STJERNEHIMMELENS FORKYNNELSE

Av Oskar Edin Indergaard

Jesu Gjenkomst Bind 5

.Det er 4 typer forkynnelse i frelseshistorien:

I.) Det er for det første den forkynnelsen som er NEDSKREVET I GUDS ORD. Den står i Bibelen.

2.) Det er for det andre den GENERELLE FORKYNNELSEN, som skaperverket og tidsaldrene er et bevis på. "Himlene forteller Guds ære, og hvelvingen forkynner hans henders gjerning."
(Salm.. 19, l.)
"Ved tro skjønner vi at tidsaldrene er kommet i stand ved Guds ord, så det som sees, ikke ble til av det synlige." (Hebr,3.)

3.) Det er for det tredje den forkynnelsen som er nedlagt i menneskenes TANKER og SAMVITTIGHET. "de viser at lovens gjerning er skrevet i deres hjerter, i det også deres samvittighet gir sitt vitnesbyrd, og deres tanker innbyrdes anklager eller også forsvarer dem." (Rom.2,15.)

4.) Det er for det fjerde den forkynnelsen som er NEDLAGT I STJERNEHIMMELEN FRA BEGYNNELSEN AV. Denne forkynnelsen er ukjent for de fleste, for den er i løpet av historiens gang blitt ØDELAGT og KORRUMPERT av denne verdens fyrste, som er Satan.
Dessuten har store grupperinger av de troende vært redd for 'å ta fram dette, da de har ment at dette ikke har noe med Guds opprinnelige ordninger 'å gjøre, men at det bare er et uttrykk for falsk og satanisk astrologi.

Denne forkynnelsen er både nedlagt i de 12 hovedstjernebildene i solens Zodiak og i de 3 stjernebildene som tilhører hvert enkelt av hovedbildene. I det hele har vi 48 stjernebilde (12 ganger 4 er 48)
Solens Zodiak er det samme som Dyrekretsen. Selve ordet "Zodiak" kommer fra "zoad", som betyr "vei", "spasertur" eller "'å gå stegvis". Ordet henviser til solens "gang" over stjernehimmelen. Den beveger seg fra Øst mot vest langs sin bane (ekliptikken) 30 grader (eller 30 steg) per måned. Etter at 12 måneder er gått, står solen igjen ved sitt utgangspunkt, for 'a gå den samme veien opp igjen.
(1 parantes gjør vi oppmerksom på at det er ikke solen som "går' over himmelen, men det er jorden som beveger seg rundt solen. Det er jordens forskjellige posisjoner i forhold til solen som utgjør solens Zodiak".)
På samme måten har også solens Zodiak 12 hovedbilder, og de utgjør hver 30 grader av stjernehimmelen. De er plassert i et 18 graders belte på hver side av ekliptikken.
Månen og de 5 planetene Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn hører også med til vårt solsystem. De løper også i sine baner, og stort sett følger de den samme banen som solen.
Hva som gjelder de mange tusener stjerner, så beveger de seg nesten ikke på stjernehimmelen. Vi kaller dem for "fiksstjernen".
Vi skal i det følgende undersøke de 48 stjernebildene som er forbundet med solens "gang". De gir alle hvert sitt vitnesbyrd om Guds store gjerninger i frelseshistorien- fra Jesu første komme og til hans gjenkomst.
De 48 stjernebildene er inntegnet på de forskjellige stjernekarter. Det kan være små nyanser mellom dem, men stort sett så er de de samme i de gamle kulturene. Det som bestemmer og avgrenser stjernebildene, er de forskjellige stjernene som tilhører de bestemte bildene. De kan enten danne ytterpunktene i stjernebildet, eller de kan også befinne seg inne i stjernebildet.
Både de gamle og opprinnelige navnene på en del av stjernene og stjernebildene viser oss at det er Gud som både har gitt dem navn, og at frelseshistorien er nedskrevet på stjernehimmelen. De gamle navnene er OVERBEVISENDE og GEDIGNE BEVISER på ' Guds eksistens og planer. De forskjellige stjernetegnene er ESKATOLOGI PÅ LIK LINJE MED DET PROFETISKE ORDET.

Vi vet fra Bibelen at det er Gud som både HAR SKAPT og GITT NAVNENE TIILALLE STJERNENE og STJERNEBILDENE, men Satan har i stor utstrekning greid 'å Ødelegge og korrumpere himmelens budskap om frelseshistorien. GUDS ÅND HAR DEKORERT HIMMELEN. "som HAR SKAPT Bjøren (Arcturus), Orion og Syvstjernen (Pleiades) og Sydens stjernekammer." (Job.9,9.)
"Ved hans Ånd har han dekorert himmelen. HANS HAND HAR SKAPT DEN LETTFARENDE DRAGE (stjernebildet Draco.) (Job.26,13.)
"Kan du binde Syvstjernens (Pleiades) innflytelse eller løse Orions bånd (lenker). Kan du bringe fram DYREKRETSENS STJERNEBILDER (Mazzaroth) i rette tid, eller kan du lede bjørnen (Arcturus) med sine unger (det er stjerner)? Kjenner du himmelens lover? KAN DU FASTSETTE DENS HERREDØMME OVER JORDEN?" (Job.38,31-33.)
"Han fastsetter stjernenes tall. HAN GIR DEM NAVN." (S alm. 14,4.)
"Deg hører dagen til, deg også natten. Du har skapt HIMMELLYSENE og solen." (Salm.74,16.)
"Han fastsetter stjernenes tall, og han gir dem alle navn." (Salm. 147,4.)
"For himmelens stjerner og de strålende stjernebilder skal ikke la sitt lys skinne..." (Es. 13, I O.)
"Løft deres Øyne mot det høye og se: Hvem har skapt disse ting? Han er den som fører deres hær (stjernene) ut i FAST SATT TALL, som kaller dem alle ved navn. På grunn av hans veldige kraft og hans mektige styrke, savnes ikke en." (Es.40,26.)
"Han som har SKAPT SYVSTJERNEN (Pleiades) og ORION og omskifter dødsskygge til morgen og gjør dagen mørk som natten. Han som kaller på havets vann og Øser dem ut over jorden. Herren er hans navn" (Amos 5,8.)
Både Moses og Jesus henviste til det som stjernebildet "Scorpio" symboliserte. På samme måten som Ophiuchus, som er et bilde på Jesus, trår på slangen og knuser den med sin høyre fot, har de som tror på Messias, fått den samme makt til 'a overvinne Satan i sine liv og i sin gjeming. "På løve og huggorm skal du trå. Du skal trå ned unge løver og slanger." (Salm.91,13.)

"Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Se, jeg har gitt dere makt til å trede på slanger og SKORPIONER og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade dere." (Luk.10,18-19.) (Se kapitlet: Stjernebildet Scorpio (Skorpionen).
Dette er den ELDSTE og FØRSTE forkynnelse av Guds ord til menneskene. Den ble til lenge før Gud gav oss det skrevne ordet. Ja, den var nedlagt i selve skapelsen av himmelen. Når vi går langt nok tilbake i historien, kunne menneskene lese Guds planer og frelseshistorien ut fra de forskjellige stjernebildene og himmelens stjerner.
Dette har ikke noe med hverken gammel eller moderne hedensk astrologi og filosofi 'a gjøre, men det går tilbake til Guds opprinnelige budskap og evangelium i stjernehimmelen. Vi må skille mellom gal og satanisk astrologi p.d.e.s. og Gud-villet astronomi p.d.a.s.
Da Gud skapte solen, månen, planetene og stjernene på himmelhvelvingen, sa han at de skulle være til TEGN og til KRONOLOGISKE TIDER og til DAGER og til ÅR. "Og Gud sa: Det bli lys (solen, månen, planetene og stjernene, ordet "lys" står i flertall) på himmelhvelvingen til 'å skille dagen fra natten! Og de skal være til tegn og til (fastsatte) tider og dager-og 'år." (1.Mos.1,14.)
Det ordet som er oversatt med "TEGN" er på hebraisk "othoth". Det kommer av ordet "oth", som betyr "A KOMME". Det betyr at disse tegnene skulle fortelle menneskene om KOMMENDE-BEGIVENHETER.
Når det gjelder det ordet, som vi har oversatt med "tider", så betyr det både "TIDSPUNKTER", "BESTEMTE TIDER" eller "UTPEKTE TIDER". Det kommer av et hebraisk verb som betyr "Å UTPEKTE, Å UTVELGE" ELLER "Å BESTEMME". Det tilsvarer det greske ordet "kairos".
Dette betyr at i disse "tidene" skal det skje begivenheter som er BESTEMT PÅ FORHÅND.
Det ordet som vi har oversatt med "tider", forekommer bare 3 ganger til i 1. Mosebok, og det er i forbindelse med "den lovede ætt" eller "sæd". 'Men min pakt vil jeg opprette med Isak, som Sara skal føde deg på DENNE TID neste 'År." (1.Mos. 17,2 l.)
."Skulle noen ting være umulig for Herren? På DENNE TID neste År vil jeg komme til deg igjen, og da skal Sara ha en sønn." (1.Mos. 18,14.)

"Sara ble fruktsommelig og fødte Abraham en sønn i hans alderdom på den FAS'I SATTE TID, som Gud hadde talt til ham om." (1.Mos.21,2.)
Når det står i 1. Mosebok 1,14 at lysene på himmelhvelvingen skulle være til "TEGN" på begivenheter som skulle skje, så må vi være oppmerksomme på det forholdet at de i seg selv ikke er oppfyllelsen av disse hendelsene. De er tegn som skal peke framover mot bestemte frelseshistoriske begivenheter.
Filon som var født ca. 20 før Messias, var en hellenistisk, jøde som bodde i Aleksandria, skrev følgende om Abrahams forhold til astronomien: "Tarah, far til Abraham, som levde mer enn 100 'År sammen med Noah, hadde studert mye astronomi og lærte den til Abraham."
Baleus skrev: "Fra Adam kom all god kunst og menneskelig visdom. Han var den første som oppdaget himmellegemenes bevegelser..."
Moreri sa følgende om Adam: "Adam hadde en perfekt kunnskap om vitenskapen, og særlig det som angikk stjernene. Dette lærte han sine barn."
Den jødiske historikeren Flavius Josephus, som levde i det første hundreåret etter Kristus, skrev at Gud gav denne SPESIELLE ÅPENBARINGEN av himmelens budskap TIL SET, som var sønn av Adam. Han skrev at Set utviklet "DEN SPESIELLE VITENSKAP, SOM ANGÅR HIMMELLEGEMENE OG DERES ORDEN."
Han skrev videre at Adam, Set og Enok laget to søyler, hvor de skrev inn alle forutsigelsene om stjernene, som de hadde fått, slik at den kommende syndflod ikke skulle kunne Ødelegge denne viten. Budskapet om stjernene ville kunne leve videre i det som stod innskrevet på søylene, selv om verden skulle gå under i vannflommen.
Han skrev også at "Gud gav generasjonene før syndfloden et langt liv, slik at de kunne utarbeide disse tingene, som de hadde oppdaget i astronomien."
Jødene kalte Enok for "Den store Skriftlærde", og mente at han skrev bøker om hellig visdom, og særlig om astronomi.
Origenes skrev også at det var slått fast i Enoks bok, at på patriarken Enoks tid, var stjernekonstellasjonene allerede oppdelt og hadde fått navn.

