn og Polen har søkt om medlemskap. Etter folkeavstemningen om det daværende EF i Norge 1972, ble det inngått en handelsavtale mellom EF og Norge, som ble avløst av EØS-avtalen 1994. Norge sa for annen gang nei til EU i folkeavstemningen 1994.
Medlemslandene holder halvårlige toppmøter, som i praksis har utviklet seg til å bli EUs viktigste forum ;unionsrådet, der de mest vidtrekkende spørsmål om EUs utvikling blir behandlet. Landene har formannsvervet et halvår hver. EU er en overnasjonal organisasjon. Dens hovedorganer er Forsamlingen (Europaparlamentet) med 626 medlemmer, valgt ved direkte valg, Rådet, som består av regjeringsmedlemmer fra hvert land og er den høyeste besluttende myndighet, og Europakommisjonen, som er EUs regjering med sete i Brussel. Leder for kommisjonen 1985-94 var Jacques Delors, fra 1995 Jacques Santer. En egen domstol har sete i Luxembourg.
I 1968 var alle tollavgifter på den interne handel opphevet og en felles ytre tolltariff etablert, senere kom man frem til felles jordbruksordning og felles arbeidsmarked. Det samarbeides ellers om miljøvern, sosial velferd, forskning og energipolitikk. Gjennom Lomé-overenskomsten (ACP-samarbeidet), i kraft 1976, er en lang rekke utviklingsland sikret tollfri adgang til EU, økt utviklingshjelp og rimelige kreditter. I 1984 ble all toll på industriprodukter i handelen mellom EU og Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) opphevet. Det indre markedet, som ble satt i verk 1993, skal videreutvikle samarbeidet henimot økonomisk og politisk integrasjon, bl.a. ved å fjerne grensekontroller og standardisere lovverk, samt ytterligere deregulere arbeidsmarkedet. EFTA-landene har fått del i det indre markedet gjennom <EØS-avtalen, som trådte i kraft 1994.
1991 vedtok EU den omstridte Maastricht-avtalen, som peker frem mot en sterkere politisk og økonomisk integrering. Avtalen møtte motstand i deler av EU, særlig i Danmark, Storbritannia og Frankrike, og var en av hovedårsakene til at Norge sa nei ved folkeavstemningen. Da avtalen ble satt ut i livet 1993, byttet organisasjonen navn til EU. Det fremtidige EU-samarbeidet inkluderer en felles EU-valuta (euro) og nye skritt mot en politisk union og felles utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Fokus --Achoug Gyldendals Leksikon Multimedia.

_______________________________________________________________________________________________
Eu dreier seg om Livsformen
Av lektor Johan 1. Holm, Rogalandsutvalget mot norsk EU-medlemskap

Kjernen i Europas kultur er ikke universalisme og sosialistisk likhet, men differensiering. «Kjenn deg selv!», stod det skrevet over oraklet i Delfi i Hellas, hvor Europas kultur har sine røtter. Europas Union uten nasjonale grenser har derimot sin rot i Rom, hvor staten, ikke mennesket, stod i sentrum.De romerske juristene var nok dyktige, men de dyrket staten og alt som kom fra staten, Også lovene. l)e kunne ikke tenke seg noen høyere rett, naturretten, med evige og uforanderlige prinsipper som satte grenser for statens makt.
Totalitære statsformer
Tanken om menneskerettighetene kunne bare vokse fram på germansk-rettslig grunn, SOM i England og de skandinaviske land, samt delvis i Frankrike (salisk rett). overalt innenfor Det hellige tysk-romerske rike og de stater som oppstod på dettes grunn, finner vi totalitære statsformer i det 20. århundre. Den klassiske individualisme overvintret bare innenfor nasjonalstatene med naturrettslige forfatninger som satte absolutte grenser for statens makt i forhold til individet.
Eidsvoll-grunnlovens Par. 112 sier at ingen forandring må skje i Grunnloven som strider mot dens ånd og prinsipper. I sin tolkning av par. 1 12 sier professor Johannes Andenæs i sin lærebok om statsforfatningen: Grunnloven tillater ikke at Norge meldes inn i en ny union, og kan heller ikke forandres slik at en ny union blir mulig
Arven fra Hellas
Våre nasjonale diktere står med begge ben plantet i arven fra Hellas. Tenk på Wergelands strofe: «Dig selv i hver en vending vær, det kunsten over kunster er!», altså individualisme, ikke kollektivisme. Det er samme tanke som vi finner over oraklet i Delfi.. Samtidig er ikke suvereniten noe som skiller og isolerer. Da unionen med Sverige var oppløst i 1905 ble forholdet til svenskene åpent og fritt. Krigsfaren forsvant som dugg for solen. De gamle Nordmenn hadde rett « Gode Naboer holder gjerdene i orden, sa de. For Nasjonens store sønner som Bjørnstjerne Bjørnson, Johan Sverdrup og historikeren J.E. Sars med mange flere, var det umulig å bli fedrelandssinnet nok. «Den beste nordmann, er den beste europear>l, sa Arne Garborg.

Artikkelen er meget forkortet.

.De gamle Nordmenn hadde rett « Gode Naboer holder gjærende i orden, sa de (bemerkning disse gjærer kan kun tas bort i fred av Jesus Kristus i Rikets Tid.

Jeg vil bemerke, at dette er ikke fra min side ment som et inlegg i den politiske debatt om EU selv om det kan se slik ut,heller en advarsel om hva store politisk demokratiske maktstrukturer kan falle i udemokratiske hender slik Profetiene forteller .

Gode intensjoner kan lett forandres til noe ondt,der er utallige begivenheter i vår historie som bevitner akkurat dette. Veien til Helvete er brolagt med gode intensjoner sa en vis mann

Stein A Johannessen.


                __________

The Agenda of Islam - A

_______________

MickaL Nostradamus

 

EUROPAS PROFET

La de som leser disse vers tenke dypsindig
la den vanhellige og den uvitende hop holde seg borte
Og langt borte Astrologer Idioter og Barbarer
Må han som tenker på en annen måte være underlagt det Hellige Ritual.

Hellige Ritual.

DEL1 .DE FORSKJELLIGE NIVÅENE I GUDS ORD.

Bibelens Profeter profeterer ut i fra Israel og Jerusalem som senterpunkt.

Så Profeterer Nostradamus ut i fra Frankrike som senterpunkt.

(Trosbekjennelsen+ vievann (lat., aqua lustralis), i den romersk-katolske kirke vann tilsatt salt og innviet til liturgisk bruk)

For den som våger å tolke Nostradamus Historien vil dømme.

Dessverre er en del linker på Engelsk som ikke kan oversettes.

Engelsk Bruk oversetter i youtube

4 Men du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal streife omkring, og kunnskapen skal øke.

 og kunnskapen skal øke.

Vi står på skuldrene til de som gikk foran oss.

           

Michel Nostradamus Nasjonalbiblioteket

Century I Quatrains

 

Bilde er tatt fra Flmen Mannen som så inn i Fremtiden. Film Engelsk

Nostradamus: Beyond The Prophecies Full Documentary

Prophecies of Nostradamus 1979

 

 

Født 14 eller 21 December 1503

Saint-Rémy-de-Provence, Provence, Kingdom of France

Død 1 or 2 July 1566 (alder 62)

I dag den Franske Republikk

I Saw the Future of France in This Odd Vision from God - Troy Black Prophecy

 

 

EFI  Forlag

Notes Specific to This ReproductionThis text is reproduced from Nostradamus, Countdown to Apocalypse written by Jean-Charles de Fontbrune, translated by Alexis Lykiard, prefaced by Liz Greene, and published by Henry Holt and Company, Inc., New York, 1983. This largely literal translation is reproduced, here, as accurately as possible.
The "original" source is Les Prophéties de M. Michel Nostradamus, the edition of 1568 by Benoist Rigaud at Lyon; stored in 8.
B.U. "Montepellier", no. 48340.

1

Sitting alone at night in secret study;
it is placed on the brass tripod.
A slight flame comes out of the emptiness and
makes successful that which should not be believed in vain.

2
The wand in the hand is placed in the middle of the tripod's legs.
With water he sprinkles both the hem of his garment and his foot.
A voice, fear: he trembles in his robes.
Divine splendor; the God sits nearby

1

Sitter alene om natten i hemmelig studie;

den er plassert på messingstativet.

En liten flamme kommer ut av tomheten og

gjør vellykket det som ikke bør tros forgjeves.

2

Staven i hånden er plassert midt på stativets ben.

          Med vann drysser han både hem av plagget og foten.  vievann

En stemme, frykt: han skjelver i kappene sine.

Guddommelig prakt; Gud sitter i nærheten.

Den hellige Ånds Åpenbarings Inspirasjon

Og Kraft

 

Preferanse Norsk

M. NOSTRADAMUS: HOLY MAN AND PROPHET OF GOD

Daniel A Melendez


Guddommelig åpenbaring

I fortalen til sin sønn skriver Nostradamus at profetiene var meddelt ham av Gud direkte, altså ved en guddommelig åpenbaring: ;All virkelig spådomskunst stammer først og fremst fra Gud Skaperen, dernest fra gunstige omstendigheter og sist fra naturbegavelse; Han sammenlikner sitt eget billedspråk med språket i bibelens profetier. Han nevner spesielt Joels profetier, og det er også riktig at Joels bok beskriver en rekke hendelser som kan tydes slik at de svarer til det som bebudes av Nostradamus. Den danske Nostradamusforskeren Billenstein slutter seg til et slikt religiøst perspektiv. Han hevdet at ;Profetiene aabenbarer os en Forudviden, der ligger saa langt over vor menneskelige Forstand, at dens Indhold og Troen, der forkyndes, kun kan hidrøre fra den almægtige og alvidende Gud og er et positivt Vidnesbyrd om, at Gud leder og styrer Verden og dømmer vore Gærninger.; Videre skriver han at profetiene er en forklaring på Bibelens utsagn om de prøvelser vi mennesker vfl bli underkastet forut for Kristi gjenkomst, og at de skildrer vår tid som Guds vredes store dag, da Kristus skal tilkjempe seg den endelige seier over menneskets

Arvefiende, synden.

________________________________________________________________________________________________

Den Forbudte Stemme fra fortiden

Stemmen fra fortiden da lekmanns forkynnelse var forbudt.

Vi  minnes Hans Nilsen Hauge  hva han gjikk igjennom av forfølgelse for åndelig og politisk frihet

Nostradamus var av Jødisk herkomst fra Issakars stamme.

1. Krønikebok 12,32

Bibelen løfter frem ”Issakars sønner, som forsto seg på tidene, så de visste hva Israel burde gjøre”.

Issakar betyr «HAN BRINGER MIN BELØNNING»

 

Jeg anbefaler edruelig lesning av Nostradamus Profetier.En må være klar over at Nostradamus er en mann av sin tid, de vitenskapelige fremskritt som ble gjort i hans samtid ble lett blandet sammen med deres Gudstro, og det var vel anerkjent av de lærde i hans samtid om at beregne de forskjellige begivenheter matematisk, og astronomisk Det himmelske urverk i Astronomi  Astrologi  Nostradamus var meget høyt utdannet i sin samtid. Nostradamus var en dypt troende Kristen. Han fikk sin kunnskap både fra den Jødedommen og Kristendommen, han var en av de få som på grunn av sin hebraiske bakgrunn kunne lese Bibelen på grunnspråket og var opplært i både Jødisk lære(Jødedommen) og mystikk( Kabbalisme).Og på grunn av at den mektige Katolske Kirke med inkvisisjonens redselsvelde, og av den grunn så krypterte han sine profetier så han ikke skulle få problemer med Kirkens meningsterror i sin samtid. Nostradamus måtte skrive sine profetier med begge hendene bundet og tåkelegge profetiene for sin samtid.En kan klart se av versene hvordan Nostradamus unngår så langt mulig å bruke bibelens språk(Kanans språk Bibelens språk ), men bruker andre ord og vendinger i sine profetier. Men der er ingen tvil om at de Bibel tolkninger og profetier han mottok har sin inspirasjon i den hellige Ånds Kraft.

