Tidshusholdningne i Skriften Av John Skåland

 

 

 

image001.png

Jeg vil i fremtidig forsøke å få tak i et bedre bilde av denne plansjen Stein A Johannessen

 

Plansje2.jpg

 

 

De forskjellige tidsperiodene 18-09-01

Av Oskar Edin Indergaard

Tiden fra det første menneske ble skapt til den endelige dom kan innledes i 7 forskjellige tidshusholdninger (Efes. 3,2).
I disse husholdningene handler Gud forskjellig med menneskene eller deler av menneskene i forhold til synden og menneskets ansvar. Hver av husholdningene kan betraktes som en ny prøve for mennesket, og alle ender med dom - som viser det gamle menneskets fullstendige fiasko.
Vi lever nå i den sjette husholdning som etter all sannsynliget nærmer seg slutten, og vi har da igjen den siste, tusenårsriket.

1. Mennesket i uskyldihets-standen.
Denne husholdning strekker seg fra Adams skapelse til utdrivelsen av Paradis. Adam var skapt uskyldig, uten erfaring på godt og vondt, og ble satt i hagen sammen med Eva. Gud påla dem ansvaret med å holde seg bortre-, til kunnskap om ,-godt og vondt. Denne tilstand resulterte i menneskets første feiltrinn, som også fikk den mest alvorlige konsekvens, og endte med dom. Herren drev dem ut av paradis.

2. Mennesket i samvittighets- husholdningen.
Som en følge av fallet fikk mennes ket kunnskap, om godt og vondt. Dette gav samvittigheten basis for den rette moralske dømmekraft, noe som førte mennesket inn under ansvarets målesnor - å gjøre det gode og sky det onde. Hva ble så resultatet av denne husholdning: Mos.6-5 forteller at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfunn var onde Dommenen kom: Vannflommen hvor alt liv ble utryddet, utenom dem som var i arken.

3. Menesket får myndighet på jorden.
Åtte sjeler ble frelst fra denne dom og satt på en renset jord. Disse fikk utstrakt makt til å herske over jorden. Noah og hans etterkommere skulle ha ansvar for at dette ble gjort. Resultatet av denne menneskestyrets-husholdning var deres forsøk på å bli uavhengig av Gud.
Husholdningen endte med dom: Den babelske språkforvirring.

4. Mennesket under løftet.
Blant de adspredte etterkommere av Babels tårnbyggere kaller Gud ut Abram (Abraham) og slutter en pakt med ham. Noen av løftene Abram og hans etterkommere fikk var helt av nåde uten noen betingelser. Disse er enten oppfyllt eller skal bli bokstavelig oppfylt i fremtiden. Andre løfter var betinget av israelittenes troskap og lydighet. Alle disse betingelsene ble overtrådt, og løftets husholdning resulterte i Israels fullstendige fiasko, og endte med dom-trelldom i Egypt.

5.Menneske under loven.
Guds nåde kom igjen det hjelpeløse mennesket til hjelp. Herren frelste det utvalgte folk ut av trelldommen i Egypten. I Sinai Ørken forela han en ny pakt for jødene, grunnlagt på loven.
Folket svarte overmodig: ;Alt det Herren har sagt vil vi gjøre
Israels videre historie i Ørkenen og senere i løfteslandet er en eneste lang opptegnelse av åpenbare krenkelser av loven. Til slutt, etter mange advarsler, avslutter Gud også denne husholdning med dom: Først ble Israel, siden Judea, drevet bort fra sitt land og spredt over hele jorden. Og slik har det vært like opp mot vår tid. En liten levning vendte tilbake under Esra Neemia, og av levning kom i sin tid Kristus, født av en kvinne, født under loven

6. Mennesket under nåden.
Jesu Kristi død ble innledningen til Guds nådes husholdning. Full og evig frelse blir nå tilbudt både jøder og hedninger som tror på Hans fullbrakte frelsesverk. Gud gir sin rettferdighet til mennesket, og krever ikke noe som under lovens tid. Resultatet av denne prøve av mennesket under nåden er forutsagt: Dom over en vantro verden og en frafallen kirke. Den første begivenhet ved avslutningen av denne husholdning vil være Herrens komme fra Himmelen. Da skal de som er døde i Kristus oppstå, og vi som lever og tror på ham skal rykkes i skyer opp i lufthimmelen for å møte Herren. Så skal vi for alltid være med Herren. (1. Tess. 4, 16-17)

________________________________

7. Mennesket under Messias' personlige herredømme.
Etter den rensende dom ved Jesu komme til jorden, skal han regjere over hele det gjenreiste Israel og resten av jorden i tusen år. Han skal regjere fra Jerusalem, og de frelste fra nådens husholdning 'skal være forenet med Ham i Hans herlighet. Dette skal være en herlig tid på jorden. Men når Satan slippes løs ;en kort stund; i husholdningens siste fase, finner han det naturlige mennesket likeså tilbøyelig til det vonde som før, og han kan uten vanskelighet samle folkene til strid mot Herren og Hans hellige. Denne siste tidshusholning,ender som de andre, med dom: Den store hvite trone blir reist, de ugudelige oppstår og får sin endelige dom. Det kommer en ny himmel og en ny jord. Tiden er slutt - evigheten er begynt
, Kilde: C.I. Scofield.