Hva som gjelder Enok, så vet vi at han både var en profet, og at han profeterte at Herren (Messias) skulle komme med sine mange tusen hellige engler, for 'å holde dom over de ugudelige. (Jud. 1415.)
I utganspunktet'kunne han ha to kilder for sin profetiske kunnskap og viten, og det er:
a) Han kunne få den DIREKTE FRA GUD ved åpenbaring.
b) Han kunne få den gjennom den kunnskapen som han hadde om stjemebildene. Den ene kilden behøver ikke 'å utelukke den andre. "Disse var det også Enok, den syvende fra Adam, profeterte om da han sa: Se, Herren kommer med sine mange tusen engler, for 'å holde dom over alle og refse alle de ugudelige for alle de ugudelige gjerninger som de gjorde, og for alle de hårde ord som de talte mot ham, de ugudelige syndere." (Jud.v.14-15.)
Ellers så vet vi fra en rekke Skrift-ord at de forskjellige frelsesannhetene VAR KJENT FRA DE ELDSTE TIDER AV. Det er naturlig 'å tro at en av kildene til dette, var den kunnskap som de første menneskene hadde om stjernene og stjemebildene, og som de formidlet videre til nye generasjoner. "Og han oppreiste oss et FRELSENS HORN i sin tjener Davids hus, således som han talte ved sine hellige profeters munn FRA TIDSALDEREN AV (den første tidsalderen)." (Luk.1,7O.)
"Så fatt da et annet sinn og vend om, for at deres synder må bli utslettet, så husvalelsens tider (riket for Israel) kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den for dere utkårede Messias, Jesus, som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn FRA TIDSALDEREN AV." (Ap.gj.3,19-21.)
"Etter at Gud FORDUM (for lenge siden) (grpalai) hadde talt MANGE GANGER og PA MANGE MÅTER (det kan også oversettes med: "stykke for stykke") til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved SØNNEN," (Hebr. 1, I.)
"Om denne frelse (deltagelse i 1000 'års-riket) var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få." (1.Pet.1,10.)
4 4 men i de dager da den syvende engels røst blir hørt, når han

skal blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet være fullbyrdet, således som han forkynte for sine tjenere profetene." (Åp. 10,7.)
Når vi går til den verdslige historie, viser det seg at både navnet pa stjernene og de 12 stjernetegnene er de samme i de gamle kulturene. De kinesiske, kaldeiske, etiopiske og egyptiske Zodiakene går tilbake til mer enn 2000 'år før Kristus.
Det viser seg videre at de Zodiakene, som vi har i de gamle templene i Denderah og Esneh i Egypt, er kopier av enda eldre Zodiaker. Disse går tilbake til 4000 før Kristus.

Stjernehimmelen har dermed 2 BUDSKAP:

l.) Det er det GENERELLE BUDSKAPET om Gud som skaperen. Når vi ser de mange tusen stjernene på himmelen, så vet vi at Gud har skapt dem og himmelhvelvingen. "som byder solen så den ikke går opp, og som setter segl for stjernene, som alene utspenner himmelen og skrider fram over havets høyder, som har skapt Bjømen, Orion og Syvstjemen (forskjellige stjemetegn) og Sydens stjemekammere." (Job.9,7-9.)
"Når jeg ser din himmel, dine fingrers gjeming, månen og stjernene, som du har skapt." (Salm.8,4.)

2.) Det er det SPESIELLE FRELSESBUDSKAPET, som vi har i STJERNENE og I STJERNEBILDENE. Dette budskapet omhandler tiden FRA JESU FØRSTE KOMME og TIL JESU GJENKOMST. Hele denne tidsperioden på ca. 2000 'år, og mange av de begivenhetene som skal skje i denne perioden, er nedskrevet på stjernehimmelen.

SALME 19.

Store og viktige deler av det profetiske ordet var dermed nedskrevet i stjernene og i stjernebildene LENGE FØR det ble festet på papiret av de som skrev Bibelen. "HIMLENE FORTELLER GUDS ÆRE (Messias), og HVELVINGEN FORKYNNER HANS HENDERS GJERNING. Den ene dag lar sin tale utstrømme til den annen (om frelseshistorien), og den ene natt forkynner den annen sin kunnskap. Der er ei tale, der er ei ord, ei høres deres røst. Over all jorden utgår deres målesnor (område), og til jorderikets ende deres ord (det er stum tale). I dem (i stjernehimmelen) har han satt et telt (hus, bolig) for solen. Og den (solen) er som en brudgom som går ut fra sitt brudekammer. Den gleder seg som en helt til å løpe sin bane (for å fortelle om frelseshistorien). Fra himmelens ende er dens utgang, og dens omløp inntil dens ende, og intet er skjult for dens hete." (Salm. 19,1-7.)
Vi skal kommentere følgende forhold ved Salme 19,1-7:
a) Når det gjelder verbet "Å FORTELLE", så betyr det to ting på' hebraisk. Det betyr både "Å TELLE" og " Å FORTELLE".
b) Når det gjelder begrepet "Guds ære", så er det Jesus som først og fremst er Guds ære. "og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Guds Faders ære." (Fil.2,1 I.)
og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud og sin Fader, ham (Jesus) tilhører æren og styrken i tidsaldrenes tidsaldere. Amen." (Åp.1,6.)
e) Når det gjelder verbet "Å FORKYNNE", så betyr det "'A SETTE FRAM" og "Å VISE".
d) Når det gjelder "STJERNEHIMMELENS TALE", så er den IKKE HØRBAR eller ARTIKULERT, men den har likevel

