nnEUROPAS PROFET

La de som leser disse vers tenke dypsindig
la den vanhellige og den uvitende hop holde seg borte
Og langt borte Astrologer Idioter og Barbarer
Må han som tenker på en annen måte være underlagt det
Hellige Ritual.

(Trosbekjennelsen+ vievann (lat., aqua lustralis), i den romersk-katolske kirke vann tilsatt salt og innviet til liturgisk bruk)

For den som våger å tolke Nostradamus Historien vil dømme.

Michel Nostradamus

Bilde er tatt fra Flmen Mannen som så inn i Fremtiden

Century I Quatrains

Notes Specific to This ReproductionThis text is reproduced from Nostradamus, Countdown to Apocalypse written by Jean-Charles de Fontbrune, translated by Alexis Lykiard, prefaced by Liz Greene, and published by Henry Holt and Company, Inc., New York, 1983. This largely literal translation is reproduced, here, as accurately as possible.
The "original" source is Les Prophéties de M. Michel Nostradamus, the edition of 1568 by Benoist Rigaud at
Lyon; stored in 8. B.U. "Montepellier", no. 48340.


Guddommelig åpenbaring

I fortalen til sin sønn skriver Nostradamus at profetiene var meddelt ham av Gud direkte, altså ved en guddommelig åpenbaring: ;All virkelig spådomskunst stammer først og fremst fra Gud Skaperen, dernest fra gunstige omstendigheter og sist fra naturbegavelse; Han sammenlikner sitt eget billedspråk med språket i bibelens profetier. Han nevner spesielt Joels profetier, og det er også riktig at Joels bok beskriver en rekke hendelser som kan tydes slik at de svarer til det som bebudes av Nostradamus. Den danske Nostradamusforskeren Billenstein slutter seg til et slikt religiøst perspektiv. Han hevdet at ;Profetiene aabenbarer os en Forudviden, der ligger saa langt over vor menneskelige Forstand, at dens Indhold og Troen, der forkyndes, kun kan hidrøre fra den almægtige og alvidende Gud og er et positivt Vidnesbyrd om, at Gud leder og styrer Verden og dømmer vore Gærninger.; Videre skriver han at profetiene er en forklaring på Bibelens utsagn om de prøvelser vi mennesker vfl bli underkastet forut for Kristi gjenkomst, og at de skildrer vår tid som Guds vredes store dag, da Kristus skal tilkjempe seg den endelige seier over menneskets

Arvefiende, synden.

________________________________________________________________________________________________

Den Forbudte Stemme fra fortiden

Stemmen fra fortiden da lekmanns forkynnelse var forbudt

Nostradamus var av Jødisk herkomst fra Issakars stamme.

Jeg anbefaler edruelig lesning av Nostradamus Profetier.En må være klar over at Nostradamus er en mann av sin tid, de vitenskapelige fremskritt som ble gjort i hans samtid ble lett blandet sammen med deres Gudstro,og det var vel anerkjent av de lærde i hans samtid om at beregne de forskjellige begivenheter matematisk, og astronomisk Det himmelske urverk i Astronomi ?. Nostradamus var meget høyt utdannet i sin samtid. Nostradamus var en dypt troende Kristen. Han fikk sin kunnskap både fra den Jødedommen og Kristendommen, han var en av de få som på grunn av sin hebraiske bakgrunn kunne lese Bibelen på grunnspråket og var opplært i både Jødisk lære(Jødedommen) og mystikk( Kabbalisme).Og på grunn av at den mektige Katolske Kirke med inkvisisjonens redselsvelde(Engelsk), og av den grunn så krypterte han sine profetier så han ikke skulle få problemer med Kirkens meningsterror i sin samtid. Nostradamus måtte skrive sine profetier med begge hendene bundet og tåkelegge profetiene for sin samtid.En kan klart se av versene hvordan Nostradamus unngår så langt mulig å bruke bibelens språk(Kanans språk), men bruker andre ord og vendinger i sine profetier.Men der er ingen tvil om at de Bibel tolkninger og profetier han mottok har sin inspirasjon i den hellige Ånds Kraft.

Quatrains= Vers delt i fire linjer ,Kompremert Profeti (sammenpakket) i en stor del av av versene.

Quatrain = 4 ? noen Nostradamus tolkere mener at Quatrain bety manna )-( fire) I bibelen betyr 4 symboliserer den synlige skapning og jordiske forhold Åpenbaringen 5-8 fire livsvesener som representerer hele skapningen Kongen Åpner Seglene .4 tallet kan også symbolisere fullstendighet og helhet

sSerk forkortet-=kilde Indergaard bind 1 Jesu gjenkomst side 191om bibelens tallsymbolikk.

Vi må erkjenne at vi forstår Profetisk stykkvis og delt

STJERNEHIMMELENS FORKYNNELSE

Av Oskar Edin Indergaard

_____________________

Vår Tidsrekning

Norsk bibel
Bibelselskapets utgave av 1930


Beklager at linken til King James Versjonen er borte .

Klikk i menyen over

Illustrert Vitenskap _

Store Norske Leksikon

(passordbeskyttet)

 


Den Hellige Skrift
Norsk 1930 og Engelsk King James Version
Gresk og Hebraisk leksikon _ 

Johannes 14

1 Eders hjerte forferdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig!2 I min Faders hus er det mange rum; var det ikke så, da hadde jeg sagt eder det; for jeg går bort for å berede eder sted; 3 og når jeg er gått bort og har beredt eder sted, kommer jeg igjen og vil ta eder til mig, forat også I skal være der jeg er. 4 Og hvor jeg går hen, dit vet I veien.

For five hundred years more one will keep count of him Who was the ornament of his time:Then suddenly great light will he give,He who for this century will render them very satisfied

For fem hundre år frem vil en holde hans telling (tidsrekning)Som var ornamentet (utsmykning) av sin tid (Jesus Kristus) Plutselig et stort lys vil han gi, Han som for dette århundre vil give dem megen tilfredsstillelse.(Frelse)

__________________________________________________________________________________________________

Bortrykkelsen av den Kristne Menighet( Kirken)

Den gode innhøstning

Century.1

Quatrain 1,43

Matteus 13.

1 Tessalonikerene 4 .14-18.

Avant qu'advienne le changement d'EmpireIl adviendra un cas bien merveilleux:
Un champ mu, le pillier de paphire (porphire,) Mis translat sur le rocher noilleux

Before the Empire changes a very wonderful event will take place.The field moved, the pillar of porphyry put in place, changed on the gnarled rock.

