Rettferdigjørelsens Grunn
Av Jan Veiby

For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse, og.forløsning. I Kor.1,30 Rettferdiggjørelse og helliggjørelse er sentrale bibelske begreper. For å repetere fra forrige airtikkel: Rettferdiggjørelse betyr en ny stilling for Gud.I rettferdiggjørelsen frikjenner . Gud synderen for skyld og straff, og bringer ham i et rett forhold til seg selv Samtidig begynner et Guds verk i den frelste sjel. Dette kalles helliggjørelse. Det betyr en ny vandring med Gud. Helliggjørelsen har sitt utgangspunkt i Rettferdiggjørelsen og sitt mål i herliggjørelsen Stilling og tilstand
I forbindelse med Bibelens lære om helliggjørelsen, er det to sider som må understrekes. Den tilregnede hellighet og den praktiske hellighet.

For det første:

Alle troende ER hellige i den Herre Jesus Kristus.

Det vil si, at alle som tror på den Herre Jesus,og vil tilhøre ham ,og tror på ham som Frelser og Herre.Dette Gjelder den fra det første steg i mot Jesus Kristus i tro, På skjelvene ben som Nyfrelst Kristen, Og til den Prøvede Søster og Bror som har levet et helt liv som Troende Kristen ,når!! det gjelder frelsen så er den nyfrelste sjel akkurat like frelst!! som dem som har levet et helt liv som Kristen.

ALT ER AV NÅDE

Når det gjelder frelsesverket i Jesus Kristus

Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle .... For med ett offer har han for alitid giort dem fullkomne som blir helliget. Hebr. 10, 10. 14I kraft av den vilje som han kom for å utføre, og i kraft av det ene offer som han brakte på Golgata, er vi overfor Gud helliget et gang for alltid. Glem ikke at den Herre Jesus levde et fullkomment liv som meneske da han vandret her. nede i sine kjøds dager.Han gjorde Faderens vilje av hele sitt hjerte og oppfylte alle lovens krav. Dette gjorde han som den siste Adam vår representant og stedfortreder.Men dette var ikke nok til vår frelse., Han måtte gå til korset og ofre seg selv til soning for hele verdens synd. Slik gir han uttrykk for det i sin yppersteprestelige bønn Og.jeg helliger meg for dem for at også de skal være hellige i sannhet. Joh. 17,19 ' Han innviet seg til Gud som et offer for vår skyld. Det er denne vilsignede person som Faderens øye er rettet på. Som han er fullstendig fornøyd med. Og Han er vår helliggjørelse. Når det gjelder der den troendes stilling i Kristus er saken allerede ordnet. Derfor kunne Paulus skrive til
meniheten i Korint med følgende ord-
til den Guds menighet som er i.. Korint, de som er helliget i Kristus Jesus, kalte, hellige, ,sammen med alle som på hvert sted påkaller vår, Herre Jesu, Kristi navn deres og vår Herre.
Kor. 1,2.

Der som noen er i Kristus da er han en ny skapning,alt det gamle er forgangen alt er blitt nytt.

Må vi alle ha visdom til å tilegne( tilregne)oss dette.

 


GUDS EKSISTENS

OG MENNESKETS MØTE MED GUD

GUDS NÅDE

JESU FORSONING

I
Kristus

Det gamle og det nye mennesket.

DEN FRIE NÅDE

av Oskar Edin Indergaard

Takk at du tok mine byrder

 

Påskebudskapet av Oskar Edin Indergaard