et budskap. Det er tale PÅ EN ANNEN MÅTE og AV EN ANNEN KVALITET.
e) Himmelhvelvingen har IKKE UTTALTE ORD, men til tross for det GÅR BUDSKAPET UT TIL HELE VERDEN. Alle innbyggerne på jorden kunne i sin tid forstå himmelhvelvingens tale. Det er et UNIVERSALT BUDSKAP.
f) Når det gjelder uttrykket "LAR SIN TALE", så betyr det
A FORTELLE eller "Å PROFETERE".
g) Når det gjelder ordet "M'ÅLESNOR", så betyr det "DEN ARV SOM ER OPPMÅLT". ARVEN ER GUDS FRELSESLØFTER. Denne arven gjelder "HELE JORDEN".
h) SOLEN ER ET BILDE PÅ MESSIAS. Når den går forbi de forskjellige stjernene og stjemebildene på himmelen, så er det både en garanti for at Guds ord skal gå i oppfyllelse, og det er også en garanti for Guds omsorg.
Jesus er ennå ikke åpenbart for verden som RETTFERDIGHETENS SOL, for verden har ennå ikke forstått ham og tatt imot ham som verdens frelsen Det skal først skje i 1000 års-riket. "Men for dere som frykter mitt navn, skal RETFERDIGHETENS SOL gå opp med lægedom under sine vinger, og dere skal gå ut og hoppe som gjøkalver." (Mal.4,2.)
"for vår Guds miskunnelige hjertelags skyld, som lot SOLOPPGANG FRA DET HØYE gjeste oss." (Luk.1,78.)
Moralsk sett befinner verden seg ennå mellom I.Mos.1,3 og I.Mos. 1, 16. Det første Gud skapte, var lyset, som også er et bilde 'på Messias (1.Mos. 1,3), men solen (som er et bilde på Jesus som kongen i 1000 'års-riket) ble skapt på et senere tidspunkt (1.Mos. 1, 16). Den er ennå ikke blitt synlig for verden.
Himlene forkynner ikke bare "Guds ære", men de forkynner også hans RETTFERDIGHET. "Himlene kunngjør hans rettferdighet, og alle folkene ser hans ære (Jesus)." (Salm.97,6.)
Når det står at Guds ord er renset 7 ganger, og at det står fast i himmelen for alltid (Salm.12,7 og 119,89), så betyr også dette to ting, og det er:
a) Det står fast I DEN TREDJE HIMMEL, som er Guds bolig.
b) Det står fast I STJERNEHIMMELEN.
Hva som gjelder selve ordet "himmel", så betyr det 4 ting:
a) Det er den tredje himmel,som er Guds bolig .(2.Kor.12,2.)

b) Det er stjernehimmelen, som er det samme som himmelhvelvingen. (Mat.24,29.)
c) Det er atmosfæren eller lufthimmelen. (Luk.4,25.)
d) Det er himmelen i betydningen av været. (Mat. 16,2-3.)

HEDNINGENES FORHOLD TIL GUD.

Når det står i Rom. 10,18 at "DERES RØST gikk ut til ALL JORDEN, så er dette en henvisning til solens, månens, stjernenes, planetenes og hinimelhvelvingens budskap, som er gått ut til hele verden. Dette utsagnet angår ikke profetenes og apostlenes budskap, for det hadde ikke nådd ut til hele verden. Det er heller ikke nådd ut i dag. "men jeg sier: Har de da ikke fått høre? Jo til visse: DERES RØST gikk ut til all jorden, og deres ORD (BUDSKAP) til jorderikets ende." (Rom.10,18.)
I forbindelse med dette Skrift-ordet, skal vi kommentere følgende forhold:
a) Det ordet som vi har oversatt med "RØST", ' er på gresk "ho ftongos", og det betyr "LYD" ELLER "LÅT
b) Det ordet som vi har oversatt med "ORD", er på gresk "ta remata", og det betyr "BUDSKAP".
c) Det ordet som vi har oversatt med "JORDERIKETS", er på gresk "TES OIKUMENES", og det betyr "DEN JORD SOM ER BEBODD".
Bibelen sier på flere steder at hedningene kjente (kjenner) til både Guds evigvarende kraft, hans guddommelighet og hans usynlighet, for dette er blitt gjort kjent både gjennom hans skaperverk, gjennom hans budskap på stjernehimmelen og gjennom hans ordning med de forskjellige tidsaldrene. "For Guds vrede 'åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som HOLDER SANNHETEN NEDE I URETTFERDIGHET, for det en kan vite om Gud, ligger ÅPENT for dem, for Gud har ÅPENBART dem det, for hans USYNLIGE VESEN (egenskaper) (adjektivet står i flertall), både hans EVIGVARENDE (gr.aidios) KRAFT og hans GUDDOMMELIGHET, er synlig FRAVERDENS SKAPELSE AV, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten unnskyldning, fordi de, enda de kjente Gud (de fleste kjente ikke Gud personlig, men de kjente til Guds gjerninger), dog ikke æret eller takket ham som Gud, men ble dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte ble formørket." (Rom.l, 18-21.)
"Men tro er full visshet om det som en håper, overbevisning om ting som ikke sees. For på grunn av den fikk de gamle (de troende i gammel-testamentlig tid) godt vitnesbyrd (av Gud). Ved tro skjønner vi at tidsalderen er kommet i stand ved Guds ord, så det som sees (tidsalderen), ikke ble til av det synlige (Guds kraft)." (Hebr. I 1, I -3.)
Gud har gitt menneskene MANGE VITNESBYRD om sin eksistens opp igjennom historien, men på grunn av at de fleste menneskene ikke har villet ta imot Gud eller Jesus som sin frelser, så er disse vitnesbyrdene enten kommet bort eller de er blitt korrumpert og forandret, slik at de ikke lenger blir godtatt som beviser pa' Guds eksistens.
Dessuten er det også en stor forskjell på det å kjenne Gud personlig, og det 'å tro at han eksisterer. Det første gir del i frelsen, mens det andre forsterker dommen over mennesket, for når et menneske vet at Gud er til, da skulle det være naturlig 'å søke ham.
Menneskene har og har hatt følgende Guds-beviser opp igjennom historien:
a) Skapelsen av verden, mennesker, dyr, fisker og planter.
b) Opprettholdelsen av dette.
c) Jordens inndeling i tidsaldrene.
d) Menneskenes tanker.
e) Menneskenes samvittighet.
f) Guds lov, som er innskrevet i menneskenes hjerter.
g) Israel, som er Guds folk på en spesiell måte.
h) De forskjellige pakter som Gud har opprettet, enten med hedningene eller med Israel.
i) Guds mange inngrep i historien, feks. opprettelsen av staten Israel den 14. mai 1948.
j) Guds frelsesbudskap, slik som det er nedtegnet på stjernehimmelen.
k) Guds frelsesbudskap, slik som det nedtegnet i Bibelen.