Isaac Newton

Sir Isaac Newton Predicts The World Will END On This Date (fast and funny)

Occult studies

1642-1726

Astronomi  Astrologi  var på Nostradamus tid det samme, læren om planetens vandring, det himmelske urverk. Stjernehimmelens posisjoner forandres over tiden som går, astron = stjerne

Quatrains= Vers delt i fire linjer ,Kompremert Profeti (sammenpakket) i en stor del av av versene.

Quatrain = 4 ? noen Nostradamus tolkere mener at Quatrain bety manna )-( fire) I bibelen betyr 4 symboliserer den synlige skapning og jordiske forhold Åpenbaringen 5-8 fire livsvesener som representerer hele skapningen Kongen Åpner Seglene .4 tallet kan også symbolisere fullstendighet og helhet

sSterk forkortet-=kilde Indergaard bind 1 Jesu gjenkomst side 191om bibelens tallsymbolikk.

Vi må erkjenne at vi forstår Profetisk stykkvis og delt

STJERNEHIMMELENS FORKYNNELSE

Av Oskar Edin Indergaard

_____________________

Vår Tidsrekning

 

 


wikipedia.no

 

Den Hellige Skrift
Norsk 1930 og Engelsk King James Version
Gresk og Hebraisk leksikon _


Illustrasjoner Bilder  Bruce Pennington

 


 

Johannes 14

1 Eders hjerte forferdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig!2 I min Faders hus er det mange rum; var det ikke så, da hadde jeg sagt eder det; for jeg går bort for å berede eder sted; 3 og når jeg er gått bort og har beredt eder sted, kommer jeg igjen og vil ta eder til mig, forat også I skal være der jeg er. 4 Og hvor jeg går hen, dit vet I veien.

For five hundred years more one will keep count of him Who was the ornament of his time:Then suddenly great light will he give,He who for this century will render them very satisfied

For fem hundre år frem vil en holde hans telling (tidsrekning)Som er ornamentet (utsmykning) av sin tid (Jesus Kristus) Plutselig et stort lys vil han gi, Han som for dette århundre vil give dem megen tilfredsstillelse.(Frelse)

1550-1555-----2055?

Dato setting Tidsangivelse se

Ornament !

 

Konseptet "kongedømmets brød" viser skjønnheten i Midrashic

Språk. Salme 105:40 forteller på samme veltalende måte at

folk var "fornøyd med himmelens brød",

Ordet "å tilfredsstille" gjentas om og om igjen i Midrash

Ruth. Det er allment akseptert i jødiske kommentarer at

brød i Salme 105 representerer "manna" som i Ruth Rabbah V,6 i

slutten av femte tolkning. Det hebraiske språket bruker tre

ord om den såkalte "skuebrødene ",

som alltid ble satt i en uke "på bordet til skuebrødene

 ". Ifølge vår Midrash de som spiser brødet av

riket, vil spise det "i denne verden" og "i den messianske tidsalder" og

"i den verden som kommer.

 

Risto Santala

 

_________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                               _________

People get ready - Golden Gospel Singers

image003.gif

I den stille, klare morgen

The seven days of a Jewish wedding

Syv Dagers Jødisk Bryllup.

 

Bortrykkelsen av den Kristne Menighet( Kirken)

Det store Empire til Antikrist vil begynne hvor en gang Atillas (Gud svøpe) imperium var og den nye Xerxes vil nedstige med stort utallige mengder(horder),så den Hellige Ånds, Komme fra 48 grader vil gjøre en transmigration( transmigrasjon)som jager ut vederstyggelighet ut fra den Kristne Kirke,som vil styre en tid (Tusenårsriket) og til tidenes ende. (Tidsaldrene-Evigheten)

(den Kristne Kirke, vil styre i Tusenårsriket og på den nye Himmel og Jord ,Evigheten Tidsaldrene)

Den Kristne Kirke, Ekkleksia skal styre overta den makt som de falne engler har i dag (the watchers vokterne englefyrster Persias prins Grekenlands prins OSV Daniel )

(transfer) forvandling migrasjon) (forflytning flytte)  1 korinterne 15 The Uniqueness of Our Resurrection Bodies

 transmigrare

Translation

 

 

Når Kristus kom første gangen og innledet Nådens Tidsusholdning (Tidsalder)Hellige Åndens Komme ble det en ryddet vei for Kristus Markus 1

Etter

Bortrykkelsen

Det som holder igjen (største del av Hellige Ånden) rydders av veien da åpnes portene fra avgrunnen  2 Tess v 7   ÅP 9

 

Himler. Dimensjoner. Apostelen Paulus ble rykket til den tredje himmel

Engelsk

Ten Dimensional Universe - Chuck Missler

 

Angels Volume 1 - Biblical Angels - Chuck Missler

 

 

Understanding A 10 Dimensional Universe

 

Transmigration,

 

Den gode innhøstning

Century.1

Quatrain 1,43

Matteus 13.

1 Tessalonikerene 4 .14-18.

Avant qu'advienne le changement d'EmpireIl adviendra un cas bien merveilleux:
Un champ mu,
le pillier de paphire (porphire,) Mis translat sur le rocher noilleux

Before the Empire changes a very wonderful    event will take place.   The field moved, the pillar of porphyry put in place, changed on the gnarled rock.

Before The Wrath

The seven days of a Jewish wedding

 

Amir Tsarfati: The Parable of the Ten Virgins

Lignelsen om brudepikene

1 Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen.

 Er kun halvparten av  av Verdens Kristne er Våkne ?!!!

 

Bortrykkelse harpazo

 

HØST TID

 

Førstegrøden

Tredje Mosebok 23-10

Lignelsen om såmannen Markus 4:1 Matteus 13:1-9

Før Imperiet forandres   en vidunderlig(Fantastisk) begivenhet vil finne sted for filosofi.Åkeren flyttet, Pilaren   (Profeti)    (Bibelen)(Skriften) - blir satt på plass ,forandret over den knudrete klippe.(kun steingrunnen er tilbake)

Filosofi= Kjærlighet til Visdom

Porphyry filosofi

Filosofi

Champ- field-Mark-Åker

Joh 4-35Men jeg sier dere: Løft blikket og se på markene! De står alt hvite mot høst

Amir Tsarfati: The Firstfruits Resurrection

Timoteus 1-3 ,14 Dette skriver jeg til dig skjønt jeg håper snart å komme til dig, 15 men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte Pilar og grunnvoll.

JohannesÅp 3 kap vers 10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om tåldmodihet,vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike for å prøve dem som bor på jorden Jeg kommer snart .Hold fast på det du har for at ingen skal ta din krone.Den som seirer ham vil jeg gjøre til en støtte(Pilar vers 12) i min Guds tempel og han skal aldri mere gå ut derfra og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad , det nye Jerusalem det som kommer ned fra himmelen fra min Gud,og mitt navn det nye.

Timothy-1 3:15 But if I (Paul) tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth.

Timoteus 3-15 men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.

EVIG LIV

Johannes Evangelium 1

1 Korinterne 15

There will be no more death of the body,The day of death will become a day of birth
The divine spirit will make the soul happy Seeing the Word   in its eternity.

Døden skal ikke herske over legemet,
Din dødsdag blir din fødselsdag.   Den Guddommelige Ånd vil gjøre sjelen lykkelig.
Når en ser ORDET i evigheten.

Guddommelige Ånd Hellige Ånd

Lær oss å telle våre dager

Amir Tsarfati: Eagerly Awaiting

Man Dies and God Tells Him About the Rapture !!!

 

Etter Høsten Åp:7

Where Did Everyone Go?

 

SEVEN HORRIBLE YEARS AHEAD--WHO SURVIVES & WHAT IS GOD'S PLAN

SYV FORFERDELIGE ÅR FREMOVER - HVEM OVERLEVER OG HVA ER GUDS PLAN

 

Tredje Mosebok 23.22

 

I Trengselstiden

 

Trengselstidens Menighet

 

Synene fra Patmos med Geir Jonassen E07

 

DEN STORE SKAREN DEN FØRSTE PARANTESEN

Jesu Gjemkomst 3  side 85

 

The Coming Global Salvation

 

As We See the Day Approaching – Ken Mikle and Todd Hampson

 


Evangeliet etter Johannes

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til. 4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. 6 Det fremstod en mann, utsendt fra Gud; hans navn var Johannes; 7 han kom til vidnesbyrd, for å vidne om lyset, forat alle skulde komme til troen ved ham. 8 Han var ikke lyset, men han skulde vidne om lyset. 9 Det sanne lys, som oplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. 10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. 11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; 13 og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 14 Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet.

«MEMRA».


Substansen DNA

There will be no more death of the body,The day of death will become a day of birth
The divine spirit will make the soul happy Seeing the Word in its eternity.

The divine word will give to the substenance,
Including heavenm earth, gold hidden in the mystic milk:
Body, soul, spirit having all power,
As much under its feet as the Heavenly see.

Det Guddommelige Ord vil gi til substansen,( oppstandelse)Hebreer 1-.1 Kor 15
Inkluderer himmel jord
, gull gjemt i den mystiske melk:(GudsHerlighetsSky)((Shekinah Guds tilstedeværelse)
                         Legeme sjel ånd har all makt,1Kor11:23-27 (fullstendig nyskapning)

så meget under dets føtter som det Himmelske tilsyn.

(tilsyn = prestetjenste. Makt og Myndighet)

gull

Melk og Honning

Guds beskyttelse og overflod enorm symbolisme i melk og honning

 

Do We Become Gods? A look at Theosis with Dr. Michael Heiser

Engelsk Bruk oversetter i youtube

 

EVIGHETEN  (Tidsaldrene)

 

Amir Tsarfati: The Tree of Life

 

The Program of the Resurrection

 

Judy Jacobs - Days Of Elijah

Du er innbudt

 til Bryllup i Himmelen.

 Lammets bryllup tale Charles Hansen:

 

 De to banketter

 Derek Prince Engelsk

Kristian Løvdal Bruden som bare foresvant

Gull den tro som er renset 1 Peter -25 ,den blodkjøpte Brud. Guds himmelske Arme. 2 kongebok 6-.16, 17

Substansen

DNA  Nyskapelse Nytt Himmelsk Legeme.

DNA Guds   fingeravtrykk av hver eneste en av oss

John MacArthur: The Challenge of Science

mystiske melk

Melk og Honning Guds Velsignelse overflod

DNA  Den mørke siden .Dyrets Merke ? Dessverre Engelsk

 

Johannes’ åpenbaring 1-12

Sakarja 4:6

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

 

Menora Lysestake er et symbol for Guds syv ånder og de syv menigheter. Det er også annen stor symbolikk i Menoran.

Menora er et symbol for Guds syv ånder som arbeider for frelsesplanen til verdens folk. Når den har fullført Guds gjerninger i verden, vil den hellige ånd ta folket, som har mottatt den hellige ånd ved Guds ord tilbake til Gud, ved bortrykkelse . Menora ble bokstavelig tatt fra det jødiske folket i år 70 e.Kr. til Roma til hedningene som et krigstrofé, lite visste de at Guds ånd erobret det Romerske Imperiet.

Når bortrykkelsen finner sted, vil Menoraen Ånds åpenbaring bli gitt av Gud tilbake til sitt eget folk Israel igjen for en dobbel velsignelse .

Det Gjenreiste Romerriket

Og

Staten Israel

Begge gjenoppsto i 1947-1948

Endetids klokken begynte å slå igjen.

Kongeriket For Israel

Så svarte han og talte til meg og sa: 'Dette [er] Herrens ord til Zerubbabel , og sa: "Ikke ved makt , heller ikke ved kraft , men ved min ånd , sier Hærskarenes Herre

Jonathan Cahn: The Mysteries of God & His Will for YOUR Life | FULL TEACHING | Praise on TBN  Dessverre Engelsk

Bygge Guds tempel med levende steiner.

Himmelens hærer, vogner av ild 2 Konger 6-16 17 Jesaja 66-15

JESU KRISTI LEGEME FORENT.

Den første oppstandelsen.

Den glorifiserte kroppen.

Gi Jesus Kristus  Lovprisning og Ære !!!