Førstegrøden

Tredje Mosebok 23 10 ---

Før Imperiet forandres en vidunderlig begivenhet vil finne sted .Åkeren flyttet ,pilaren for (Profeti)(Bibelen) (Skriften) _- blir satt på plass ,forandret over den knudrete klippe.(kun steingrunnen er tilbake)

Timoteus 1-3 ,14 Dette skriver jeg til dig skjønt jeg håper snart å komme til dig, 15 men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte Pilar og grunnvoll.

JohannesÅp 3 kap vers 10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om tåldmodihet,vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike for å prøve dem som bor på jorden Jeg kommer snart .Hold fast på det du har for at ingen skal ta din krone.Den som seirer ham vil jeg gjøre til en støtte(Pilar vers 12) i min Guds tempel og han skal aldri mere gå ut derfra og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad , det nye Jerusalem det som kommer ned fra himmelen fra min Gud,og mitt navn det nye.

Timothy-1 3:15 But if I (Paul) tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth.

EVIG LIV

Johannes Evangelium 1

1 Korinterne 15

There will be no more death of the body,The day of death will become a day of birth
The divine spirit will make the soul happy Seeing the Word in its eternity.

Døden skal ikke herske over legemet,
Din dødsdag blir din fødselsdag. Den Guddommelige Ånd vil gjøre sjelen lykkelig.
Når en ser
Ordet
i evigheten.

 


Evangeliet etter Johannes

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til. 4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. 6 Det fremstod en mann, utsendt fra Gud; hans navn var Johannes; 7 han kom til vidnesbyrd, for å vidne om lyset, forat alle skulde komme til troen ved ham. 8 Han var ikke lyset, men han skulde vidne om lyset. 9 Det sanne lys, som oplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. 10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. 11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; 13 og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 14 Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet.


The divine word will give to the substenance,
Including heavenm earth, gold hidden in the mystic milk:
Body, soul, spirit having all power,
As much under its feet as the Heavenly see.

Det Guddommelige Ord vil gi til substansen,( oppstandelse)Hebreer 1-.1 Kor 15
Inkluderer himmel jord,
gull gjemt i den mystiske melk:(GudsHerlighetsSky)((Shekinah Guds tilstedeværelse)
Legme sjel ånd har all makt,
(fullstendig nyskapning)

så meget under dets føtter som det Himmelske tilsyn.

(tilsyn = prestetjenste. Makt og Myndighet)

Gull ( Peter 1-1.25 den tro som er renset ,den blodkjøpte Brud. Guds himmelske Arme. 2 kongebok 6-.16, 17

Profeten Sakarias 4

 

Johannes Åpenbaring 1-12


 

I Nostradamus Profetier vil vi finne at Antikristen skal komme fra Østen (De sørlige deler av Russeland?) (Joh åpenb 13-11).Han skal reformere Islam slik at den svært sannsynlig innkluderer jødedom og kristendom og lage en enhetlig Religion? Joh åpenb19-20 Det er mange røster i dag som sier at dere tilber jo samme Gud(Abrahams etterkommere)I new Age venter de på -Metreia- Islam Al-Imam al-Mahdi-JødeneMessias Liksom Kristus skal fylle alt i alle skal også denne Forfører oppnå samme status.Noen vers som Indikerer min Teori

Johannes første Brev

Kapittel 2

22 Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er Antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen.23 Hver den som nekter Sønnen, har heller ikke Faderen; den som bekjenner Sønnen, har og Faderen.

han som var født etter kjødet (lsmael), forfulgte ham som var født etter Ånden (lsak), (Gal. 4, 29)

I stor Arabia vil der bli født en mektig i den muhamedanske lov som skal
plage Spania og erobre granada Og mer fra havet i mot Italia

Kongedømme fra Fes skal innta Europas Trone.

 

 

hege.jpg

 

 

-

Eu området kommer også til å må , inbefatte mesteparten av det Grønne Belte

-Enten gjennom Tvang eller avtaler

Joh åpenb 13-11 

 


 

Palestinerene vil prøve å blande seg inn i honningen (Israel ) med ondskap og utålelig forførelse.Dette vil være nær det syvende årtusend,når helligdommen til Jesus Kristus (Jerusalem)ikke lenger vil være trådt ned av hedningene(de vantro)som vil komme fra "Aquilon (fra nord)Verden vil nærme seg storkonflikt, (conflagration Gudenes Krig Apokalypse) skjønt ifølge mine kalkulasjoner i mine profetier, kilden av tid vil strekke seg langt fremover.

____________Gudenes Krig The return of the Nephilim_2 Mosbok 6-2_el-o-heem__Guds Sønner .Falne Engler__________

Judas' brev
og om at de engler som ikke tok vare på sin høie stand, men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i evige lenker under mørket til dommen på den store dag; 7

Det store Empire til Antikrist vil begynne hvor en gang Atillas(Gud svøpe) imperium var og den nye Xerxes vil nedstige med stort utallige mengder(horder),så den Hellige Ånds, Komme fra 48 grader vil gjøre en transmigration( transmigrasjon)som jager ut vederstyggelighet ut fra den Kristne Kirke,som vil styre en tid og til tidenes ende. (den Kristne Kirke, vil styre i Tusenårsriket og på den nye Himmel og Jord ,Evigheten)

(transfer) forvandling migrasjon) (forflytning flytte)

__________________________________________________________________________________________________

Vi er i Begynnelsen av Det gjenreiste RomerRiket

Joh Åpenb.- 13-1

Huset fra Lorraine vil åpne vei for Vendôme,
Høy satt lavt, og lavt satt høyt,
Mammons sønn vil bli valgt i Roma og de to store vil bli satt til tap. (til side)USA (Russeland )

(Høy satt lavt, og lavt satt høyt(slutt på Konge og Adel, -Laodikea.demokrati Betyr folkestyre, vår tid ,Folkets Århundre )

Der vil bli fred, union og forandring
statsforvaltning kontorer,Høy satt lavt, og lavt satt høyt en forberedende tur,det første utspring vanskeligheter
slutt på Krig sivil prosess debatter

Murene vil bli omformet fra tegl (murstein) til marmor.syv og femti freds år: Glede til menneskene akveduktene fornyet,( Roma traktaten )Helse overflod av frukt Glede og honningsøt tid(velferdstid)

Syv og femti pacific years: Joy to mortals ,pacific: Middle English pacifique, fra Latin pacificus, fra pac-, pax fred-

Pest utryddet (epidemier-antibjotika pensilin ) verden blir mindre, for en lang tid landene vil bli bebodd i fred Folk vil reise trygt i skyen land og sjø:så vil krig begynne igjen.