l) Den personlige kontakt som hvert enkelt menneske kan få med Gud. Når denne kontakten er kommet i stand, har mennesket fått del i frelsen.
m) Det forholdet at det profetiske ordet går i oppfyllelse.
n) Tallsymbolikken og det matematiske mønsteret i Bibelen. (Se min bok: Jesu Gjenkomst. Bind 1. Kapittel: Bibelens tallsymbolikk og matematiske mønster.)
o) De mange skjulte budskap i Bibelen. (Se kapitlet: Hemmelige budskap om den kristne menighets bortrykkelse i Tanach-Gamle testamente.)
Gud har gitt menneskene mange vitnesbyrd om sin eksistens opp igjennom frelseshistorien "og ropte: Dere menn! hva er det dere gjør? Også vi er mennesker under samme vilkår som dere, og vi forkynner dere evangeliet at dere skal vende dere bort fra disse falske guder til den LEVENDE GUD. Han som gjorde himmelen og jorden og alt som er i dem. Han som i de fremfame generasjoner lot alle hedningefolkene vandre sine egne veier, enda han IKKE LOT SEG UTEN VITNESBYRD, i det han gjorde godt, gav oss regn og fruktbare tider fra himmelen, og mettet våre hjerter med føde og glede. " (Ap. gj. 14,15 - 17.)
På grunn av at menneskene har forkastet Gud som skaper, frelser og opprettholder, er GUD BLITT FJERN for de fleste mennesker. Dette kommer bl.a. til uttrykk ved Paulus besøk i Athen. Da han gikk omkring i byen og så den religiøse aktiviteten og de religiøse uttrykk, som det var i byen, var hans reaksjon todelt:
a) Han ble for det første HARM I SIN AND da han såg de mange avgudsbilder. "Mens nå Paulus ventet på dem i Aten, harmedes hans 'ånd i ham, da han så at byen var full av avgudsbilder." (Ap.gj.17,16.)
b) Han ble for det andre GLAD da han så et alter for en ukjent Gud. Han identifiserte og anerkjente denne guden som JHVH, som er Israels Gud. Israels Gud ble tilbedt i Aten uten at menneskene kjente hans virkelige navn eller identitet. De kjente ikke Gud, slik som de burde kjenne ham. De ante at han var til. Det var blitt avstand mellom den eneste sanne Gud og menneskene.
Paulus pekte på jødenes Gud som den ukjente Gud som de tilbad.
"For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg

ogsa et alter som det det var satt den innskrift på: For en ukjent

Gud. Det som dere altså dyrker uten 'å kjenne det, dette forkynner jeg dere." (Ap.gj.17,23.)

Gud sa til jødefolket at det var deres synder som hadde skjult Gud for folket. "Men deres misgjerninger har gjort skillsmisse mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans 'åsyn for dere, så han ikke hører." (Es.59,2.)
Når Jesus en gang skal dømme menneskene ved de forskjellige domsaktene, så skal han dømme dem ut ifra sin PERFEKTE VITEN og KUNNSKAP. Han kjenner hvert enkelt menneske som har levd, og han skal trekke fram det som er skjult hos menneskene i dommen. Det som er skjult er bl.a. de forskjellige Guds-beviser, som hvert enkelt menneske har hatt. Dette gjelder også den kunnskapen om Gud og det frelsesverket som er nedlagt i stjernehimmelen.
Det vil først og fremst være de menneskene som levde i gammel tid, som vil bli bedømt på det grunnlaget. "For når hedningene, som ikke har loven, gjør det av naturen som loven byder, da er disse, som dog ikke har loven, seg selv en lov. De viser at lovens gjerning er skrevet i deres hjerter, i det også deres samvittighet gir sitt vitnesbyrd, og deres tanker innbyrdes anklager eller også forsvarer dem på den dag da Gud skal dømme DET SKJULTE hos menneskene, slik som jeg har forkynt det i mitt evangelium ved Jesus Kristus." (Rom.2,14-16.)

FORHOLDET MELLOM ASTRONOMI OG ASTROLOGI.

Det er Gud som både har skapt og lagt navn på stjernene og stjernebildene. Både stjernenes og stjemebildenes opprinnelige navn og betydning er i stor grad blitt forandret opp igjennom menneskets historie av hedensk astrologi (stjemetydning) og filosofi, men til tross for det kan vi likevel fortsatt lese frelseshistorien ut av stjemehiminelen-når vi har kjennskap til disse tingene.
Når vi i tillegg til dette har Bibelen og kjenner dets innhold, kan
vi gjenskape og restaurere Guds opprinnelige budskap på dette området.

Når det gjelder de navnene som vi i dag har på stjernene og stjemebildene, så går mange av dem tilbake til latinsk opprinnelse, men en god del av dem har også greske, arabiske, egyptiske, kinesiske og kaldeiske navn.
Vi må videre skjelne mellom "astronomi", som er læren om stjernene og himmellegemene, og "astrologi", som er læren om stjernenes og himmellegemenes betydning for det enkelte menneskes skjebne og livsløp.Ordet "astronomi" består- av ordene "astron", som betyr stjerne", og "nomos", som betyr "lov". Det vil si læren om eller studiet av stjernehimmelen.

Ordet "astrologi' kommer av ordene "astron", som betyr Stjerne", og "logos", som betyr "lære". Det vi si kunsten 'å forutsi jordiske begivenheter og menneskenes skjebne ut ifra stjernenes stilling på himmelen.
Astronomien er en sunn vitenskap, mens astrologien er en usann og korrumpert religion og vitenskap, som er inspirert av denne tidsalderens fyrste, som er Satan. Denne skal Gud dømme.