 

YESHUA HAMASHIACH

 


 

I Nostradamus Profetier vil vi finne at Antikristen skal begynne sitt virke i (De sørlige deler av  Kaukasus Asia?) (Joh åpenb 13-11).Han skal reformere Islam slik at den svært sannsynlig innkluderer jødedom og kristendom og lage en enhetlig Religion? Joh åpenb19-20 Det er mange røster i dag som sier at dere tilber jo samme Gud(Abrahams etterkommere)I new Age venter de på -Metreia- Islam Al-Imam al-Mahdi-Jødene på Messias Liksom Kristus skal fylle alt i alle skal også denne Forfører oppnå samme status.Noen vers som Indikerer min Teori

Johannes første Brev

Kapittel 2

22 Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er Antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen.23 Hver den som nekter Sønnen, har heller ikke Faderen; den som bekjenner Sønnen, har og Faderen.

han som var født etter kjødet (lsmael), forfulgte ham som var født etter Ånden (lsak), (Gal. 4, 29)

I stor Arabia vil der bli født en mektig i den muhamedanske lov som skal
plage Spania og erobre granada Og mer fra havet i mot Italia

Kongedømme fra Fes skal innta Europas Trone.

DEN FALSKE PROFET

Åp 13:11

bismila2

 

Jay Smith

The Emergence of Islam - Jay Smith

Bishop Mar Mari Emmanuel SHOCKS Muslims with Warning from Afterlife

Amir Tsarfati: The Final Jihad

Charles Hansen: Islam og Israel

Asle Toje Om Multikulturalisme, Folkemord og Innvandring i Europa

Tojes time: Grete Brochmann | Sveriges Helomvending, Innvandring, Brochmann Utvalget, Sosiologi

A must watch. Europe has fallen

The plan of Muslims is to exploit democracy in Western countries

Israel, Islam & the New Cold War | Niall Ferguson

The Islamic Agenda

hege.jpg

 

Vi Kristne må passe oss på å ikke Trampe på!! og diskriminere Muslimer og enkeltmennesker av Islam som er forførte brødre og søstre i troen på Gud

Herren har ikke gitt oss ordre om å rydde opp i åkeren. Før var det Jødene nåer det Muslimene la oss vokte oss for det!!.

Islam 1.jpg

Loving Your Muslim Neighbor

 

-

Eu området kommer også til å må , inbefatte mesteparten av det Grønne Belte

-Enten gjennom Tvang eller avtaler

Joh åpenb 13-11 

image014.jpg 

END TIMES PROPHECY Engelsk

 


 

Noen uklipp  Fra brevet til Henrik II

 

Ikke desto mindre ønsket jeg å legge igjen en skriftlig oversikt over årene, byene, byene og regionene der de fleste hendelsene vil skje, selv de i året 1585 og året 1606, regnet fra nåtiden, som er 14. mars 1557, og går langt utover til hendelsene som vil finne sted i begynnelsen av det syvende årtusen,  når, så langt som mine astronomiske beregninger og annen kunnskap har vært i stand til å finne ut, vil motstanderne av Jesus Kristus og hans kirke begynne å multiplisere (Øke )sterkt.

 

Debatt Palestiner

Palestinerne  vil prøve å blande seg inn i honningen (Israel ) med ondskap og utålelig forførelse. Dette vil være nær det syvende årtusend,når helligdommen til Jesus Kristus (Jerusalem)ikke lenger vil være trådt ned av hedningene (de vantro)som vil komme fra "Aquilon (fra nord)Verden vil nærme seg storkonflikt, (conflagration Gudenes Krig Apokalypse?) skjønt ifølge mine kalkulasjoner i mine profetier, kilden av tid vil strekke seg langt fremover.

Først the Ezekiel 38:1  Option

Ett visst tidsspenn mellom Gog krigen og Trengselstiden 7 år?

HAMAS

Alle bilder

 

Et bilde som inneholder flagg, tekst, Karminrød, Grafikk

Automatisk generert beskrivelse

Conflagration

Hvite rytter  Røde rytter  Sorte rytter  Grønne rytter. χλωρός

Johannes ÅP 6

 

(Jerusalem) Sakarja 12

 

Why Al-Aqsa Mosque is back in the eye of the storm

Conflagration

The Day That Changed the World – Michele Bachmann

Dagen da Verden ble Forandret

Glenn Beck

Match Made in HELL: Den skremmende grunnen til at Russland og Iran driver Vesten til krig

Part 3 | ‘Chosen By Allah’

Jeremia 16:16

Jødene skal tvinges tilbake til sitt eget land, Tilbake til Eretz l Israel.

Tiden for Fiskerne er over, NÅ er det tid for Jegerne!!

Men Ve over Jegerene.

Utrolig jeg kan ikke tro hva som skjer, at antisemittismen hever sitt stygge Sataniske ansikt igjen

Som det var i trettiårene.

Stein A Johannessen

 Krystallnatten 2023

Eva Olsvold Sundar

 

 

kilden av tid vil strekke seg langt fremover(til år 3797.)

(Spekulasjon! Et tidsrom mellom Esekiel 38 og trengselstiden?? Nostradamus 2050-2057?)

 

 

INTERVJU MED FORFATTER OG JOURNALIST IVAR FJELD.

 

‘It is us that are stupid’: Douglas Murray delivers grim warning on Israeli borders

«Det er vi som er dumme»: Douglas Murray kommer med dyster advarsel om israelske grenser

 

After great trouble for humanity, a greater one is prepared Industrial high tech War
The Great Mover(The Lord) renews the ages (God of the Ages)
Rain, blood, milk, famine, steel and plague,
Is the heavens fire seen, a long spark running.

WW1-WW2 and WW3 The third birth pangs

Into a new Age

Tidsaldernes Gud

Etter store problemer for menneskeheten, er en større en forberedt Industriel høy teknisk Krig

Den store bevegeren (Herren) fornyer tidsaldrene (Tidsaldernes Gud)

Regn, blod, melk, hungersnød, stål og pest,

På himmelens ild sett, en lang gnist som løper ?

Halley's comet?

Apophis   Åp 8 ?

WW1-WW2 and WW3 Den tredje fødselsve

Den tredje Dagen

Hosea 6

En Ny Tidsalder

Kun Fikentre Generasjonen kan se dette.

The Generation That Shall Not Pass Away

De syvende Årtusend Hviledagen (Sabbatsdagen)

_________________________________________________________________________________________________________

gods.jpg

MØRKETS MAKTER ÅPENBARES

Jonathan Cahn: The Exposed TRUTH Behind the Dark Trinity in the World

WARNING! What Happens When America Gives Up God | Jonathan Cahn | The Glenn Beck Podcast | Ep 182

Et bilde som inneholder tekst, plakat, Bokomslag, roman

Automatisk generert beskrivelse

The Bible’s Greatest Mysteries: A Civilization Before Adam?

Arrival Of Extraterrestrial War From Fallen Elohim | Timothy Alberino | Birthright Series: Part 3

Ankomst av utenomjordisk krig av Fallne (Engler)Elohim | Timothy Alberino | Birthright Series: Del 3

Angels from Outer Space? | Janie DuVall

 

Gudene vil la det komme til syne for menneskeheten
at de vil være forfattere av en stor krig
Før skyen vil bli sett fri for våpen og raketter
den største skade vil bli påført til venstre.

Bene Elohim

Do We Become Gods? Dr. Michael Heiser

salme 82

The Unseen Realm Conference  dessverre uten teksting

The Unseen Realm - documentary film with Dr. Michael S. Heiser

Det usynlige riket– dokumentarfilm med Dr. Michael S. Heiser

Dr Michael s Heiser

 

They Have Been Watching & Waiting Since You Were Born

Gudenes Krig

Ragna rok

 

The Resurgence of the Empire of Gods | Tim Alberino

The return of the Nephilim_2 Mosbok 6-2_el-o-heem__Guds Sønner .Falne Engler_ som i Noas dager,og Lots dager

Judas' brev 1:6
og om at de engler som ikke tok vare på sin høie stand, men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i evige lenker under mørket til dommen på den store dag;

GENMANIPULERING AV GUDS SKAPERVERK:

 

__________________________________________________________________________________________________

Det første Dyr ÅP.13

EU

 

 

 eu logo.gif              EU logo.jpg                     EU logo2.jpg                      EU parlament.jpg

                                                   Amir Tsarfati: Europe Ready for the Antichrist                Amir Tsarfati: Antichrist: Who, Where, When and Why

 

Gordon Tobiassen:   Hva og hvem holder igjen for endetidens Antikrist?

 

 

Vi er i Begynnelsen av Det gjenreiste Romer Riket

Joh Åpenb.- 13-1

Huset fra Lorraine vil åpne vei for Vendôme,
Høy satt lavt, og lavt satt høyt,
Mammons sønn vil bli valgt i Roma og de to store vil bli satt til tap. (til side)USA (Russeland )

(Høy satt lavt, og lavt satt høyt(slutt på Konge og Adel, -Laodikea.demokrati Betyr folkestyre, vår tid ,Folkets Århundre )

Der vil bli fred, union og forandring
statsforvaltning kontorer, Høy satt lavt, og lavt satt høyt en forberedende tur,det første utspring vanskeligheter
slutt på Krig sivil prosess debatter

Murene vil bli omformet fra tegl (murstein) til marmor.syv og femti freds år: Glede til menneskene akveduktene fornyet,( Roma traktaten )Helse overflod av frukt Glede og honningsøt tid(velferdstid)

Syv og femti pacific years: Joy to mortals ,pacific: Middle English pacifique, fra Latin pacificus, fra pac-, pax fred- mortals (dødelige) levende mennesker

1957+75.57= 2032-2014?

1

25
The lost thing is discovered, hidden for many centuries.
Pasteur will be celebrated almost as a God-like figure.
This is when the moon completes her great cycle,
but by other rumors he shall be dishonored.

Det tapte tingen er oppdaget, skjult i mange århundrer. Pasteur vil bli feiret nesten som en Gud-lignende figur.Dette er når månen fullfører sin store syklus ,Men ved andre rykter skal han vanæres.

 

Pest utryddet (epidemier-antibjotika penicillin ) verden blir mindre, for en lang tid landene vil bli bebodd i fred Folk vil reise trygt i skyen land og sjø:så vil krig begynne igjen.

 

 

Asle Toje: - Dette Blir Dødsdommen For EU

 Det vi ønsker er en mann med tilstrekkelig status til å holde alliansene til alle mennesker og løfte oss ut av den økonomiske morasset vi synker inn i.

Send oss et slikt menneske, og om han er gud eller djevel, vi vil motta ham." Henri Spaak circa 1957-1960

Generalsekretær i NATO"*Tiden er inne for å utdype økonomisk og valutaunion" For dette fornyede presset mot integrasjon trenger vi et sterkt politisk lederskap." Deutsche Bank President 2011

Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner.

 

 

Før Imperiet forandres en vidunderlig begivenhet vil finne sted

.Åkeren flyttet ,pilaren for pilosofi (Profeti)(Bibelen) (Skriften)  

blir satt på plass ,forandret over den knudrete klippe.(kun steingrunnen er tilbake)

 

 

 

 

The great empire, everyone would be of it,

One will come to obtain it over the others:

But his realm and state will be of short duration,

Two years will he be able to maintain himself on the sea

 

 

 

 

Det store imperiet, alle ville være med,

En vil komme  å etablere(herske holde)  det over de andre:

Men hans rike og stat vil være av kort varighet,

                                                     To år vil han kunne opprettholde seg selv på sjøen.(Folkehavet Bibelen sier 3,5 år ?)

 

.

 

Gudene vil la det komme til syne for menneskeheten
at de vil være forfattere av en stor krig
Før skyen vil bli sett fri for våpen og raketter
den største skade vil bli påført til venstre.

 

 

Har vi i Europa mistet vår åndelige rot i Jesus Kristus Engelsk

 

og blitt Laodikea lunkne

 

The Religious Decline of the West | John MacArthur

Michael Youssef: Beware of THIS New Ideology Infiltrating American Churches | Eric Metaxas on TBN

Imperiet og Israel er tilbake etter 2000 år

Også Israel er tilbake,  historien gjentar seg, men utfallet vil bli reversert

I stedet for Israel blir knust

Imperiet vil bli knust   Daniel steinen 2:45

 

 

 


Trengsels Tiden

Daniel

Føttens rike di ti tær.