Gudene vil la det komme til syne for menneskeheten
at de vil være forfattere av en stor krig
Før skyen vil bli sett fri for våpen og raketter
den største skade vil bli påført til venstre.

 


Trengsels Tiden

Det gjenoppståtte Romerriket Det Øst og Vest Romerske rike samlet

The tenth day of the April Calends, calculated in Gothic fashion
is revived again by wicked people.
The fire is put out and the diabolic gathering
seek
the bones of the demon of Psellus.

Den tiende dagen i April Kalender,kalkulert Gotisk måte__ Nynarzisme ?
er fornyet på ny av onde mennesker
Okkulttisme Engelsk, fokynnelse fra avgrunnen

(Krigs Handlinger eller (Hellig Ånden)Ilden utslukket og en diabolsk samling
søker benene til demonen av Pselles

Det store Empire alle vil være med En vil komme og overta det over de andre. Men hans rike og stat vil være av kort varighet, I to år vil han klare å holde seg selv på Havet (folke havet Johannes åpenbaring 13 -1.13-11)Bibelen sier 3,5 år

Chief of the world will the great "Chyren" be,Plus Ultra behind, loved, feared, dreaded: His fame and praise will go beyond the heavens ,And with the sole title of Victor will he be quite satisfied

Sjef (Høvding) over verden vil den store "Chyren" bli, Pluss Ultra bak seg, elsket,fryktet, fryktelig, Hans berømmelse og lovprisning vil nå inn i himmlene Og den eneste med tittelen Seier Herre (over alle) vil han bli helt tilfreds .Likheten med en Kristus beskrivelse er slående Anti Krist betyr istedenfor og imot (Pluss Ultra bak seg)Satans velde og Makt denne verdens Gud (Chyren= Excalibur Middealdersk Myte, Kong Arturs sverd)( Se Nåtidens__Tempel

 Ridderene

?)Tveegget sverd noen Nostradamusforskere mener at Chyren betyr Excalibur) Åndens sverd Guds Ord ,og det er megen sannhet i det. Anti Krist vil bruke Guds Ord i fordreid form i sin forførelse-Esekiel 28,3 ja, du er visere enn Daniel, intet lønnlig er skjult for dig;

The divine word will be struck from the sky,One who cannot proceed any further:The secret closed up with the revelation, Such that they will march over and ahead.

(Det Gudommelige Ord vil (bli) slått fra himmelen ),En som ikke forsette lenger frem:(Hellig Ånden) Hemmligheten lukket med Åpenbaringen ,Så de vil gå over og forlangt. (bli forført angående fredsriket)

(Det Gudommelige Ord vil slå fra himmelen) En kan ikke forsette lenger frem:(Hellig Ånden) Hemmligheten lukket med Åpenbaringen ,Så de vil gå over og forlangt. (bli forført angående fredsriket)

Om en fjerner bli fra dette verset så vil en forandre verset radikalt, jeg lurer på hvordan det gamle orginale verset er skrevet?

Under skyggen av å late som å ta bort trelldom Han vil selv ta over folket og byen: Han vil gjøre verre fordi bedraget av den unge prostituerte,Overgitt i åkeren leser det falske dikt.(prostituerte Sjøge Kirken)

For the pleasure of the voluptuous edict,One will mix poison in the faith:Venus will be in a course so virtuousAs to becloud the whole quality of the Sun.

For nytelse og sensuell forordning ,En vil blande gift inn i troen : Venus vil være på en kurs så dydig (kysk)For å skygge for Solens hele kvalitet. (Mennesket dyrket skapningen fremfor Skaperen sensualitet sexualitet (hor perversiteter sodomi )På grunn av forførelse skygge for Solens hele kvalitet forførelse og fordreining av Guds Ord Bibelen

The law of the Sun and of Venus in strife,Appropriating the spirit of prophecy:Neither the one nor the other will be understood,The law of the great Messiah will hold through the Sun

Loven fra Solen og Venus i strid vender seg til den profetiske Ånd Hverken det ene eller det andre vil bli forstått, Loven fra den store Messias vil holde gjennom Solen

Loven fra Solen (Herren )(Den frafallne kristenhet) og Venus i strid vender seg til den profetiske Ånd :(Hellige Ånden) Hverken det ene eller det andre vil bli forstått, Loven fra den store Messias vil holde gjennom Solen ( Solen Herren / Venus Satan)

Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn! Hvor er du ikke felt til jorden, du som slo ned folkeslag! Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige op, høit over Guds stjerner vil jeg reise min trone, og jeg vil ta sete på gudenes tingfjell i det ytterste nord, jeg vil stige op over skyenes topper, jeg vil gjøre mig lik den Høieste. Esaias 14-12.

Loven fra den store Messias vil holde gjennom Solen (Sann Kristen Dom vil holde for Herrens dom ,I trengselstiden og inn i Guds Riket Tusenårsriket ,og på den nye Himmel og Jord, og til Evig Tid)

 


 

 

Loven fra den store Messias vil holde gjennom Solen

Salme 19: 1-7

6 .Og den er (Solen) som en brudgom som går ut av sitt brudekammer; den gleder sig som en helt til å løpe sin bane 7.Fra himmelens ende er dens utgang, og dens omløp inntil dens ende, og intet er skjult for dens hete.

Job 19:25. Men jeg- jeg vet min gjenløser lever og som den siste skal han stå frem på støvet.

Bakover i historien--Historien under Solen--Fremover i historien

Med tyngdepunktet og senteret ved Golgata Kors

likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, forat vi skulde være hellige og ulastelige for hans åsyn

Da sa Gud: Det bli lys! Og det blev lys. Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det blev aften, og det blev morgen, første dag.

Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste. Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre og gjennem portene komme inn i staden

Johannes' åpenbaring 1

16 Og i sin høire hånd hadde han syv stjerner, og av hans munn gikk det ut et tveegget skarpt sverd, og hans åsyn var som solen når den skinner i sin kraft.