Allerede Moses advarte jødene at de ikke måtte begynne 'a tilbede solen, månen, de andre planetene og stjernene. "og at du ikke, når du løfter dine Øyne opp mot himmelen og ser SOLEN, MÅNEN og STJERNENE, HELE HIMMELENS HÆR, lar deg føre vill, så' DU TILBER og DYRKER DEM, de som Herren din Gud har tildelt alle folkene under himmelen." (5.Mos.4,19.)
De av jødene som gjorde det, skulle bli steinet. "da skal du føre den mann eller den kvinne som har gjort denne onde gjerning, ut til byens port, og enten det er en mann eller kvinne, skal du STEINE DEM, så de DØR." (5.Mos. 17,5.)
På samme måten som hedningefolkene begynte etter hvert store deler av jødene 'å tilbe solen, månen, de andre planetene og stjernene, som representerte de forskjellige gudene. "og at du ikke, når du løfter Øynene opp mot himmelen og ser solen, månen og stjernene, hele himmelens hær, lar deg føre vill, så du tilber dem og dyrker dem, de som Herren din Gud har tildelt, alle folkene under hele himmelen." (5.Mos.4,19.)
"Han avsatte de prester som Judas konger hadde innsatt, og som brente røkelse på haugene i Judas byer og rundt omkring Jerusalem, og dem som brente røkelse for Baal (Nimrod), for SOLEN (bilde på Nimrod) og MÅNEN (bilde på Semiramis) og DYREKRETSENS STJERNEBILDER og HELE HIMMELENS HÆR (STJERNENE)." (2.Kong.23,5.)
"Du har trettet deg ut med dine mange råd. La dem stå fram og frelse deg, de som har inndelt himmelen, stjernekikkeme, de som hver måned kunngjør de ting som skal komme over deg." (Es.47,13.)
Under jødenes 40-'årige vandring i Ørkenen fikk Herren ikke noe slakt- eller matoffer fra den samlede jødiske forsamlingen- og det til tross for de mange undergjerninger som Herren gjorde der. "Bar dere fram for meg noe slaktoffer eller matoffer i Ørkenen i de 40 ar, Israels hus? Nei, dere bar deres konges (Molok) telt og deres bilders fotstykke, DERES GUDS STJERNE, som dere hadde gjort der." (Amos.5,25-26.)
"Men Gud vente seg bort, og overgav dem til 'å dyrke HIMMELENS HÆR, som skrevet er i profetenes bok: Israels hus! gav dere meg vel slaktoffer og andre offer i 40 'år i Ørkenen? Nei, dere bar med dere Moloks telt og guden Remfans stjerne, de bildersom dere gjorde, for å tilbe dem, og jeg vil flytte dere bort hinsides Babylon." (Ap.gj.7,42-43.)
Det var ikke bare i Mellom-Østen at folk drev med astrologi og stjemetydning. Det forekom over hele verden, men særlig utbredt var dette i Babylon. Når det står i vår Bibel at babylonerne ville bygge en by og et tårn, som skulle nå opp til himmelen (1.Mos. 11,4.), så er meningen med dette at de ville bygge et tårn hvis topp skulle være illustrert med bilder av stjernene og stjemebildene. Dette var også ' tilfelle med de gamle templene i Egypt.
Dette tårnet med disse bildene var uttrykk for to ting:
a) For det første Ønsket de å bringe ned på jorden og kontrollere Guds budskap, som var nedskrevet i stjernene.
b) For det andre Ønsket de å legge en annen betydning i dette
enn den opprinnelige betydningen.
Når de tre vise mennene (gr. magoi) kom til Israel i forbindelse med Jesu fødsel, sa de at de hadde sett HANS STJERNE (det stjemebildet og den stjernen som fortalte om hans fødsel) i Østen. De fortalte også at stjernen hadde ledet dem til Israel. (Mat.2,1-2.)
Dette må vi forstå helt konkret. Det var en VIRKELIG STJERNE, som ledet dem til Israel ved at den avgav sitt lys i den retningen som de skulle reise.
Vi må huske på at astronomene og astrologene i Babylon ikke bare hadde kjennskap til astronomi og astrologi, men de hadde også kunnskap om Bibelens profetier om at Messias skulle fødes i Israel. I tillegg til dette kunne de regne ut tidspunktet for Messias fødsel ut ifra Daniel 9,24-27. (Se mine bøker: Israel og den kristne menighet. Kapittel: De 70 'åruker for Israel og Jerusalem. og Jesu Gjenkomst. Bind 4. Kapittlene: Tidspunktet for Jesu første komme og De 6 løftene i Daniel 9,24-27.)
De bibelske profetier hadde babylonerne lært av de jødene som måtte dra i landflyktighet til Assyria og Babylon. Daniel som kom til Babylon 607 før Messias, ble gjort til den Øverste sjef i landskapet Babel og leder for vismennene i hele Babylon. (Dan.2,48.)
Den moderne astrologien har oppdelt Zodiaken på følgende måte:
a) ARIES, som er det samme som "BUKKEN" eller "LAMMET". Den kalles for VÆREN".
b) TAURUS, som er det samme som "OKSEN" eller "TYREN.
e) GEMINI, som er det samme som "TVILLINGENE".
d) CANSER, som er det samme som "KRABBEN". Den kalles for "KREBSEN".
e) LEO, som er det samme som "LØVEN".
f) VIRGO, som er det samme som "JOMFRUEN".
g) LIBRA, som er det samme som "VEKTEN".
h) SCORPIO, som er det samme som "SKORPIONEN".
i) SAGITTARIUS, som er det samme som "BUESKYTTEREN". Den kalles for "skytten".
j) CAPROCORNUS, som er det samme som "SJØGEITA". Den kalles for "STEINBUKKEN".
k) AQUARIUS, som er det samme som "VANNMANNEN".
1) PISCES, som er det samme som "FISKENE".
Denne oppdelingen er ikke den opprinnelige og den riktige. Den er derfor ikke korrekt. Vi må forandre på rekkefølgen i stjernebildene når vi skal få fram den riktige kronologien i Guds frelsesplan og i frelseshistorien innenfor rammen av Jesu første og andre komme. Vi må BEGYNNE MED VIRGO, og ikke med Aries, ogvi rnå AVSLUTTE MED LEO, som er Løven av Juda (Messias), som kommer tilbake for 'å dømme verden. "Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel (som betyr Gud sammen med oss)." (Es.7,14.)
"Og en av de eldste sier til meg: Gråt ikke! se, løven av Juda, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de 7 segl på den." ('Ap.5,5.)
I de eldste Zodiakene begynte man også med stjernebildet Virgo. Dette var feks tilfelle med Zodiaken i Esneh i Egypt.