Det gjenoppståtte Romerriket Det Øst og Vest Romerske rike samlet

The tenth day of the April Calends, calculated in Gothic fashion
is revived again by wicked people.
The fire is put out and the diabolic gathering
seek the bones of the demon of Psellus.

Den tiende dagen i April Kalender,kalkulert Gotisk måte__ Nynarzisme ?
er fornyet på ny av onde mennesker( Okkulttisme , fokynnelse fra avgrunnen dødskult

Ilden utslukket og en diabolsk samling
                         søker benene til demonen av
Psellus ? Den store skismaen

som delte kristendommen inn i øst og vest

 Den salvede Kjirub Lucifer = den skinnende var en mester i musikk før han falt i hovmod og ble

Satan= Motstander Musikk er hans kunnskap (ånds inspirasjon rytmikk)vi kan se hvor han bruker musikken i  hele  den menneskelige historie

 

 

Det store Empire alle vil være med En vil komme og overta det over de andre. Men hans rike og stat vil være av kort varighet, I to år vil han klare å holde seg selv på Havet (folke havet Johannes åpenbaring 13 -1.13-11)Bibelen sier 3,5 år

 

Chief of the world will the great "Chyren" be,Plus Ultra behind, loved, feared, dreaded: His fame and praise will go beyond the heavens ,And with the sole title of Victor will he be quite satisfied

Sjef (Høvding) over verden vil den store "Chyren" bli, Pluss Ultra bak seg, elsket,fryktet, fryktelig, Hans berømmelse og lovprisning vil nå inn i himmlene Og den eneste med tittelen Seier Herre vil han bli helt tilfreds .Likheten med en Kristus beskrivelse er slående Anti Krist betyr istedenfor og imot (Pluss Ultra bak seg)Satans velde og Makt denne verdens Gud (Chyren= Excalibur Middealdersk Myte, Kong Arturs sverd)( Se Nåtidens_Tempelriddere

Pluss Ultra bak seg,

 

Plus Ultra behind, loved, feared, dreaded: mind control MK ultra


His fame and praise will go beyond the heavens,

 

?)Tveegget sverd noen Nostradamusforskere mener at Chyren betyr Excalibur) Åndens sverd Guds Ord ,og det er megen sannhet i det. Anti Krist vil bruke Guds Ord i fordreid form i sin forførelse-Esekiel 28,3 ja, du er visere enn Daniel, intet lønnlig er skjult for dig;

 

The divine word will be struck from the sky,One who cannot proceed any further:The secret closed up with the revelation, Such that they will march over and ahead.

 

(Det Gudommelige Ord vil (bli) slått fra himmelen ),En som ikke forsette lenger frem:(Hellig Ånden) Hemmligheten lukket med Åpenbaringen ,Så de vil gå over og forlangt. (bli forført angående fredsriket)

Om en fjerner bli fra dette verset så vil en forandre verset radikalt, jeg lurer på hvordan det gamle orginale verset er skrevet?

 

Under skyggen av å late som å ta bort trelldom Han vil selv ta over folket og byen: Han vil gjøre verre fordi bedraget av den unge prostituerte,Overgitt i åkeren leser det falske dikt.

(prostituerte Skjøge Kirken ny falsk religion synkretisme åkeren verden)

 

For the pleasure of the voluptuous edict,One will mix poison in the faith:Venus will be in a course so virtuousAs to becloud the whole quality of the Sun.

For nytelse og sensuell forordning ,En vil blande gift inn i troen : Venus vil være på en kurs så dydig (kysk)For å skygge for Solens hele kvalitet.

 (Mennesket dyrket skapningen fremfor Skaperen sensualitet sexualitet (hor perversiteter sodomi )På grunn av forførelse skygge for Solens hele kvalitet forførelse og fordreining av Guds Ord Bibelen

 

Johannes' åpenbaring 2:5-6

Men du skal ha ros for at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør.

 

 

The law of the Sun and of Venus in strife,Appropriating the spirit of prophecy:Neither the one nor the other will be understood,The law of the great Messiah will hold through the Sun

Loven fra Solen (Herren )(Den frafallne kristenhet ?) og Venus i strid vender seg til den profetiske Ånd :(uten den Hellige Ånd  uten olje på lampen brude pikene) Hverken det ene eller det andre vil bli forstått,(forførelse ?) Loven fra den store Messias vil holde gjennom Solen ( Solen Herren Søndag Tidsalderene/ Venus Satan Fredag)

Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, du strålende stjerne Venus, du morgenrødens sønn! Hvor er du ikke felt til jorden, du som slo ned folkeslag! Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige op, høit over Guds stjerner vil jeg reise min trone, og jeg vil ta sete på gudenes tingfjell i det ytterste nord, jeg vil stige op over skyenes topper, jeg vil gjøre mig lik den Høieste. Esaias 14-12.

 

Loven fra den store Messias vil holde gjennom Solen (Sann Kristen Dom vil holde for Herrens dom ,I trengselstiden og inn i Guds Riket Tusenårsriket ,og på den nye Himmel og Jord, og til Evig Tid)

 

 https://yt3.ggpht.com/ytc/AOPolaRIiXOdBQl7XH4QpfwU72UYoUN2AWivpF-sFxWGBw=s48-c-k-c0x00ffffff-no-rj

 

Randy Kay

God Gave Me These 4 End-Times Visions

 

 

 


 

 

 

The Hebrew ZODIAC

 

The Gematria of Lord Jesus Christ

 

 

Loven fra den store Messias vil holde gjennom Solen

Salme 19: 1-7

6 .Og den er (Solen) som en brudgom som går ut av sitt brudekammer; den gleder sig som en helt til å løpe sin bane 7.Fra himmelens ende er dens utgang, og dens omløp inntil dens ende, og intet er skjult for dens hete.

Job 19:25. Men jeg- jeg vet min gjenløser lever og som den siste skal han stå frem på støvet.

Bakover i historien--Historien under Solen--Fremover i historien

Med tyngdepunktet og senteret ved Golgata Kors

likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, forat vi skulde være hellige og ulastelige for hans åsyn

Da sa Gud: Det bli lys! Og det blev lys. Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det blev aften, og det blev morgen, første dag.

Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste. Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre og gjennem portene komme inn i staden

Johannes' åpenbaring 1

16 Og i sin høire hånd hadde han syv stjerner, og av hans munn gikk det ut et tveegget skarpt sverd, og hans åsyn var som solen når den skinner i sin kraft.

Rettferdighetens Sol

Malakias 4.1-2 For se, dagen kommer, brennende som en ovn; da skal alle overmodige og hver den som lever ugudelig, være som halm, og dagen som kommer, skal sette dem i brand, sier Herren, hærskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren. Men for eder som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå op med lægedom under sine vinger; og I skal gå ut og hoppe som gjøkalver

Matteus 13 -43

Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Faders rike. Den som har ører, han høre!

 

 

Herren vår Rettferdighet  Engelsk

 

Judy Jacobs - Days of Elijah

  Lovprisnings sang. 7,3 MB

The Elijah Generation. An End Times Warning Dream - Troy Black Prophecy

 

Was there a Prophetic Astronomical Sign in 2017? | Sean O'Rourke

 


Loven fra den store Messias

John MacArthur: An Everlasting Love: The Love of God

AGAPE

 

1 Mos 3:15

 

Og jeg vil sette fiendskap mellem dig og kvinnen og mellem din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl. 16

 

Johannes 3,16

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;17 Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

 

Johannes’ åpenbaring 22:13

13 Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste. 14 Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre og gjennem portene komme inn i staden

 

Lysets Rike Åpenbaringen 22..5

 


 

Det andre Dyr ÅPB .13.11

 

begynnelsen på Esekiel 38 ?

Before the conflict the great wall will fall,(1989)The great one to death, death too sudden and lamented,Born imperfect: the greater part will swim:Near the river (Dnieper?)the land stained with blood.

 

 

Før konflikt den store mur vil falle(1989).Med sorg vil den store plutselig dø (Soviet Unionen?)
Født ufullkommen den største del vil svømme:Nær elven
(Dnieper?) landet vil være flekket av blod

Fra dypet av Vest Europa et barn vil bli født av fattige folk,
som vil forføre en stor flokk.Hans berømmelse vil øke i Østens kongerike
.___(Dette vers kan også peke på Adolf Hitler?)

I stor Arabia vil der bli født en mektig i den muhamedanske lov som skal plage Spania og erobre granada Og mer fra havet i mot Italia

 

Lenge ventende han vil aldri komme tilbake ,I Europa ,Han vil reise seg opp (stige opp)i Asia og utsendt i forbund med den store Hermes . Han vil vokse over alle Østens Konger

 

Loven om Mer vil sett til å minke( frie marked,Kapitalisme )efter den en mer forførende: Dnieper vil først gi etter: Gjennom gaver og tunge en annen mer attraktiv. ( Dnieper ,Borysthenes"gammelt navn elv i Russeland,Ukraina) Brennaktuell se kommentar i warfare Engelsk

frie marked,Kapitalisme !!

 

1.50   

Fra de tre vann tegnene vil bli født en mann (Middelhavet Svartehavet Arabisekehav)som skal feire torsdag som sin høytid. Hans berømmelse, ros, styre og makt vil vokse på land og til sjøs, noe som skaper trøbbel i øst. (tegnene profetiene) Daniel 7:24)

Den store Konge oppgitt av legene Av tro ikke av Jødenes art han blir i live, Han og hans folk løftet høyt i riket, Tilgivelse given til den rase som fornekter Kristus.

 

Prinsen (Fyrsten) som har liten medfølelse og nåde vil gjennom døden forvandles og bli meget kunnskapsrik Åp 13-3 Kongedømmet vil bli tilnærmet med stor fredsomhet: når den store( Russeland ? )vil snart bli flådd.

Ezekiel 28 ja, du er visere enn Daniel, intet lønnlig er skjult for dig; 

 

Hva verken våpen eller flamme kunne oppnå vil bli oppnådd med veltalende( ordsp :20-19 søt) tunge (Mannen som smigrer med sin tunge) i rådsforsamling, sovende i drømme Kongen vil se fienden, ikke av krig eller fra militært blod.

 

Mannen vil bli kalt med sitt barbariske navn som tre søstre vil motta fra skjebnen Han vil tale til et stort folk i ord og gjerning Mer enn alle andre menn vil ha ry og berømmelse

som tre søstre vil motta Jøde Dom- Kristen Dom -og Islam De tre Monoteoistiske Religioner med Messias forventning Monoteoistisk= Troen på kun en Gud, en ny religion sammensmelting til en ny verdensreligion, med en falsk messias

 

(sammensmelting = synkretisme)

 

synkretisme

 

Et bilde som inneholder konstruksjon, himmel, tre, Urban design

Automatisk generert beskrivelse

 

Randy Kay

 

 

Daniel 8:23

23 Og i den siste tid av deres herredømme, når overtrederne har gjort sine synders mål fullt, skal det opstå en konge med frekt åsyn og kyndig i onde råd. (okkulte  mørke setningerחִידָה  chı̂ydâh khee-daw')

 

Mot de røde en sekt vil konspirere, Ild,vann, stål, rep pågrunn av fred vil bli svekket I døds øyeblikket vil de gjøre et komplott, Akseptere en som er over alle ,som verden vil ødelegge.

 

Stained with murder and enormous adulteries, Great enemy of the entire human race: One who will be worse than his grandfathers, uncles or fathers,In steel, fire, waters, bloody and inhuman

Flekket av mord og enormt hor Fiende av hele menneskeheten: En som vil bli verre enn sine bestefedre onkler og fedre. I stål ild og vann ,blodig og umenneskelig (Stål ild og vann ,revolusjon stor forandring)

 

Når Gaffelen vil bli holdt oppe av to staker med seks halve legemer og seks åpne sakser,Den mektige Herre, arving av paddene, ÅpenB 16-13 Da vil han underlegge hele verden for seg selv.