Rettferdighetens Sol

Malakias 4.1-2 For se, dagen kommer, brennende som en ovn; da skal alle overmodige og hver den som lever ugudelig, være som halm, og dagen som kommer, skal sette dem i brand, sier Herren, hærskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren. Men for eder som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå op med lægedom under sine vinger; og I skal gå ut og hoppe som gjøkalver

Matteus 13 -43

Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Faders rike. Den som har ører, han høre!

Judy Jacobs - Days Of Elijah

  Lovprisnings sang 7,9MB.

 

 

 

Loven fra den store Messias

Johannes 3,16

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;17 Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Lysets Rike Åpenbaringen 22..5

 

 

 

Esekiel 38 - Joh åpenb 13-11 

Before the conflict the great wall will fall,The great one to death, death too sudden and lamented,Born imperfect: the greater part will swim:Near the river the land stained with blood.

Før konflikt den store mur vil falle.Med sorg vil den store plutselig dø
Født ufullkommen den største del vil svømme:Nær elven landet vil være flekket av blod

I året 1999 i den syvende månden fra himmelen vil terrorens Konge komme han vil vekke til live mongolerens Konge før og etter mars regjerer med( hell)(til Lykke).

Fra dypet av Vest Europa et barn vil bli født av fattige folk,
som vil forføre en stor flokk.Hans berømmelse vil øke i Østens kongerike._
__(Dette vers kan også peke på Adolf Hitler?)

I stor Arabia vil der bli født en mektig i den muhamedanske lov som skal

plage Spania og erobre granada Og mer fra havet i mot Italia

Lenge ventende han vil aldri komme tilbake ,I Europa ,Han vil reise seg opp (stige opp)i Asia og utsendt i forbund med den store Hermes . Han vil vokse over alle Østens Konger

Loven om Mer vil sett til å minke( frie marked,Kapitalisme )efter den en mer forførende: Dnieper vil først gi etter: Gjennom gaver og tunge en annen mer attraktiv. ( Dnieper ,Borysthenes"gammelt navn elv i Russeland,Ukraina)

Prinsen (Fyrsten) som har liten medfølelse og nåde vil gjennom døden forvandles og bli meget kunnskapsrik Kongedømmet vil bli tilnærmet med stor fredsomhet : når den store( Russeland )vil snart bli flådd.

Hva verken våpen eller flamme kunne oppnå vil bli oppnådd med veltalende( søt) tunge i rådsforsamling, sovende i drømme Kongen vil se fienden, ikke av krig eller fra militært blod.

Mannen vil bli kalt med sitt barbariske navn som tre søstre vil motta fra skjebnen Han vil tale til et stort folk i ord og gjerning Mer enn alle andre menn vil ha ry og berømmelse

som tre søstre vil motta Jøde Dom- Kristen Dom -og Islam De tre Monoteoistiske Religioner med Messias forventning Monoteoistisk= Troen på kun en Gud

Den store Konge oppgitt av legene Av tro ikke av Jødenes art han blir i live, Han og hans folk løftet høyt i riket, Tilgivelse given til den rase som fornekter Kristus.

Mot de røde en sekt vil konspirere, Ild,vann, stål, rep pågrunn av fred vil bli svekket I døds øyeblikket vil de gjøre et komplott, Akseptere en som er over alle ,som verden vil ødelegge.

Stained with murder and enormous adulteries, Great enemy of the entire human race: One who will be worse than his grandfathers, uncles or fathers,In steel, fire, waters, bloody and inhuman

Flekket av mord og enormt hor Fiende av hele menneskeheten: En som vil bli verre enn sine bestefedre onkler og fedre. I stål ild og vann ,blodig og umenneskelig (Stål ild og vann ,revolusjon stor forandring)

Når Gaffelen vil bli holdt oppe av to staker med seks halve legemer og seks åpne sakser,Den mektige Herre, arving av paddene, ÅpenB 16-13 Da vil han underlegge hele verden for seg selv.

Gaffel (satan symbol) to staker, Daniels to føtter, - de to dyr i Åpenbaringen. 6 halve legemer og 6 sakser svært kryptisk kan relatere til dyrets merke 666 ?

Etter en stor ulykke for menneskene kommer en større, når den store (Gud)beveger fornyer seklene, regn, blod, melk, sult og pest: På himmelen ild med et spor av gnister.

Antikrist vil snart komme de tre, tilintetgjørere I tyve syv 27 år hans krig vil vare:De vantro er drept , fengslet i eksil; med blod,døde mennesker(lik),vann og rødt hagl dekker Jorden.
(Napolion1803-1815)Adolf Hitler 1939-45) Den siste syv år ca 25 - 27 år )

No longer will the great one be in his false sleep,Uneasiness will come to replace tranquility:A phalanx of gold, azure and vermilion arrayed To subjugate Africa and gnaw it to the bone,

Ikke lenge vil den store (USA)sove i falsk søvn, Uro vil erstatte ro (fred) : En flanke (militært utrykk) av gull asure og vermillon ankommer For å erobre Afrika og gnage det til beinet (asure blå farge kopper) vermillon (Rødfarge kvikksølv) Grunnstoffer menneskens mareritt kansje en snarvei til atomvåpen.

The sea will not be passed over safely by those of the Sun,Those of Venus will hold all Africa:Saturn will no longer occupy their realm,And the Asiatic part will change

Havet vil ikke bli trygt å ferdes på fra de fra Solen( Kristne Nasjoner), De av Venus vil holde hele Afrika: Saturn (fred) vil ikke lenger okkupere deres rike,Og den Asiatiske del vil forandres

Ved lyn i arken (Atom dreven) smeltes gull og sølv. Av de to innesperrede vil den ene ete den andre.(Ubåt Krig) Den største utstrakt fra byen, når flåten seiler i neddykket stand.

Når jern og dokumenter(datamaskiner) er inne i en flåte, vil den som vil forverre krigen, stige ut av den. Hans flåte vil spre seg vidt over havet og vise seg nær latinsk land. (U båt Krig vil være en av Antikrists beste våpen)stige ut av den.(Ballistiske Raketter )

Han vil gjenopplive Hannibals infernalske Guder )(Nord Afrika Libya ) til live,menneskeheten under terror,Aldri vert slik redsel ,slike fryktelige dager.I fortiden",nå han vil komme til Romerne gjennom Babel

Den store Neptun fra havdypet av Punic (Libysk) race blandet med Fransk blod ,Øyene blør på grunn av sen roing Mer skade vil det gjøre ham enn den skjulte mørke hemmelighet(Øyene Vestelige Nasjoner?)