Fra her går Indergaard inn på stjernebildenes betydning i Frelses Historien (for stort emne og ta med se Jesu Gjenkomst bind 5 fra side 33 )

JESU GJENKOMST SKAL FØLGES AV STORE TEGN I SOL, MÅNE STJERNENE OG PLANETENE.

I forbindelse med Jesu gjenkomst skal det skje store og mektige tegn i sol, måne, stjernene og planetene. Dette er KOSMISKE TEGN på Jesu snarlige gjenkomst. På samme måten som dette skjedde ved Jesu første komme, så skal det skje ENDA MER ved Jesu gjenkomst. Dette skal være et tegn for HELE VERDEN. Særlig hedningene, som ikke har det skrevne vitnesbyrdet, vil legge merke til disse tegnene og omvende seg til Gud ved dem.

Jeg har skrevet en del om de tegnene som vi hadde ved Jesu første komme i min bok: Jødenes Konge. Bind 4. s,165-166. Det skal jeg ikke gjenta her.

Det Nye Testamente har følgende utsagn om de kosmiske tegnene som vi vil ha i denne tiden. "Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Og da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle jordens (landets) slekter jamre seg, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer (sammen med englene og de frelste) med kraft og megen herlighet." (Mat.24,29-30.)
"Jesus sa til ham: Du har sagt det: Senere skal dere se Menneskesønnen sitte ved kraftens (Guds) høyre hånd og komme med himmelens skyer." (Mat.26,64.)

"Men i de dager, etter den trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen og himmelens krefter skal rokkes. Og da skal de se Menneskesønne" komme i skyene med megen kraft og herlighet." (Mark. 13,24-25.)

,,og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden (i Israel) skal folkene engstes i fortvilelse når hav (hedningene) og brenninger (araberne) bruser, mens mennesker faller i avmakt av redsel o, gru for det som kommer over jorderike, for himlenes krefter skal rokkes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky rned kraft og megen herlighet." (Luk.21,25-26.)

,,og jeg vil la under skje på himmelen i det høye og tegn på jorden i det lave: Blod, ild og røkskyer. Solen skal bli til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige." (Ap.gj.2,19-20.)

,,og jeg så da det (Lammet) åpnet det sjette segl, og se, det ble et stort jordskjelv, og solen ble sort som en hårsekk, og månen ble som blod, og stjernene på himmelen falt ned på jorden, likesom et fikentre kaster sine umodne fikener ned når det rystes av en sterk vind. Og himmelen vek bort, likesom en bokrull som rulles sammen, og hvert fjell og hver Øy ble flyttet fra sitt sted." (Ap.6,12-14.)

"Og den fjerde engel blåste, og tredjedelen av solen ble slått, og tredjedelen av månen og tredjedelen av stjernene, for at tredjedelen av dem skulle formørkes, og tredjedelen av dagen miste sitt lys og natten likeså." ('Åp.8,12.)

Jeg vil i denne sammenhengen sitere en artikkel med tittelen: HVOR VI PLANETENE VÆRE I ÅRET 2000? av J.R.Church. Den omhandler både forskjellige konjunksjoner (sammenfall av planeter) i 'årene før Jesu første komme og forskjellige konjunksjoner som vil skje fra 'År 2000 til 2007. Artikkelen stod i bladet: Prophecy in the News. Mars 1996. "Vi er blitt fortalt at da Jesus ble født, kom vismennene fra Øst med fortellinger om en stjerne som korn til syne på himmelen-en stjerne som de tolket som et guddommelig tegn på fødselen til Jødenes Konge. Denne stjerna har vært gjenstand for spekulasjon gjennom århundrene. Hva var det? En kommet? En konjunksjon av planeter? En supernova? En engel?
Beretningene inkluderer en trefoldig konjunksjon av Jupier og Saturn i år 7 før Kristus og en supemova som kom til syne i hodet På barnet i fanget på Coma, som er et sidetegn i konstellasjonen virgo. Den kom til syne i det andre 'århundrede før Kristus og var
lysende at den kunne bli sett om dagen. I det andre århundrede etter Kristus hadde den nesten dødd ut.

I følge boka: The Star that startled the World. av Emest L. Martill, var Jupiter og Venus i sammensmelting den 17.juli i året 2 før Kristus. - så nær at de kom til syne som et lys på hinunelen. Moderne astronomer har kalt den: Julestjema.
På natten til Rosh Hashanah (det jødiske nyttår), den I I - september i 'året 3 før Kristus, var Jupiter i konjunksjon med Regulus, som er den mest skinnende stjerna i Leo, løven. Den passerte rett "gjennoiw' stjerna, stoppet omkring den første desember og begynte en tilbakevendene bevegelse og krysset Regulus igjen den 17 februar i 'året 2 før Kristus. Den forsatte sitt løp bakover i 40 dager, deretter snudde den igjen og hadde en sammensmelting med Regulus den
8. mai i 'året 2. før Kristus.
Den bemerkelsesverdige tingen ved den trefoldige konjunksjonen
er at den døende Jakob gav en profeti på sin dødsseng som angikk Messias komme fra Juda stamme-til hvem han gav tegnet en løve på himmelen. "Juda-deg skal dine brødre prise, din hånd skal være på dine fienders nakke, for deg skal din fars sønner bøye seg. En ung løve er Juda. Fra rov er du steget opp, min sønn! Han legger seg ned. Han kviler som en løve, som en løvinne. Hvem våger 'a vekke ham? Ikke skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil Fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige." (1.Mos.49,8-lO.)
Det hebraiske ordet for "hans føtter' "reglaiv", er svært nær det latinske ordet "Regulus". Vi har fått det engelske ordet "regal" (kongelig) og "regulation" (ordre, regel) fra Regulus. Det hebaiske ordet "regel" "fot" viser seg 'å være så nær til navnet på stjerna at vi anser at det er en sammenheng.
Regulus har vært kjent gjennom århundredene som "kongestjerna". Jakob sa at "kongespir ikke skulle vike fra Juda, før Shiloa (Fredsfyrsten) skulle komme."
På den andre siden var også Jupiter kjent som den kongelige planet-kongeplaneten. Det må ha hatt en spesiell betydning for vismennene når Jupiter, kongeplaneten, hadde den første av de tre konjunksjonene med Regulus, kongestjema, mellom føttene til Leo(løven.)
Dersom tegn fra himmelen annonserte Kristi første komme, vil planetene også gi beskjed om Kristi andre komme. Vi blir fortalt i Lukas 2 1,1 1: "og store jordskjelv skal det være og hunger og sott både her og der, og det skal skje forferdelige ting og store tegn fra himmelen."