Gaffel (satan symbol) to staker, Daniels to føtter, - de to dyr i Åpenbaringen. 6 halve legemer og 6 sakser svært kryptisk kan relatere til dyrets merke 666 ?

 

Etter en stor ulykke for menneskene kommer en større, når den store (Gud)beveger fornyer seklene, regn, blod, melk, sult og pest: På himmelen ild med et spor av gnister.

 

Antikrist vil snart komme de tre, tilintetgjørere I tyve syv 27 år hans krig vil vare:De vantro er drept , fengslet i eksil; med blod,døde mennesker(lik),vann og rødt hagl dekker Jorden.
(Napolion1803-1815)  Adolf Hitler1938.9.-45)  Den siste syv år ca 25 - 27 år ?)

 

No longer will the great one be in his false sleep,Uneasiness will come to replace tranquility:A phalanx of gold, azure and vermilion arrayed To subjugate Africa and gnaw it to the bone,

Ikke lenge vil den store (USA?)sove i falsk søvn, Uro vil erstatte ro (fred) : En flanke (militært utrykk) av gull asure og vermillon ankommer For å erobre Afrika og gnage det til beinet (Økonomisk Makt?)(asure blå farge kopper) vermillon (Rødfarge kvikksølv) Grunnstoffer menneskens mareritt kansje en snarvei til atomvåpen?

 

The sea will not be passed over safely by those of the Sun,Those of Venus will hold all Africa:Saturn will no longer occupy their realm,And the Asiatic part will change

Havet vil ikke bli trygt å ferdes på fra de fra Solen( Kristne Nasjoner), De av Venus vil holde hele Afrika: Saturn (fred) vil ikke lenger okkupere deres rike,Og den Asiatiske del vil forandres

 

Ved lyn i arken (Atom dreven) smeltes gull og sølv. Av de to innesperrede vil den ene ete den andre.(Ubåt Krig) Den største utstrakt fra byen, når flåten seiler i neddykket stand.

 

sub

Flytende Harmageddon

_Neptune /Posidon The God of earthquake -Jordskjelv

Når jern og dokumenter(datamaskiner dataskjermer) er inne i en flåte, vil den som vil forverre krigen, stige ut av den. Hans flåte vil spre seg vidt over havet og vise seg nær latinsk land. (U båt Krig vil være en av Antikrists våpen)stige ut av den.(Ballistiske Raketter )

 

Han vil gjenopplive Hannibals infernalske Guder )(Nord Afrika Libya Tunisia) til live,menneskeheten under terror,Aldri vert slik redsel ,slike fryktelige dager.I fortiden",nå han vil komme til Romerne gjennom Babel ( Assyreren Chuk Missler)

 

Den store Neptun fra havdypet av Punic (Libysk) race blandet med Fransk blod ,Øyene blør på grunn av sen roing Mer skade vil det gjøre ham enn den skjulte mørke hemmelighet(Øyene Vestelige Nasjoner?)

 

After combat and naval battle,The great Neptune in his highest belfry:Red adversary will become pale with fear,Putting the great Ocean in dread.

Efter kamp og sjøslag ,Den store Neptun på sitt høyeste klokketårn(på topp av maktens tinde ): Rød motstander (Russeland? )blek av skrekk, Setter hele Havet i frykt.

 

Den tredje først,(Fredag = venus)enda verre enn Nero,strømmer av menneskeblod, Tapperhet borte:Han vil gjenoppbygge ovnene,  Gylden tidsalder død ,ny Konge stor skandale (konsentrasjonsleirer historien gjentar seg )

 

O Rome din ruin nærmer seg Ikke fra murene, ditt blod og stoff: Den ene i strenge brever vil gjøre et fryktelig innsnitt Spisst stål kjørt helt inn til skaftet.

 

Pau, Veronne, Vincence, Saragousse, lange sverd, redsel med friskt blod: En stor epidemi kommer i den store kapsel, hjelpen nær, og hjelpemidlene langt borte. (Kemisk eller Biologisk Krigføring)

                  

 

                         Bruce Pennington

                  Moderne Genial Kunstner

Bruse Pennington (2).jpg

En del fæle Apokalyptiske bilder, men meget gode bilder og symbolikk!!

Ett bilde kan forklare mer enn tusen ord!

O Rome din ruin nærmer seg

                   madi.jpg

                         IMAM AL MAHDI


 

 

When Government Rewards Evil and Punishes Good

 

 

Alas, how we will see a great nation ( Europe USA Russia or Countries of Christianity Plural ?)
sorely troubled and the holy law in utter ruin.
Christianity (governed) throughout by other laws
, (Apostasy
when a new source of gold and silver is discovered
(the new world order of economics)

 

Akk, hvordan vi vil se en stor nasjon (Europa, USA, Russland eller land av kristendommen flertall?)

Sårt urolige og den hellige lov i den ytterste ruin.

Kristendom (styrt) gjennomgående av andre lover, (frafall

Når en ny kilde til gull og sølv blir oppdaget (The New World Order of Economics)

 

Asle Toje: - Vi Må Verdsette Vår Egen Historie og Oss Selv!

 

Reflections on 'Sapiens' & 'The Strange Death of Europe'

Progressive ideas and The Strange Death of Europe | Douglas Murray & Amit Segal

‘It is us that are stupid’: Douglas Murray delivers grim warning on Israeli borders

A must watch. Europe has fallen

The plan of Muslims is to exploit democracy in Western countries

Jan Markell Ministries 2023 - A Warning to the World

 

Melanie Phillips

 

Raymond Ibrahim

 

 


 

 

Guds Kirke vil bli forfulgt og det hellige tempel plyndret.barnet vil bytte sin mor ut av vakt skift.Arabere vil bli alliert med polene( Nesten Verdens Herredømme?)

 

I fra Kirkens menn blod vil bli utgytt(uttømt) som vann for en lang tid det vil ikke bli stoppet ve, ve for en geistlig ruin og sorg

 

Den arabiske fyrste, Mars, Sol, Venus, Leo, kirkens herredømme vil bukke under for havet: Mot Persia nær ved en million mann vil invadere Bisance, Egypten, den sanne slange

 

Fra det sorte hav og det store Tartariet
vil det være en konge, som vil komme og se Gallien. Han vil støte gjennom Albanlen og Armenien og etterlate et blodig Callien i Bisance.

 

Because of French discord and negligenc an opening shall be given to the Mohammedans.
The land and sea of Siena will be soaked in blood,and the port of Marseilles covered with ships and sails.

På grunn av Fransk uenighet og uaktsomhet en åpning skal bli gitt til Muhammedanerene.I Siena land og sjø vil bli gjennomtrukket av blod ,i Marseilles havn vil det være fullt med skip og seil (dekket med båter )

 

The Holy Empire will come into Germany,The Ishmaelites will find open places:
The asses will want also CarmaniaThe supportes all covered by earth.

Det hellige Emperie vil komme til Tyskland, Ismaeillittene vil finne åpent rom: de vil også vurdere Carmania, Tilhengere vil være dekket av Jord (brunsjorter?)

 

Norge og Dannmark og de Britiske øyer vil bli plaget av det forenede brorskap Den Romerske fører sprunget ut av fransk blod og hans styrker kastet tilbake inn i skogen

 

 


 

 

The chief of London through the realm of America,The Isle of Scotland will be tried by frost:King and "Reb" will face an Antichrist so false,That he will place them in the conflict all together.

Sjefen (statsministeren) i London gjennom det det Amerikanske rike og Skottland vil bli prøvet av kulde : Konge og Reb "vil møte en Antikrist så falsk ,At han vil plassere dem i konflikt alle sammen .

 

I den nye By (New York =UN?) han er tankefull (tanker) til fordømmelse; en fugl av bytte (bønn) tilbyr seg selv til gudene Efter seier han benåder sine fanger.Ved Cremona og Mantua stor motgang og lidelser vil bli.(Cremona, by i Italia)

 

Ved 45 grader skyen vil brenne Ild nærmer seg den store nye by, I et øyeblikk en stor spredt flamme vil lyse opp, Når en vil forlange bevis av Normannerne (atom angrep på USA og byen ) ( Normannerne Frankrike)


Kommentar

The year 1999, seventh month,(Septem Latin means 7 = September)
From the sky will come a great King of Terror:
To bring back to life the great King of the Mongols
Before and after Mars to reign by good luck

En annen Norsk oversettelse av dette vers

Samtidig som den store konge over Mongolene År 1999 den syvende måned Vil hans Majestet Døden nedstige fra Himmelen I den gode saks tjeneste

Fra boken Nostradamus Profetier EFI . Forlag.

I året 1999 i den syvende månden fra himmelen vil terrorens Konge komme han vil vekke til live mongolerens Konge før og etter Mars regjerer med( hell)( til Lykke).Noen mener at dette er en profeti om 9,11 den svende måneden septem Latin betyr 7 september Nostradamus bommet med 2 År  astronomisk  kalkulasjon  Afghanistan ligger i Asia  Terrorens Konge. Ingen kan benekte at krigen mot terror startet for fullt da, Mars krigsgud, Nostradamus forskere sier at Nostradamus ikke var noen god astronom.1999 slutten på et århundre Nostradamus kan indikere at det neste århundre blir avgjørende om endetiden fem hundre år frem i tid 1550-1555 = 2055 .Ukraina 2014.EU syvogfemti fredsår eller  søttyfem år 2014 2032 Russeland annekterte Invaderte Krim halvøya  i 2014 og siden resten av Ukraina der er vi i dag i 2022 Krikshandlinger i øst Europa, Vi får se hvor det bærer hen.

 Om vi nærmer oss Ezekiel 38 ?

The law of More will be seen to decline
After another much more seductive:
Dnieper first will come to give way
Through gifts and tongue another more attractive.

 

 Loven om Mer vil sett til å minke( frie marked,Kapitalisme )efter den en mer forførende: Dnieper vil først gi etter: Gjennom gaver og tunge en annen mer attraktiv. ( Dnieper ,Borysthenes"gammelt navn elv i Russeland,Ukraina) Brennaktuell

Antikrist

Den store Konge oppgitt av legene Av tro ikke av Jødenes art han blir i live, Han og hans folk løftet høyt i riket, Tilgivelse given til den rase som fornekter Kristus.

 

Prinsen (Fyrsten) som har liten medfølelse og nåde vil gjennom døden forvandles og bli meget kunnskapsrik Kongedømmet vil bli tilnærmet med stor fredsomhet : når den store( Russeland ? )vil snart bli flådd.

ÅP 13-3

Ezekiel 28 ja, du er visere enn Daniel, intet lønnlig er skjult for dig; 

Century 9, Verse 44

Leave, leave Geneva every last one of you,

Saturn will be converted from gold to iron,

Raypoz will exterminate all who oppose him,

Before the coming the sky will show signs.

 

Forlat, forlat Genève hver eneste en av dere, Saturn vil bli konvertert fra gull til jern,   Raypoz vil utrydde alle som motsetter seg ham, Før ankomsten vil himmelen vise tegn. (Denne profeti er fremtidig eller dobbel betydning nåtidig og fremtidig)

Saturn Israel, gull fred, jern Krig. Esekiel 38

 

Sveits Europas diplomati sete, FN Industri økonomisk hovedsete,vil bli svært sannsynlig bli angrepet av ABC Våpen mange vers som indikerer det. I nåtid Innen rekevidde av Iranske raketter om Israel angriper Iran (Elam)?  Jeremia 49

 

 

Lausanne

 

 Om Esekiel 38 og Harmageddon er den samme begivenheten  strides de lærde om.

Eller om det er et visst tidsrom mellom de to begivenheter er svært sannsynlig. (Obs min mening! se Indergaards bøker)

Det er intet menneske gitt å ha oversikt over begivenhetenes gang i fullstendige rekkefølge Tid for Herren er som 1000 år og 1000 år som en dag.


 

 

Randy Kay

Shocking Dream About the Future

 

Angrep på USA er ikke over

_

harbing.jpg

 

10,century Quatrain 82 -Cries, weeping, tears will come with knives, Seeming to flee, they will deliver a final attack, Parks around to set up high platforms, The living pushed back and murdered instantly.