After combat and naval battle,The great Neptune in his highest belfry:Red adversary will become pale with fear,Putting the great Ocean in dread.

Efter kamp og sjøslag ,Den store Neptun på sitt høyeste klokketårn(på topp av maktens tinde ): Rød motstander (Russeland )blek av skrekk, Setter hele Havet i frykt.

Den tredje først,(Fredag = venus)enda verre enn Nero,strømmer av menneskeblod, Tapperhet borte:Han vil gjenoppbygge ovnene,Gylden tidsalder død ,ny Konge stor skandale

O Rome din ruin nærmer seg Ikke fra murene, ditt blod og stoff: Den ene i strenge brever vil gjøre et fryktelig innsnitt Spisst stål kjørt helt inn til skaftet.

Pau, Veronne, Vincence, Saragousse, lange sverd, redsel med friskt blod: En stor epidemi kommer i den store kapsel, hjelpen nær, og hjelpemidlene langt borte. (Kemisk eller Biologisk Krigføring)

Guds Kirke vil bli forfulgt og det hellige tempel plyndret.barnet vil bytte sin mor ut av vakt skift.Arabere vil bli alliert med polene( Nesten Verdens Herredømme?)

I fra Kirkens menn blod vil bli utgytt(uttømt) som vann for en lang tid det vil ikke bli stoppet ve, ve for en geistlig ruin og sorg

Den arabiske fyrste, Mars, Sol, Venus, Leo, kirkens herredømme vil bukke under for havet: Mot Persia nær ved en million mann vil invadere Bisance, Egypten, den sanne slange

Fra det sorte hav og det store Tartariet
vil det være en konge, som vil komme og se Gallien. Han vil støte gjennom Albanlen og Armenien og etterlate et blodig Callien i Bisance.

Because of French discord and negligenc an opening shall be given to the Mohammedans.
The land and sea of Siena will be soaked in blood,and the port of Marseilles covered with ships and sails.

På grunn av Fransk uenighet og uaktsomhet en åpning skal bli gitt til Muhammedanerene.I Siena land og sjø vil bli gjennomtrukket av blod ,i Marseilles havn vil det være fullt med skip og seil (dekket med båter )

The Holy Empire will come into Germany,The Ishmaelites will find open places:
The asses will want also CarmaniaThe supportes all covered by earth.

Det hellige Emperie vil komme til Tyskland, Ismaeillittene vil finne åpent rom: de vil også vurdere Carmania, Tilhengere vil være dekket av Jord (brunsjorter?)

Norge og Dannmark og de Britiske øyer vil bli plaget av det forenede brorskap Den Romerske fører sprunget ut av fransk blod og hans styrker kastet tilbake inn i skogen

 

 

The chief of London through the realm of America,The Isle of Scotland will be tried by frost:King and "Reb" will face an Antichrist so false,That he will place them in the conflict all together.

Sjefen (statsministeren) i London gjennom det det Amerikanske rike og Skottland vil bli prøvet av kulde : Konge og Reb "vil møte en Antikrist så falsk ,At han vil plassere dem i konflikt alle sammen .

I den nye By (New York =UN?) han er tankefull (tanker) til fordømmelse; en fugl av bytte (bønn) tilbyr seg selv til gudene Efter seier han benåder sine fanger.Ved Cremona og Mantua stor motgang og lidelser vil bli.Cremona, by i Italia

Ved 45 grader skyen vil brenne Ild nærmer seg den store nye by, I et øyeblikk en stor spredt flamme vil lyse opp, Når en vil forlange bevis av Normannerne (atom angrep på USA og byen ) ( Normannerne Frankrike)

_

10,century Quatrain 82 -Cries, weeping, tears will come with knives, Seeming to flee, they will deliver a final attack, Parks around to set up high platforms, The living pushed back and murdered instantly.

Gråt tårer, vil komme med kniver
Tilsynelatende å ville flykte,de vil gjøre et endelig angrep

Parker rundt oppå de høye plattformer

De levende presset bak og myrdet (drept) øyeblikkelig -??

Denne Profeti er (delvis?) gått i oppfyllelse Profetien ser ut som den har en dobbelhet i seg. Håper inderlig jeg tar feil. !!!

Verdens hage nær den nye by, I form av de hule fjell: den vil bli beleiret og kastet i baljen (avløpet))Tvunget til å drikke vann forgiftet av svovel ( biologisk Kemisk Radioaktiv forurensning)

Those who will have undertaken to subvert,An unparalleled realm, powerful and invincible:They will act through deceit, nights three to warn When the greatest one will read his Bible at the table.

De som har (garantert )(foretagende ) prøve å styrte (regjering) Et rike uten sidestykke mektig og uovervinnelig: De vil handle gjennom svik, netter tre å advare ( forræderi) Når den aller største vil lese sin Bibel på bordet.

I dette vers om min tolkning er rett? så beskriver Nostradamus den vanskeligste og hardeste avgjørelse av en enkelt mann i menneskenes historie.Den Amerikanske Presidenten må ta en avgjørelse hvordan han skal svare på et angrep på USA med atomvåpen (fremtidens Perl Harbor ,forøvrig en mild sammenligning) Andre interesser i Amerika vil begå forræderi i et forsøk på å få stoppet avgjørelsen til Presidenten.Et rike mektig og uovervinnelig,sannsynlig av økonomiske interesser beskrevet i Esekiel 28 som kontrollerer penge flommen og rikdommen i denne verden Antikrist vil ha mange sympatisører rundt i verden,som det var med Hitler Tyskland vil det være enda mere tilfelle denne gangen.Et Rike Mektig og Uovervinnelig Satans Siste Emperie(engelsk),Den Nye Verdens Ordning umulig å bekjempe med menneskelig makt som beskrevet i Daniel Men kuppmakerne vil ikke lykkes det neste vers forteller om den fryktelige krig som begynner.Og som varer til Jesu Gjenkomst til Israel til Harmageddon.

Rett før sol oppgang et slag begynner.En stor nasjon usikker,Seier over havnebyen gir intet svar, broen og graven i fremmede land (broen,= banen til ballistic missiler Raketter--,Graven = treffsonen

Ved soloppgang en vil se en stor Ild, Lyd og lys i forlengelse mot "Aquilon" (mot nord)
Innenfor sirkelen død og en vil høre skrik Gjennom ,stål,,ild,sult, døden venter på dem

(sirkelen) det som moderne forskning definerer, om et område som er angrepet med atomvåpen( fra nullpunkt og utover,)

Luk 21:26 gar ho dunamis  ouranos saleuoq - for himmelens krefter skal rokkes.