'Vi vet ikke når Kristus vil komme tilbake, men vi er i stand til å observere planetene i det neste tiåret og se noen bemerkelsesverdige ting. Fra begynnelsen av denne rapport la meg gjøre det klart at jeg pa ingen måte Ønsker ' å sette en dato for Kristi gjenkomst, som er basert På astronomiske observasjoner. Jeg viser ganske enkelt de forskjellige konjunksjoner, som kommer, og tenker over hva de ville ha betydd for de gamle astronomene i Bibelens dager.
Noen bemerkelseverdige konjunksjoner vil skje i mai i året 2000 når alle de 4 hovedplanetene, sammen med solen og månen, vil gruppere seg sammen og forlate konstellasjonen Aries for å gå inn
i Taurus omkring den 4. mai.
Jupiter og Saturn vil være særlig nær hverandre når Venus har en sammensmelting med Jupiter om morgenen den 17. mai og med Saturn noen få timer etter, den 18 mai. Jupiter og Saturn, som er de to største planetene i vårt solsystem, vil møtes noen få dager deretter den 27 mai. Dette er en bemerkelsesverdig serie av hendelser som
skal skje på en måned
I henhold til boka: The Witness of the Stars. av E.W.Bullinger, som ble publisert i 1893, så begynner Taurus på historien om Jesu gjenkomst. Bullinger skriver: "I denne tredje og siste bok, kommer vi til den avsluttende delen av denne himmelske avsløringen. Dets tema er forlikelsen fullført og fullendt i triumf-herligheten som skulle komme... Tegnet i kadeisk språk er Tor, i gresk Tauros, i latin Taurus. Det hebraiske navnet var Shur, som er fra en rot som betyr både "'å komme" og "'å styre". Det er en profeti om Kristus, den kommende dommer, styreren og Herren over hele verden."
I de neste årene-fra 2000 til 2007-vil Saturn gå gjennom stiernkonstellasjonene som forteller historien om Guds verde, som blir utøst over en vantro verden. Det vil bli Taurus, den kommende Dommer, Gemini, som i de gamle zodiakene forteller historien om Brudgommen og hans brud, Canser, symbolet på oppstandelsen, Og Leo, løven som angriper Hydra, en mangehodet slange. Disse konstellasjonene sammen med deres sidetegn forteller historien om
Kristi andre komme.
Saturn var kjent i gammel mytologi som Innhøsteren. Han bar en sigd. Fra ham stammer historiene om den ubarmhjertige innhøsteren. Han er forbundet med profetiske symboler som angår innhøstingen av de onde. I Åpenbaringsboka 14 blir vi fortalt or,, bruken av den symbolske sigden: "Og jeg så, og se, en kvit sky, og a på skyen satt en som var lik en menneskesønn, og på sitt hode hadde han en gullkrone og i sin hånd en skarp sigd. Og en annen engel kom ut av templet og ropte med høy røst til ham som satt på skyen: Send ut din sigd og høst! Timen til 'å høste er kommet for deg, og høsten på jorden er fullmoden. Og han som satt på skyen, lot sin sigd gå over hele jorden, og jorden ble høstet. Og en annen engel kom ut av templet i himmelen og hadde en skarp sigd han også. Og ennå en annen engel kom ut fra alteret, og han hadde makt over ilden, og ropte med høy røst til ham som hadde den skarpe sigd: Send ut din skarpe sigd og høst druene på vintreet på jorden, for dets bær er modne. Og engelen lot sin sigd gå over jorden og avhøstet vintreet på jorden og kastet frukten i Guds vredes store vinperse. Og vinpersen ble trådt utenfor byen (Jerusalem), og det gikk blod ut fra vinpersen like til bislet på hestene, så langt som 1600 stadier (ca.30 mil)" (Åp.14,14-20.)
Regulus, kongestjema i Leo, har også en sigd i Leos hode. Eggen av sigden stikker ut av løvens munn. Kan denne sigden representerer sverdet som går ut av Kristi munn? 'Åpenbaringsboka 19,15 sier: "Og av hans munn går det ut et skarpt sverd, forat han med det skal slå hedningene..."
I det runde taket i Griffith Observatoriet i Los Angeles, California, er det en tegning av Saturn av Hugo Ballin. Den viser Saturn under sigden i Leos munn. Vil Saturn bruke Leos sigd?
Når vi kommer til 29. august i 'året 2007, vil Saturn ha en konjunksjon med Regulus. Den vil bli nær sin sammensmeltning når kalenderen nærmer seg Rosh Hashanah, det jødiske nyttår den 12. september 2007.Vil Saturns sammensmelting med Regulus avslutte historien som begynte med Jupiters sammensmelting med Regulus i året 3 før Kristus?
Vi kjenner ikke til framtiden. Men det er i det minste interessant å se hvor planetene vil være i det kommende tiåret. Vil det være på sin plass å si: Se opp for det som vil skje."

Oskar Edin Indergaard

Oskaredi@online.no

___________________

__________________________________________Profeten Esaias 55-8

For mine tanker er ikke eders tanker, og eders veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høiere enn jorden, således er mine veier høiere enn eders veier, og mine tanker høiere enn eders tanker.

OBS Teksten er skannet inn så der er desverre en del feil beklager.______ __________________________________________________