Gråt tårer, vil komme med kniver
Tilsynelatende å ville flykte,de vil gjøre et endelig angrep
Parker rundt oppå de høye plattformer
De levende presset bak og myrdet (drept) øyeblikkelig -??

Denne Profeti er (delvis?) gått i oppfyllelse Profetien ser ut som den har en dobbelhet i seg. Håper inderlig jeg tar feil. !!!

 

At forty-five degrees the sky will burn,
Fire to approach the great new city:
(Nuclear attack)
In an instant a great scattered flame will leap up,
When one will want to demand proof of the
Normans. France.

Ved førtifem grader vil himmelen brenne, Ild  å nærme seg den store nye byen: (Atomangrep) På et øyeblikk vil en stor spredt flamme vil (stige opp)(lyse opp), Når man vil kreve bevis av normannerne. Frankrike.

.

Ved førtifem grader himmelen vil brenne,

Ild å nærme seg den store nye byen: (Atomangrep, EMP, Skitten Bombe USA vær på vakt !!!)

På et øyeblikk vil en stor spredt flamme sprang opp,
Når man vil kreve bevis av normannerne. Frankrike, Norsk? TroyBlack Et kapret skip veldig mulig.    Jeg har også sett dette, men nå har jeg fått det bekreftet av andre, så jeg kan ikke holde dette tilbake lenger. Stein A Johannessen

All kommersiell last, container, tankskip, skip i dag er for det meste under internasjonalt flagg, mannskap fra alle nasjoner.

 

Verdens hage nær den nye by,( New York ,Pennsylvania, New Jersy USA kalles hagestaten) I form av de hule fjell:(skyskraper) den vil bli beleiret og kastet i baljen (på sjøen ?avløpet)Tvunget til å drikke vann forgiftet av svovel ( Malurt,biologisk Kemisk

 Radioaktiv forurensning)

 

Those who will have undertaken to subvert,An unparalleled realm, powerful and invincible:They will act through deceit, nights three to warn When the greatest one will read his Bible at the table.

De som har (garantert )(foretagende ) prøve å styrte (regjering) Et rike uten sidestykke mektig og uovervinnelig: De vil handle gjennom svik, netter tre å advare ( forræderi) Når den aller største vil lese sin Bibel på bordet.

I dette vers om min tolkning er rett? så beskriver Nostradamus den vanskeligste og hardeste avgjørelse av en enkelt mann i menneskenes historie.Den Amerikanske Presidenten må ta en avgjørelse hvordan han skal svare på et angrep på USA med atomvåpen (fremtidens Perl Harbor ,forøvrig en mild sammenligning) Andre interesser i Amerika vil begå forræderi i et forsøk på å få stoppet avgjørelsen til Presidenten.Et rike mektig og uovervinnelig,sannsynlig av økonomiske interesser beskrevet i Esekiel 28 som kontrollerer penge flommen og rikdommen i denne verden Antikrist vil ha mange sympatisører rundt i verden,som det var med Hitler Tyskland vil det være enda mere tilfelle denne gangen.Et Rike Mektig og Uovervinnelig Satans Siste Emperie(engelsk),Den Nye Verdens Ordning umulig å bekjempe med menneskelig makt som beskrevet i Daniel Men kuppmakerne vil ikke lykkes det neste vers forteller om den fryktelige krig som begynner.Og som varer til Jesu Gjenkomst til Israel til Harmageddon.

 

The dart from the sky will make its extension, (Nucler War)Deaths speaking: great execution.The stone in the tree, the proud nation restored,Noise, human monster, purge expiation.

 

 Pilene fra himmelen vil gjøre sin forlengelse(, Atom krig) Døden  taler: stor henrettelse. Steinen i treet,   den stolte nasjonen restaurert, Støy, menneskemonster, utrenskning.

 

Rett før sol oppgang et slag begynner.En stor nasjon usikker,Seier over havnebyen(New York?) gir intet svar, broen og graven i fremmede land (broen,= banen til ballistic missiler Raketter--,Graven = treffsonen.Broen  regnbuen Guds velsignelse har blitt en forbannelse forberedt for Ilden

Peters andre brev 3:7 forberedt for Ilden

Ved soloppgang en vil se en stor Ild, Lyd og lys i forlengelse mot "Aquilon" (mot nord)
Innenfor sirkelen død og en vil høre skrik Gjennom ,stål,,ild,sult, døden venter på dem

(sirkelen) det som moderne forskning definerer, om et område som er angrepet med atomvåpen( fra nullpunkt og utover,)

Luk 21:26 gar ho dunamis  ouranos saleuoq - for himmelens krefter skal rokkes.

I nærheten av portene og i to byer vil det være plager som aldri ble sett før (portene havnebyer)

Ved førtifem grader vil himmelen brenne.

 

Om natten de tror de har sett solen, når de ser det halve svine menneske, Lyd skrik slag sett utkjempet i skyene Det brutale beist vil bli hørt tale ( svine menneske,soldater i beskyttels klær gassmaske?)

One day the two great masters will be friends,
Their great power will be seen increased:
The new land will be at its high peak
To the bloody one the number recounted.

En dag vil de to store mesterne være venner, Deres store makt vil bli sett øke :Det nye landet vil være på sitt høyeste nivå Til den blodige fortalte tallet.(666)

Når de fra den nordlige halvkule blir forent(USA\ Russeland-Kina?) Daniel 11.44 Vil det være stor frykt og redsel i Østen... Én dag vil de to store lederne bli venner, Det Nye Land(USA) vil være på toppen av sin makt Nummeret blir gjentatt for blodets mann.(Antikrist 666?)

Men tidender fra Østen og fra Norden skal forferde ham, og han skal dra ut i stor harme for å ødelegge og tilintetgjøre mange.

 

When one will se two unicorns, The one lifting, the other lowering, World in the middle, to bend to the limit
The nephew will run away laughing.

Når en vil se to enhjørninger En løfter, den andre senker Verden i midten, bøyd til bristepunktet ,Nervøen vil springe bort i latter , (spotsk Latter  Nevøen Ismael ? Araber ? Assyreren ?)(Dans Stamme?) enhjørninger et dyr som ingen kunne temme

,Nevøen

All About the Antichrist | Studies with Stearman? Assyreren ?)(Dans Stamme?  Salme 22

Daniel 11:44

Spekulasjoner når det gjelder Antikrists opprinnelse

Nevøen

 

the world near the last period,Saturn will come back again late:
Empire transferred towards the Dusky nation,The eye plucked out by the Goshawk at Narbonne.

Verden nær sin siste periode ,saturn (Fred Sabbatsdagen)vil komme sent tilbake: Emperie forandret til en mørk nasjon,Øyet(overvåking Radar?) plukket ut av en hauk nær Narbonne.( nesten utrolig Goshawk hauk _ F 117 Night Hawk_?)

 

 

The voice of the rare bird heard,
On the pipe of the air-vent floor
So high will the bushel of wheat rise,
That man will be eating his fellow man.

 

 

 

Stemmen(Lyden) til den sjeldne fuglen hørt. På Pipen( røret) på det luftventilerte gulvet:( kornsilo)Så høy vil prisen på en  bushel av hvete stige, at mennesker vil spise  sine medmennesker.(Kannibalisme. Sult Hungersnød. Rytteren på den sorte hest)ÅP 6-5

En  bushel av hvete  veier (60pund)27 kg

 

 

 Century 9, Verse 44

Leave, leave Geneva every last one of you,

Saturn will be converted from gold to iron,

Raypoz will exterminate all who oppose him,

Before the coming the sky will show signs.

 

 

Forlat, forlat Genève hver eneste en av dere,

Saturn vil bli omdannet fra gull til jern,

Raypoz vil utrydde alle som motsetter seg ham,

Før den kommer himmelen vil vise tegn.

 

(Denne profetien er fremtiden, eller dobbel betydning nåtid og fremtid)

 

Saturnalia gresk romersk fest

Saturday Lørdag

Ages of Man mythology Mytologiske Tidsaldre

Shabbat

 Tidshusholdningne i Skriften Av John Skåland

Saturn Israel, gold peace,  iron war  Gull fred Jern Krig ulykke

Switzerland Europes diplomacy seat, the U.N. Industry economic headquarters, will be very likely to be attacked by NBC Weapons' many Quatrains indicating this. In the present!! Within range of Iranian missiles? If Israel attacks Iran.  Jeremiah 49

Sveits Europas diplomatiske sete, FNs økonomiske hovedkvarter, vil med stor sannsynlighet bli angrepet av NBC Weapons' mange Quatrains som indikerer dette. I nåtiden! Innenfor rekkevidde av iranske missiler? Hvis Israel angriper Iran.  Jeremia 49

 

Lausanne

 

 


 

 

Stor er den dag, det er ingen som den, og en trengselstid er det for Jakob; men han skal bli frelst fra den.

 

Thoralf Gilbrant: Endetiden

 

ISRAEL MY GLORY

 

John Hagee: God is Paving a Way for His Eternal Kingdom

         John H.jpg                                                                                                TheTimeofJacobsTrouble.jpg

 

 

John Hagee

Pastor John Hagee - "The War Against the Jews"

 

The Abomination Of Desolation By John MacArthur.

 

Unleashing Hell on Earth

 

 

 

 

 

 

 

ISRAEL

 

JORDENS DRONNING

 

 

Et bilde som inneholder klær, person, Menneskeansikt, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

 

ELIHANA ELIA | אליחנה אליה

 

 

Amir Tsarfati En Guds Trompet.

 

image053.jpg

 

 

 

Amir S

 

 

 

Amir Tsarfati: Who Really Controls the Middle East?

 

Amir Tsarfati: Israel's Prophetic Timeline

 

Hoof Beats of the Four Horsemen – Amir Tsarfati

 

Amir Tsarfati on Israel & The COMING Tribulation: Bible Prophecy Update | The Watchman

 

Jan Markell Ministries 2023 - A Storm is Coming

 

Amir Tsarfati: The Miracle Called Israel

 

Amir Tsarfati: All Eyes on Israel

 

Amir Tsarfati: The Wars of Israel Part 1

Part 2

 

Amir Tsarfati: Israel and the Tribulation

 

 

The Wars Leading to Armageddon | Bill Salus

 

Rushing Towards the Time of Jacob’s Trouble – Pastor Brandon Holthaus

 

 

G-3.15.jpg

 

 

MESSIANIC JEWISH RABBI DETAILS THE WAR AGAINST THE SERPENT AS THE "GENESIS OF ALL PROPHECY"!!

3:15 The Genesis of All Prophecy (Part 2)

 

trib.jpg           Åpn.jpg  

 

 

the 9 wars.jpg

 

 

The Road to Armageddon | David Reagan

 

 

 

Landet av Melk og Honning

Den sterile synagoge uten frukt vil bli mottatt av de vantro ,Datteren til den forfulgte av Babylon elendig og si,de vil klippe hennes vinger.(forfulgte av Babylon,sjøge Kirken? Datteren Synkretisme jødedom kristendom Islam en ny religion)

Hvor ofte skal du bli erobret du solens by(Guds by)(Jerusalem)Loven forandret til en som er barbarisk og forgjengelig Dårlige tider nærmer seg deg. Du vil ikke lenger være slavebundet. Den store Hadrie vil fornye dine årer (blodårer) - solens by (Jerusalem )(Eller Roma ?)

En kort tid vil ofringene bli gjenopptatt de som motsetter seg vil (bli drept) martyrer Der vil ikke lenger være munker abbeder og noviser Honning skal bli mer dyrbart enn voks( Honning Guds Ord)

Føtter og hender bundet mellom de to båter Ansiktet salvet med honning og støttet av melk ,Vepser og fluer,( Lukas 11-18-19)Faderlig kjærlighet plaget ,Beger bærer vil forfalske, Kalk prøvet  (Ny Falsk Pakt en kopp med vin1Kor 11:25 )

Den stinkende avskyelige vanære Efter gjerning han vil bli gratulert Esaiah 28-15 Stor unnskyldning for ikke å være imøtekommende At Neptun vil ikke bli overtalt til fred

Trompeten skaker med stor disakord En avtale brutt: løfter ansiktet til himmelen: den blodige munn svømmer i blod ansiktet salvet med melk og honning ,ligger på bakken Sakarja 11:17

The royal bird over the city of the Sun,Seven months in advance it will deliver a nocturnal omen:The Eastern wall will fall lightning thunder,Seven days the enemies directly to the gates.