Om natten de tror de har sett solen, når de ser det halve svine menneske, Lyd skrik slag sett utkjempet i skyene Det brutale beist vil bli hørt tale ( svine menneske,soldater i beskyttels klær gassmaske?)

Når de fra den nordlige halvkule blir forent(USA\ Russeland) Vil det være stor frykt og redsel i Østen... Én dag vil de to store lederne bli venner, Det Nye Land(USA) vil være på toppen av sin makt Nummeret blir gjentatt for blodets mann.(Antikrist)

When one will se two unicorns, The one lifting, the other lowering, World in the middle, to bend to the limit
The nephew will run away laughing.

Når en vil se to enhørninger En løfter, den andre senker Verden i midten, bøyd til bristepunktet ,Nervøen vil springe bort i latter , (spotsk Latter)

the world near the last period,Saturn will come back again late:
Empire transferred towards the Dusky nation,The eye plucked out by the Goshawk at Narbonne.

Verden nær sin siste periode ,saturn vil komme sent tilbake: Emperie forandret til en mørk nasjon,Øyet plukket ut av en hauk nær Narbonne.( nesten utrolig Goshawk hauk _ F 117 Night Hawk_?)

 

 

 

Landet av Melk og Honning

Den sterile synagoge uten frukt vil bli mottatt av de vantro ,Datteren til den forfulgte av Babylon elendig og si,de vil klippe hennes vinger.(forfulgte av Babylon,sjøge Kirken)

Hvor ofte skal du bli erobret du solens by(Guds by)(Jerusalem)Loven forandret til en som er barbarisk og forgjengelig Dårlige tider nærmer seg deg. Du vil ikke lenger være slavebundet. Den store Hadrie vil fornye dine årer (blodårer) - solens by (Jerusalem )(Eller Roma ?)

En kort tid vil ofringene bli gjenopptatt de som motsetter seg vil (bli drept) martyrer Der vil ikke lenger være munker abbeder og noviser Honning skal bli mer dyrbart enn voks( Honning Guds Ord)

Føtter og hender bundet mellom de to båter Ansiktet salvet med honning og støttet av melk ,Vepser og fluer,( Lukas 11-18-19)Faderlig kjærlighet plaget ,Beger bærer vil forfalske, Kalk prøvet Ny Falsk Pakt

Den stinkende avskyelige vanære Efter gjerning han vil bli gratulert Esaiah 28:15 Stor unnskyldning for ikke å være imøtekommende At Neptun vil ikke bli overtalt til fred

Trompeten skaker med stor disakord En avtale brutt: løfter ansiktet til himmelen: den blodige munn svømmer i blod ansiktet salvet med melk og honning ,ligger på bakken

The royal bird over the city of the Sun,Seven months in advance it will deliver a nocturnal omen:The Eastern wall will fall lightning thunder,Seven days the enemies directly to the gates.

Den kongelige fugl over Solens by,(Jerusalem) syv måneder gi et nattlig varsel: Øst muren vil falle ,lyn torden, Syv dager fienden direkte på portene ( Syv dager en uke Daniels åruke 7 år?.)

 

 

 

Johannes Åpenbaring 19

Riks Åpenbaringen

som Hersker Og Konge

Jesu Gjenkomst til Jorden

De følgene vers omtaler nesten samme begivenheter fra forskellige synsvinkler..

Hans Majestet Kongens Konge og Herrenes Herre. Arving over alle ting .

Profeten Sakarias kapittel 12 -13 -14.

Sun twentieth of Taurus the earth will tremble very mightily,It will ruin the great theater filled:To darken and trouble air, sky and land,Then the infidel will call upon God and saints.

Solen tjuende i Tyren Jorden vil skjelve og riste meget Det store teater fullt vil ødelegges: og Mørke og bekymring over luft sky og land ,De vantro vil rope på Gud og helgenene.(Harmageddon)

The year of the great seventh number accomplished,It will appear at the time of the games of slaughter:
Not far from the great millennial age,When the buried will go out from their tombs.

I året når det syvende tall er fullbyrdet ,det vil komme til syne i en tid av Lek( spill)( krigslek høy teknologisk krig )og drap.Ikke langt fra Tusen års riket ,Når de døde skal komme ut av sine graver. Johannes Åpenbaring 20 , 4.

The sacred pomp will come to lower its wings,Through the coming of the great legislator:He will raise the humble, he will vex the rebels,His like will not appear on this earth.

Den hellige Pomp og Prakt (Glans og Makt )(Guds bolig) vil senke sine vinger lavere, For den kommende store lovgiver(Jesus Kristus) .Han vil oppreise de ydmyke og refse opprørerne Hans like vil ikke bli sett på denne Jord. (Pomp =Prakt (Kongelig )Glans og Makt Guds herlihets sky (shekinah) Det Nye Jerusalem Guds tilstedeværlse nærmere Jorden.

Matteus Evangelium 24.-30

Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre sig, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet.

Feu couleur d'or du ciel en terre veu,Frappé du haut nay, faict cas merueilleux. Grand meurtre humain: prinse du grand le neueu, Morts d'espactacles eschappé l'orgueilleux.

Fire colour of gold from the sky seen on earth: Heir struck from on high, marvelous deed done: Great human murder: the nephew of the great one taken, Deaths spectacular the proud one escaped

Harmageddon Kapittel 19

Ild i farge av gull fra skyen sett på Jorden
Arving slo fra det høyeste, fantastisk gjerning gjort:
Stort drap av mennesker, nervøen av den store tatt,Antikrist

Enorm
( imponerende død Esekiel 38-21.23) utslettelse den stolte unslipper.

Den Stolte =Satan = (Ånd) Engel Inspiratoren unslipper for en liten stund til

Johannes Åpenbaring Kapittel 20

Par faim la proye fera loup prisonner,
L'assaillant lors en extreme detresse.

Le nay ayant au deuant le dernier,
Le grand n'eschappe au milieu de la presse.

Through hunger the prey will make the wolf prisoner,The aggressor then in extreme distress.The Heir having the last one before him,The great one does not escape in the middle of the crowd.

Gjennon hunger (sult) Byttet( Israel)vil ta ulven til fange

Aggresoren (angripern) i ekstrem smerte (sorg Plage) Johannes åpenbaring 19 11

_Arvingen har den siste foran seg (Antikrist må stå tilrette foran Kristi Åsyn Dom)

Den store vil ikke unslippe i midten av mengden Ezekiel 38 -18-23 (folkedommen I Josefats dal)

Den Store Folkeslag under kommando av Antikrist Deler av Russeland og en hel del andre Nasjoner og Konger

mengden står sannsynelig for andre nasjoners armeer(styrker) som er samlet etter Jesu inngripen og Seier.Hele verden blir samlet med sin Krigs Maskin Både med og i mot Antikrist i midtøsten og Israel.før Jesu Komme.

ulven Johannes 10

hunger Israels omvendelse

For det levende brød som kommer ned fra Himmelen

Arvingen.

Brevet til hebreerne 1

Jesus Kristus Messias

Guds Ord

De som setter sin lit til Arvingen vil( binde) seire over mørkets fyrste åndelig, nå i vår tid (Åndskamp)Og bli Medarvinger til riket .Dette vil skje med Israel i fremtiden både åndelig og fysisk Krig. Verdens siste Militære Slag Harmageddon.

Femte Mosebok 8-3

Og han ydmyket dig og lot dig hungre, og han gav dig manna å ete, en mat som hverken du eller dine fedre kjente, fordi han vilde la dig vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn.

(manna= betyr hva er det)

Profeten Hoseas 5

Jeg vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til mitt sted, inntil de erkjenner sig skyldige og søker mitt åsyn; i sin trengsel skal de lete efter mig.

Velsignet være han som kommer i Herrens Navn.

En ny lov vil besette et nytt land i retning av Syria, Judea og Palestina: Det store barbariske rike vil smuldre, for Fobus(solen)(Herren) fører sitt sekel(Århundre) til ende.

The seducer will be placed in a ditch and will be tied up for some time.The scholar joins the chief with his cross.The sharp right will draw the contented ones.

Forføreren (Satan)vil bli plassert i grøften ,og bundet opp for en tid. Den lærde(skrift lærde Jødene) tilslutter seg Sjefen(Høvdingen) med sitt Kors. Den skarpe rette vilje vil gjennomføre en veltilfreds en.(frelse)

 

 

 

Johannes åpenbaring 19 11-15

Og jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest, og han som satt på den, heter Trofast og Sanndru, og han dømmer og strider med rettferdighet 12 Hans øine er som ildslue, og på hans hode er det mange kroner; han har et navn skrevet som ingen kjenner uten han selv.13 og han er klædd i et klædebon som er dyppet i blod, og han er kalt Guds ord. Og hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester, klædd i hvitt og rent fint lin. Og av hans munn går det ut et skarpt sverd, forat han med det skal slå hedningene; og han skal styre dem med jernstav, og han treder vinpersen med Guds, den allmektiges, strenge vredes vin

Vredens Druer.

___________________________________________________________________________________________________

Fra slutten av brevet til den Franske Kongen Henry II som ble publisert som en preferanse Epistel til de tre siste århundrene av profetier i 1568

Skriver Nostradamus

Alle disse vers representerer den rette integrasjon av de Hellige Skrifter med synlige himmelske legmer nemelig,Saturn ,Jupiter,Mars og andre konjeksjoner som kan sees i utstrekning i noen av versene (quatrains) .Jeg ville kalkulere dem enda mer nøye (dypere) og integrere dem enda mer (dypere), Deres Kongelige Høyhet, men på grunn av at de vil bli lagt under sensur vil skape vanskeligheter.Derfor legger jeg bort min penn og hviler ut (nattelig hvile).Mange store begivenheter Deres Kongelige Høyhet, av de mest fantastiske hendelser vil skje (bli kjent) snart.,men jeg hverken vil eller kan tilføye dem inn i denne epistel Det er så å forstå at jeg må ta et vanskelig (fryktelig) valg, at noen få må settes først. Så stor er deres storhet og menneskekjærlighet fremfor mennesker og ydmykhet fremfor Gudene at du alene er verdig til denne høye tittel den Mest Kristne Konge som har den høyeste autoritet i alle regioner.

(Nostradamus henvender seg til den Franske Kongen som tar i mot hans arbeide om hans profetier)
(integrasjon= sammensmelting til et større hele)

Efter at dette har vart en lang stund,(Trengselstid) vil der bli nesten fornyelse , Saturn vil regjere og en gylden tidsalder.Han (Herren ) vil høre sitt folk i deres sorg og lidelse, og Gud Skaperen vil kommandere at Satan vil bli kastet ned i avgrunnen og bundet der. Da vil det bli en universell fred mellom Gud og menneskene,og Satan vil være bundet for rundt tusen år og så vil han bli løst.

Saturn= (Jødene)= Gylden tidsalder gud over jordbruk 1000 års Riket. Saturday Saturns dag Israel,Lørdag Sabbats Dagen den 7 dagen.Hviledagen

Esaias 2 -4

Og han skal dømme mellem hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mere lære å føre krig.

_______________________________________________________________________________________________________

Dommen ved den Hvite Trone

Fra den Norske oversettelsen av Nostradamus Profetier

Forgangen tid og kommende tid skal dømmes i lag av den store Jehova: i denne endes natt skal Herren glemmes og presteskapet skal sin straff få ta.

Om tjue år fra månens makt man drager den nestes velde blir sju tusen år. Når solen svekkes sine siste dager min profeti sin fullbyrdelse når. (Guds rike i Evighet )

Nostradamus setter avslutningen av sine profetier og denne Jords Historie til år 3797.


Og jeg så en ny himmel og en ny jord; for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mere.Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Og jeg hørte en høi røst fra tronen si: Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem; og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud;og han skal tørke bort hver tåre av deres øine, og døden skal ikke være mere, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mere; for de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen, sa: Se, jeg gjør alle ting nye. Og han sier til mig: Skriv! for disse ord er troverdige og sanne.Og han sa til mig: Det er skjedd. Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste av livsens vannkilde uforskyldt. Den som seirer, skal arve alle ting, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.

L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,Du ciel viendra vn grand Roy d'effrayeur:Resusciter le grand Roy d'Angolmois,Auant apres Mars regner par bon-heur.