Den kongelige fugl over Solens by,(Jerusalem) syv måneder gi et nattlig varsel:  Matteus 24:15-22? Øst muren vil falle ,lyn torden, Syv dager fienden direkte på portene ( Syv dager en uke Daniels åruke 7 år?.)

 

The seven days of a Jewish wedding

Syv Dagers Jødisk Bryllup.

 

Hadrian se utdrag av bok nr 3 side 376

Han vil gjenopplive Hannibals infernalske Guder )(Nord Afrika Libya Tunisia) til live,menneskeheten under terror,Aldri vert slik redsel ,slike fryktelige dager.I fortiden", han vil komme til Romerne gjennom Babel ( Assyreren Chuk Missler?)

 

One who the infernal gods of Hannibal (North Africa Tunisia)
Will cause to be reborn, terror of mankind
Never more horror nor worse of days
In the past than will come to the Romans through Babel
. Iraq the Assyrian.

Den store Neptun fra havdypet av Punic (Tunisia Libysk?) race blandet med Fransk blod ,Øyene blør på grunn av sen roing Mer skade vil det gjøre ham enn den skjulte   mørke hemmelighet(Øyene Vestelige Nasjoner?)

 

Bare det Jødiske Folk kan åpne Riket for ISRAEL

Jeg sier altså: Har de da snublet for å falle? Langt derifra! men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, forat dette skal vekke dem til nidkjærhet;

 12 men er deres fall en rikdom for verden, og er tapet av dem en rikdom for hedninger, hvor meget mere da deres fylde!

Nøkkel Folket

image070.jpg

39 For jeg sier eder: Fra nu av skal I ikke se mig før I sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn!

Baruch Haba B'shem Adonai

 

Hope for the Remnant

 

Amir Tsarfati | Days of Ezekiel - Understanding the Times

 

Den lærde(skrift lærde Jødene) tilslutter seg Sjefen(Høvdingen) med sitt Kors. Den skarpe rette vilje vil gjennomføre en veltilfreds en.(frelse regjerings makt)

 Den lærde skrift lærde Jødene

Jeg har et hellig positivt sinne mot jødene over at de ikke forstår at de er nøkkelen til å åpne riket! Når de ber Herren om å komme !!

De vil ta oss hedninger med seg inn

I RIKET FOR ISRAEL

 

Min sjel krymper seg i sorg om det som skal skje i fremtiden i trengselstiden fødselsveene til Riket. Sakarja 13

 Jødene skal igjen inn i trengsel, men også Verden. Befolkning vil bli redusert til en tredjedel

Amir Tsarfati: Do You Have a Heart for Israel?

Amir Tsarfati Har du hjerte for Israel

Jesus Gråt over Jerusalem

Vi er den enste generasjon av Kristne som kan se at Israel og Kirken (ekklesia) eksisterer samtidig.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riks Åpenbaringen

 

Som Hersker  Konge og Dommer

 

 

 

LAMMET

 

 Er forandret til

 

LØVEN AV JUDA

 

Hans brøl vil høres over hele Jorden.

 

 

Joel 3

Og Herren skal brøle fra Sion og la sin røst høre fra Jerusalem, og himmel og jord skal skjelve; men Herren er en tilflukt for sitt folk og et vern for Israels barn.

 

Salmenes bok 24

 

Bruce Pennington

Messias.jpg

ARVINGEN

 

Adonai Sabaoth

Baruch Haba B'shem Adonai

Jeg er høvdingen over Herrens hær;

Josva 5:13

Salme 46

The sacred pomp will come to lower its wings,Through the coming of the great legislator:He will raise the humble, he will vex the rebels,His like will not appear on this earth.

Den hellige Pomp (parousia (og Prakt Glans og Makt )(Guds bolig) vil senke sine vinger lavere, For den kommende store lovgiver(Jesus Kristus) .Han vil oppreise de ydmyke  og refse opprørerne Hans like vil ikke bli sett på denne Jord.

Han vil oppreise de ydmyke

 

Johannes Åpenbaring 19

 

  Jesu Gjenkomst til Jorden . engelsk

 

Amir Tsarfati:

 The Second Coming of Jesus

De følgene vers omtaler nesten samme begivenheter fra forskellige synsvinkler..

Hans Majestet Kongens Konge og Herrenes Herre. Arving over alle ting .

Revealing Revelation

 

Profeten Sakarias kapittel 12 -13 -14.

Sun twentieth of Taurus the earth will tremble very mightily,It will ruin the great theater filled:To darken and trouble air, sky and land,Then the infidel will call upon God and saints.

 

Solen tjuende i Tyren Jorden vil skjelve og riste meget Det store teater fullt vil ødelegges: og Mørke og bekymring over luft sky og land ,De vantro vil rope på Gud og helgenene.(Harmageddon  kriks Teater militært utrykk)

The year of the great seventh number accomplished,It will appear at the time of the games of slaughter:
Not far from the great millennial age,When the buried will go out from their tombs.

I året når det syvende tall er fullbyrdet ,det vil komme til syne i en tid av Lek( spill)( krigslek høy teknologisk krig droner computer styrt Krig )og drap.Ikke langt fra Tusen års riket ,Når de begravde (døde) skal komme ut av sine graver.

Johannes Åpenbaring 7.    ÅPENBARING 20

Tema bibls profeti del 2.pdf

Artikkel nr. 107:

Artikkel nr. 113:

ÅPENBARINGSBOKENS FØRSTE PARENTES, ÅP. 7.

 

The sacred pomp will come to lower its wings,Through the coming of the great legislator:He will raise the humble, he will vex the rebels,His like will not appear on this earth.

 

Den hellige Pomp (og Prakt Glans og Makt )(Guds bolig) vil senke sine vinger lavere, For den kommende store lovgiver(Jesus Kristus) .Han vil oppreise de ydmyke og refse opprørerne Hans like vil ikke bli sett på denne Jord.

(Pomp =Prakt (Kongelig )Glans og Makt Guds herlihets sky (shekinah) Det Nye Jerusalem,? Guds tilstedeværelse nærmere Jorden.

God's Timeline of Events in The End-Times

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dette verset brukes i filmen på Abraham Lincoln men slik jeg ser det så innholder teksten for mange pompøse elementer og bibelske vendinger på en jordisk person men det er en del likheter på Jesus og Abraham Lincoln begge satte mennesker i frihet. Abraham Martin Luther King and Johan

Og de betalte Prisen med sitt Liv.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Jesaja 2  Jesaja 9

Matteus Evangelium 24.-30

Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre sig, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet.

 

Feu couleur d'or du ciel en terre veu,Frappé du haut nay, faict cas merueilleux. Grand meurtre humain: prinse du grand le neueu, Morts d'espactacles eschappé l'orgueilleux.

Fire colour of gold from the sky seen on earth: Heir struck from on high, marvelous deed done: Great human murder: the nephew of the great one taken, Deaths spectacular the proud one escaped

Harmageddon Kapittel 19

 

The Coming Kingdom of Christ, Part 2 - John macarthur

Åpenb 1:16

Ild i farge av gull fra skyen sett på Jorden

Ild i farge av gull fra skyen sett på Jorden
Arving slo fra det høye, fantastisk gjerning gjort:
Stort drap av mennesker, nevøen av den store tatt,(Antikrist)
Enorm( imponerende død utslettelse den stolte unslipper.

Den Stolte =Satan = (Ånd) Engel Inspiratoren unslipper for en liten stund til

Johannes Åpenbaring Kapittel 20

Par faim la proye fera loup prisonner,
L'assaillant lors en extreme detresse.
Le nay ayant au deuant le dernier,
Le grand n'eschappe au milieu de la presse.

Through hunger the prey will make the wolf prisoner,The aggressor then in extreme distress.The Heir having the last one before him,The great one does not escape in the middle of the crowd.

Gjennon hunger Byttet( Israel) vil ta ulven til fange

Aggresoren (angripern) i ekstrem smerte (sorg Plage) Johannes åpenbaring 19 11

                                                                                    Arvingen har den siste foran seg (Satan -Antikrist? må stå tilrette foran Kristi Åsyn Dom) (folkedommen I Josefats dal?)

Den store vil ikke unslippe i midten av mengden ÅP 19-20

 

 

Den Store,  Den Stolte, Denne Verdens Hersker, Gud ÅP 20

 ulven Johannes 10-12

Nevøen. slektskap med Abraham

Den Store Folkeslag under kommando av Antikrist og en  hel del andre Nasjoner og Konger

mengden står sannsynelig for andre nasjoners armeer(styrker) som er samlet etter Jesu inngripen og Seier.Hele verden blir samlet med sin Krigs Maskin Både med og i mot Antikrist i midtøsten og Israel.før Jesu Komme.

hunger Israels omvendelse

Sakarja 12-6

 

For det levende brød som kommer ned fra Himmelen

Konseptet "kongedømmets brød" viser skjønnheten i Midrashic

Språk. Salme 105:40 forteller på samme veltalende måte at

folk var "fornøyd med himmelens brød",

Ordet "å tilfredsstille" gjentas om og om igjen i Midrash

Risto Santala

 

Arvingen.

Brevet til hebreerne 1

Jesus Kristus Messias

Guds Ord

ARVEN

Og bli Medarvinger til Riket

Romerene 8:16-17

De som setter sin lit til Arvingen vil( binde) seire over mørkets fyrste åndelig, nå i vår tid (Åndskamp)Og bli Medarvinger til Riket (Og  Nå Åndelig Strid ).Dette vil skje med Israel i fremtiden både åndelig og fysisk Krig. Verdens siste Militære Slag Harmageddon.

Profeten Sakarja

 

Femte Mosebok 8-3

Og han ydmyket dig og lot dig hungre, og han gav dig manna å ete, en mat som hverken du eller dine fedre kjente, fordi han vilde la dig vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn.

(manna= betyr hva er det)

 

Profeten Hoseas 5

Jeg vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til mitt sted, inntil de erkjenner sig skyldige og søker mitt åsyn; i sin trengsel skal de lete efter mig.

Velsignet være han som kommer i Herrens Navn.

 

En ny lov vil besette et nytt land i retning av Syria, Judea og Palestina: Det store barbariske rike vil smuldre, for Fobus(Solen)(Herren) fører sitt sekel(Århundre) til ende.

Yerushalim Shel Zahav - The City Of Gold

The seducer will be placed in a ditch and will be tied up for some time.The scholar joins the chief with his cross.The sharp right will draw the contented ones.

Forføreren (Satan)vil bli plassert i grøften ,og bundet opp for en tid. Den lærde(skrift lærde Jødene) tilslutter seg Sjefen(Høvdingen) med sitt Kors. Den skarpe rette vilje vil gjennomføre en veltilfreds en.(frelse regjerings makt)

 


 

 

 

 

Johannes åpenbaring 19 11-15

Og jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest, og han som satt på den, heter Trofast og Sanndru, og han dømmer og strider med rettferdighet 12 Hans øine er som ildslue, og på hans hode er det mange kroner; han har et navn skrevet som ingen kjenner uten han selv.13 og han er klædd i et klædebon som er dyppet i blod, og han er kalt Guds ord. Og hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester, klædd i hvitt og rent fint lin. Og av hans munn går det ut et skarpt sverd, forat han med det skal slå hedningene; og han skal styre dem med jernstav, og han treder vinpersen med Guds, den allmektiges, strenge vredes vin

Vredens Druer.

___________________________________________________________________________________________________

Fra slutten av brevet til den Franske Kongen Henry II som ble publisert som en preferanse Epistel til de tre siste århundrene av profetier i 1568

Skriver Nostradamus

Alle disse vers representerer den rette integrasjon av de Hellige Skrifter   (Bibelen) med synlige himmelske legmer nemelig,Saturn ,Jupiter,Mars og andre konjeksjoner som kan sees i utstrekning i noen av versene (quatrains) .Jeg ville kalkulere dem enda mer nøye (dypere) og integrere dem enda mer (dypere), Deres Kongelige Høyhet, men på grunn av at de vil bli lagt under sensur vil skape vanskeligheter.Derfor legger jeg bort min penn og hviler ut (nattelig hvile).Mange store begivenheter Deres Kongelige Høyhet, av de mest fantastiske hendelser vil skje (bli kjent) snart.,men jeg hverken vil eller kan tilføye dem inn i denne epistel Det er så å forstå at jeg må ta et vanskelig (fryktelig) valg, at noen få må settes først. Så stor er deres storhet og menneskekjærlighet fremfor mennesker og ydmykhet fremfor Gudene at du alene er verdig til denne høye tittel den Mest Kristne Konge som har den høyeste autoritet i alle regioner.

(Nostradamus henvender seg til den Franske Kongen som tar i mot hans arbeide om hans profetier)
(integrasjon= sammensmelting til et større hele)

Efter at dette har vart en lang stund,(Trengselstid) vil der bli nesten fornyelse , Saturn vil regjere og en gylden tidsalder.Han (Herren ) vil høre sitt folk i deres sorg og lidelse, og Gud Skaperen vil kommandere at Satan vil bli kastet ned i avgrunnen og bundet der. Da vil det bli en universell fred mellom Gud og menneskene,og Satan vil være bundet for rundt tusen år og så vil han bli løst.

Saturn= (Jødene)= Gylden tidsalder gud over jordbruk 1000 års Riket. Saturday Saturns dag Israel,Lørdag Sabbats Dagen den 7 dagen.Hviledagen

 

Esaias 2 -4

Og han skal dømme mellem hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mere lære å føre krig.

Jeg vil sitere den russiske forfatteren Fyodor Mikhaylovich, Dostojevskij,som hadde en visjon eller en drøm om å være i Tusenårsriket . Hvis det bare var en drøm, la meg drømme Jesaja 65-17

 

 

Riket for Israel - tusenårsriket

Charles Hansen:

 

Gunnstein Nes - Rikets tid

 

 

Salme 100

 

Shout To The Lord - Hillsong Worship

_______________________________________________________________________________________________________

Dommen ved den Hvite Trone

 

Dommedag.

 

Leif S. Jacobsen: Den store hvite trone og herligheten deretter

 

 

Johannes’ åpenbaring 21


Og jeg så en ny himmel og en ny jord; for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mere.Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Og jeg hørte en høi røst fra tronen si: Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem; og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud;og han skal tørke bort hver tåre av deres øine, og døden skal ikke være mere, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mere; for de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen, sa: Se, jeg gjør alle ting nye. Og han sier til mig: Skriv! for disse ord er troverdige og sanne.Og han sa til mig: Det er skjedd. Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste av livsens vannkilde uforskyldt. Den som seirer, skal arve alle ting, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.

 

When twenty years of the Moon's reign have passed another will take up his reign for seven thousend years.When the exhausted Sun takes up his cycle then my prophecy and threats will be accomplished.

 

 

 

Fra den Norske oversettelsen av Nostradamus Profetier EFI forlag

 

Om tjue år fra månens makt man drager den nestes velde blir sju tusen år. Når solen svekkes sine siste dager min profeti sin fullbyrdelse når. (Guds rike i Evighet De kommende Tidsaldrene)

 

Nostradamus setter avslutningen av sine profetier og denne Jords Historie til år 3797.

Lovprisning

Salmenes bok

 


 

Om Esekiel 38 og Harmageddon er den samme begivenheten strides de lærde om.

Nr.286 Charles Hansen - Gog og Israel (1 av 5)

Om der er et viss tids rom mellom de to begivenheter?

 

Benny Hinn has a Prophetic Dream You Must Hear!

 

Engelsk

 

PSALM 83, The Missing Prophecy Revealed -
How Israel Becomes the Next Mideast Superpower Kindle Edition

 

 

TRAJECTORY.jpgPSALM 83, The Missing Prophecy Revealed  

 

TRAJECTORY: Tracking the Approaching Tribulation Storm.

 

Charles Hansen: Kommer Israel til å overleve?

 

Q & A with Amir Tsarfati & Barry Stagner

 

 

 

 

Ezekilopsjonezkiel38.jpg   Et bilde som inneholder tekst, bok, plakat, grafisk design

Automatisk generert beskrivelse

 

De tre er Guds Jødiske  Trompeter i vår tid.

 

Gog Magog is of many identified around the black sea and Caucasus aria in southern (earlier USSR) (Russia

 

 Israel Bombs Iran | Tipping Point | End Times Teaching | Jimmy Evans

 

Archaeologist Uncovers Biblical Sodom: Joel Rosenberg Reveals Startling Find!

Palestinerne vil prøve å blande seg inn i honningen (Israel ) med ondskap og utålelig forførelse

Israel-Hamas War: Is The War in Gaza Part of END TIMES BIBLE PROPHECY? | Joel Rosenberg | TBN Israel

EXCLUSIVE: Is Netanyahu PREPARED To Strike IRAN Directly? | Israel-Gaza War | Rosenberg | TBN Israel

Israel Facing CHEMICAL Weapons Threat from Syria, Iran & Hezbollah Axis? | Watchman Newscast

Israel DESTROYS Hezbollah Cell; U.S. Forces UNDER ATTACK by Iran Proxies | Watchman Newscast LIVE

NUCLEAR WAR AHEAD--RUSSIA, ARMAGEDDON, ISRAEL, EZEKIEL & GOD'S PROPHETIC PLAN FOR HUMANITY

The Mystery of Psalm 83 and the End Times | Jonathan Cahn Sermon

The Persian Mystery: Israel, Iran, & The End Times! | Jonathan Cahn Prophetic

 

Krig på tre Fronter

Conflagration     ABC våpen

Om Libanon og Syria angriper Israel med kjemiske våpen

Så vil Israel Svare Med ?

Samson Opsjonen ?

Engelsk

Et bilde som inneholder tekst, plakat, Font, grafisk design

Automatisk generert beskrivelse

Jesaja 17

Og videre vil det lede til

 

Esekiel 38

 

Israel og Gog Aktuelle profetier. Esekiel 38-39.

Charles Hansen: Profeten Esekiels syner om Israel i de siste dager

The Future Of The World: Chuck Missler On Interpreting Prophetic Events

 

Og Herrens ord kom til mig, og det lød så:
2 Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot
Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal, og spå imot ham!
3 Og du skal si: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg kommer over dig, Gog, fyrste over Ros, Mesek og Tubal!
4 Og jeg vil vende dig om og legge kroker i dine kjever og føre dig ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig klædd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd.

5 Persere, etiopere og puteere er med dem, alle sammen med skjold og hjelm;
6 Gomer og alle dets skarer, Togarma-folket i det ytterste Norden og alle dets skarer, mange folkeslag er med dig. [if !supportNestedAnchors]>
[endif]>

Gog Magog landområder i Kaukasus,og rundt svarte havet og Russeland

Når det gjelder Esekiel 38 sitt tidspunkt hvor langt fra den store trengsel ÅPB er vanselig å se, men de skal brenne krigsutstyr i 7 år og det ser ut som det blir en moderat? atom utveksling? Ild mot Magogs land og de som bor trykt på øyene ( vestlige nasjoner).Vi ser i dag en sammenfatning i dag av nasjoner som er i allianse med hverandre .Russeland Iran OSV. Utløseren til denne krigen kan være at Israel angriper Irans atom anlegg i Iran som kan skje i den nærmeste fremtid. I Gog krigen utkom vil verdens befolkning forstå at Israel ikke er et vanlig land som er bosatt av hovedsakelig jøder. Men Erez Israel er Guds Land. Og ingen stikker fingeren inn i Guds øye uten at det får konsekvenser. Guds direkte inngripen.

 

Stein A J

 


 

Steinar Handeland: Profeten Daniel

 

Et bilde som inneholder tekst, Font, bok, skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Mai 4.2024

Profeten Daniel.

Og i den siste tid av deres herredømme, når overtrederne har gjort sine synders mål fullt, skal det opstå en konge med frekt åsyn og kyndig i onde råd(1). (1)--Og hans makt skal bli stor, men ikke ved hans egen kraft, og han skal gjøre utrolig stor skade og ha fremgang med alt det han foretar sig; han skal ødelegge mektige fyrster og de helliges folk. Og fordi han er klok, skal hans svikefulle ferd lykkes for ham; han skal ophøie sig i sitt hjerte, og han skal ødelegge mange i deres trygghet; ja, mot fyrstenes fyrste skal han sette sig op; men uten menneskehånd skal han knuses Og synet om aftenene og morgenene, som det var tale om, er sannhet; men gjem du synet, for det sikter til en fjern fremtid Men jeg, Daniel, blev rent avmektig, og jeg blev syk en tid; så stod jeg op og gjorde min tjeneste hos kongen; jeg var forferdet over synet, men det var ingen som forstod det.

 

(Antiokus Epifanes.

_______________________________________________________________________________________

M. Nostradamus Preferanse til hans profetier

Anton Johansen ,Lebesbymannen  

Et vers som direkte peker på Norge og Norden

Norway and Dacia and the British Isle
Will be vexed by the united brothers:
The Roman chief sprung from Gallic blood
And his forces hurled back into the forests.

Norge og Dannmark og de Britiske øyer vil
bli plaget av det
forenede brorskap     forenede brorskap
Den Romerske fører sprunget ut av fransk
blod og hans styrker kastet tilbake inn i skogen

  

to César Nostradamus my son

You have hidden these things from the wise and the circumspect, that is from the mighty and the rulers, and you have purified those things for the small and the poor, and through Almighty God's will, revealed unto those prophets with the power to perceive what is distant and thereby to foretell things to come. For nothing can be accomplished without this faculty, whose power and goodness work so strongly in those to whom it is given that, while they contemplate within themselves, these powers are subject to other influences arising from the force of good.

Til Cæsar Nostradanus min sønn

Du har skjult disse ting for de vise og kloke og fra de mektige og de styrende,(herskere),og du har renset (åpenbart) disse ting for de små og fattige ,og gjennom den Allmektige Guds vilje åpenbart det til disse profeter med kraft til å beskrive det som er fjernt ,og derfor fortelle om ting som skal skje.For ingen ting kan bli oppnådd uten denne evne,som kraft og godhet arbeider så sterkt i dem som det er blitt givet dette ,de som i kontemplasjon i sitt indre (menneske) ,disse krefter og innflytelse er underlagt og kommer fra Det Gode (Guds Kraft).

I have listed others in clearer language, so that despite their obscurities these things shall be understood: When the time comes for the removal of ignorance, the matter will be clearer still.
So in conclusion, my son, take this gift from your father M. Nostradamus, who hopes you will understand each prophecy in every quatrain herein. May Immortal God grant you a long life of good and prosperous happiness.
Salon, 1 March 1555

I slutten av preferanse skriver Nostradamus til sin sønn,

Jeg har ført andre (vers quatrains) i klarere språk så til tross for vanskeligheter disse ting skal bli forstått: når tiden kommer for bortagning av ignoranse,( uvitenhet) vil betydningen være klar.Så i konklusjon min sønn ta denne gave fra din far M Nostradamus, som håper at du vil forstå hver profeti i hvert vers quatrains innhold. Må den evige Gud gi deg et langt og godt og lykkelig liv.

Solon, 1 Mars 1555

 


 

 

 

 

 

 

Esaias 55 ,8

For mine tanker er ikke eders tanker og eders veier er ikke mine veier sier Herren: som himmelen er højere enn jorden således er mine veier, og mine tanker højere enn eders tanker.

Utenfor Tid og Rom.

Hellig Hellig Hellig

Amir Tsarfati: A Dot in Eternity

 

Vi må erkjenne at vi forstår profetisk stykkvis og delt ,(av Fragmenter av tid og begivenheter .)

Det er ikke lett å lodde dybdene i Guds ords sannheter,

De er ikke gitt noe menneske eller Profet å se fremtidens begivenheter i total kronologisk rekkefølge, det menneskelige sinn ville ikke tåle en slik påkjenning, å sitte inne med en slik kunnskap.

Gud har i sinn kjærlighet til oss bevart oss for det.

 

Stein A Johannessen.

 
 
Home