The year 1999, seventh month,From the sky will come a great King of Terror:To bring back to life the great King of the Mongols Before and after Mars to reign by good luck.

I året 1999 i den syvende månden fra himmelen vil terrorens Konge komme han vil vekke til live mongolerens Konge før og etter mars regjerer med( hell)( til Lykke).

før og etter mars regjerer .Det har seg faktisk slik ,Astronomisk at planeten Mars, vil være in en fase der den står i opposisjon til solen ,Nærmest Jorden i August år 2003, efter 2003 øker avstanden igjen. Ganske bra beregnet astronomisk for over 400 år siden.

_______________________________________________________________________________________________

En annen Norsk oversettelse av dette vers

Samtidig som den store konge over Mongolene År 1999 den syvende måned Vil hans Majestet Døden nedstige fra Himmelen I den gode saks tjeneste

Fra boken Nostradamus Profetier EFI . Forlag.

 

 

Esekiel 38

Og Herrens ord kom til mig, og det lød så:
2 Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal, og spå imot ham!

3 Og du skal si: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg kommer over dig, Gog, fyrste over Ros, Mesek og Tubal!

4 Og jeg vil vende dig om og legge kroker i dine kjever og føre dig ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig klædd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd.

5 Persere, etiopere og puteere er med dem, alle sammen med skjold og hjelm;
6 Gomer og alle dets skarer, Togarma-folket i det ytterste Norden og alle dets skarer, mange folkeslag er med dig. [if !supportNestedAnchors]>
[endif]>

Gog Magog landområder i Kaukasus,og rundt svarte havet og Russeland

 

 

 

Profeten Daniel.

Og i den siste tid av deres herredømme, når overtrederne har gjort sine synders mål fullt, skal det opstå en konge med frekt åsyn og kyndig i onde råd(1). (1)--Og hans makt skal bli stor, men ikke ved hans egen kraft, og han skal gjøre utrolig stor skade og ha fremgang med alt det han foretar sig; han skal ødelegge mektige fyrster og de helliges folk. Og fordi han er klok, skal hans svikefulle ferd lykkes for ham; han skal ophøie sig i sitt hjerte, og han skal ødelegge mange i deres trygghet; ja, mot fyrstenes fyrste skal han sette sig op; men uten menneskehånd skal han knuses Og synet om aftenene og morgenene, som det var tale om, er sannhet; men gjem du synet, for det sikter til en fjern fremtid Men jeg, Daniel, blev rent avmektig, og jeg blev syk en tid; så stod jeg op og gjorde min tjeneste hos kongen; jeg var forferdet over synet, men det var ingen som forstod det.

(Antiokus Epifanes.

________________________________________________________________________________________________ 

Preface by
M. Nostradamus to his Prophecies
Greetings and happiness to César Nostradamus my son Engelsk

En større vesjon av Nostradamus Profetier på Engelsk

Anton Johansen ,Lebesbymannen

ET PROFETISK SYN FRA 1968.

I 1968 møtte Emanuel Minos en 90 år gammel troende dame fra Valdres. Da fortalte hun ham om et syn som hun hadde hatt. Hva hun fortalte ble skrevet ned og Minos leste og fortalte dette på et møte som han talte på. Og det som du lesrer her, er en avskrift fra møtekassetten fra det møtet

 

 

 

Et vers som direkte peker på Norge og Norden

Norway and Dacia and the British Isle
Will be vexed by the united brothers:
The Roman chief sprung from Gallic blood
And his forces hurled back into the forests.

Norge og Dannmark og de Britiske øyer vil
bli plaget av det forenede brorskap
Den Romerske fører sprunget ut av fransk
blod og hans styrker kastet tilbake inn i skogen

 

 


 

to César Nostradamus my son

You have hidden these things from the wise and the circumspect, that is from the mighty and the rulers, and you have purified those things for the small and the poor, and through Almighty God's will, revealed unto those prophets with the power to perceive what is distant and thereby to foretell things to come. For nothing can be accomplished without this faculty, whose power and goodness work so strongly in those to whom it is given that, while they contemplate within themselves, these powers are subject to other influences arising from the force of good.

Til Cæsar Nostradanus min sønn

Du har skjult disse ting for de vise og kloke og fra de mektige og de styrende,(herskere),og du har renset (åpenbart) disse ting for de små og fattige ,og gjennom den Allmektige Guds vilje åpenbart det til disse profeter med kraft til å beskrive det som er fjernt ,og derfor fortelle om ting som skal skje.For ingen ting kan bli oppnådd uten denne evne,som kraft og godhet arbeider så sterkt i dem som det er blitt givet dette ,de som i kontemplasjon i sitt indre (menneske) ,disse krefter og innflytelse er underlagt og kommer fra Det Gode (Guds Kraft).

I have listed others in clearer language, so that despite their obscurities these things shall be understood: When the time comes for the removal of ignorance, the matter will be clearer still.
So in conclusion, my son, take this gift from your father M. Nostradamus, who hopes you will understand each prophecy in every quatrain herein. May Immortal God grant you a long life of good and prosperous happiness.

Salon, 1 March 1555

I slutten av preferanse skriver Nostradamus til sin sønn,

Jeg har ført andre (vers quatrains) i klarere språk så til tross for vanskeligheter disse ting skal bli forstått: når tiden kommer for bortagning av ignoranse,( uvitenhet) vil betydningen være klar.Så i konklusjon min sønn ta denne gave fra din far M Nostradamus, som håper at du vil forstå hver profeti i hvert vers quatrains innhold. Må den evige Gud gi deg et langt og godt og lykkelig liv.

Solon, 1 Mars 1555

 

 

 

Esaias 55 ,8

For mine tanker er ikke eders tanker og eders veier er ikke mine veier sier Herren: som himmelen er højere enn jorden således er mine veier, og mine tanker højere enn eders tanker.

Vi må erkjenne at vi forstår profetisk stykkvis og delt ,(av Fragmenter av tid og begivenheter .)

Det er ikke lett å lodde dybdene i Guds ords sannheter,

De er ikke gitt noe menneske eller Profet å se fremtidens begivenheter i total kronologisk rekkefølge det menneskelige sinn ville ikke tåle en slik påkjenning, å sitte inne med en slik kunnskap.

Gud har i sinn kjærlighet til oss bevaret oss for det.

Stein A Johannessen.

Home

 
 Midi Musikk

On Eagles Wings Hillsong Australia MP 3