Nettavisen

 

 

 

The Mayan calendar: Scientists have finally cracked the code

Mayakalenderen: Endelig har forskere knekt koden

 

 

 

https://g.acdn.no/obscura/API/dynamic/r1/ece5/tr_2000_2000_s_f/0000/nett/2024/1/25/8/shutterstock_2037044309-scaled.jpg?chk=94F8DD

 

 

 

Scientists reveal the precise connection between the Mayan calendar system and the movements of the planets.

 Nana Fischer | Illustrated Science

 25.01.24 19:09

 For subscribers

For decades, the Mayan calendar has raised eyebrows among researchers trying to learn more about the advanced time system.

One cycle in the calendar system in particular has been shrouded in mystery: The 819-day cycle which is simply called the "819-day count".

The researchers have tried in vain to make the 819 days agree with something that made sense.

But now two American anthropologists believe they have cracked the code.

It required the researchers to take a perspective of a full 45 years. This is evident from results published in the journal Ancient Mesoamerica .

In that way, they managed to make the calendar fit with the so-called synodic period, the time it takes for a planet to return to the same point in the sky.

https://g.acdn.no/obscura/API/dynamic/r1/ece5/tr_2000_2000_s_f/0000/nett/2024/1/24/16/Matyriket.jpg?chk=DF7764

GREAT EMPIRE: The Maya Empire spread over the southeastern part of present-day Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador and western Honduras.

Discarded original theory

The 819-day count is part of the Mayan complex calendar system, which consists of several smaller calendars that were developed hundreds of years ago in pre-Columbian Mesoamerica.

Of the individual smaller calendars, the 819-day count has been one of the greatest mysteries of posterity.

It consists of four 819-day blocks each associated with a different color, which scientists for many years believed represented the four compass directions of east, west, north and south.

In the early 1980s, scientists realized that the assumption was wrong.

On the other hand, traces indicated that the 819 days were connected with the synodic periods of the visible planets in the solar system: Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn. The Mayans had extremely accurate measurements of these periods.

Read also: Ancient ruin find stirs attention: - Rare

Finally found the key

But it is only now that scientists have been able to explain exactly how the cycles of the planets fit together with the 819-day count.

Oslo 20210610. Partial solar eclipse seen from Oslo on Thursday.  The moon covers at most 31% of the solar disk's area.  Photo: Håkon Mosvold Larsen / NTB

 

 

PRECISE: The ancient Mayans used their astronomical knowledge to create calendars and could, among other things, predict solar and lunar eclipses hundreds of years in advance. Photo: Håkon Mosvold Larsen (NTB)

Mercury has always been light: It has a synodic period of 117 days, and 117 rises to 819 exactly seven times.

And scientists have now demonstrated that the other visible planets also have a synodic period that fits exactly a number of cycles in the 819-day count, if you have 20 cycles – or about 45 years – to go by.

The synodic period of Venus is 585 days. That is, the planet makes seven rounds during five 819-day counts.

Mars has a synodic period of 780 days. That means 21 rounds during 20,819 day counts.

Jupiter and Saturn are not left out either. Jupiter's synodic period of 399 days makes 39 rounds of 19 counts, and Saturn's synodic period of 378 days makes 13 rounds of 6 counts.

https://g.acdn.no/obscura/API/dynamic/r1/ece5/tr_2000_2000_s_f/0000/nett/2024/1/24/15/web_shutterstock_54424183.png?chk=BDF60D

Three facts about the Mayan Empire

High culture: The Maya are known for their refined art, architecture, calendar system and written language.

Longevity: The Mayan culture was widespread in the southeastern part of Mexico from about 2000 BC. to 1530 – a total of over 3,000 years.

Unclear origin: The Mayan culture followed the so-called Olmec culture, but it is uncertain how related they were.

 

Mayakalenderen: Endelig har forskere knekt koden

Forskere avslører den nøyaktige sammenhengen mellom mayafolkets kalendersystem og planetenes bevegelser.

 Nana Fischer | Illustrert Vitenskap

 25.01.24 19:09

 For abonnenter

I flere tiår har mayafolkets kalender ført til pannerynker blant forskere som har forsøkt å lære mer om det avanserte tidssystemet.

Særlig én syklus i kalendersystemet har vært innhyllet i mystikk: Den 819 dager lange syklusen som rett og slett kalles «819-dagerstellingen».

Forskerne har nemlig forgjeves forsøkt å få de 819 dagene til å stemme med noe som ga mening.

Men nå mener to amerikanske antropologer å ha knekt koden.

Det krevde at forskerne anla et perspektiv på hele 45 år. Det framgår av resultater som er utgitt i tidsskriftet Ancient Mesoamerica.

På den måten klarte de å få kalenderen til å passe med den såkalte synodiske perioden, den tiden det tar for en planet å vende tilbake til det samme punktet på himmelen.

https://g.acdn.no/obscura/API/dynamic/r1/ece5/tr_2000_2000_s_f/0000/nett/2024/1/24/16/Matyriket.jpg?chk=DF7764

 

 

STORT RIKE: Mayariket bredde seg over den sørøstlige delen av det nåværende Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador og det vestlige Honduras.

Kasserte opprinnelig teori

819-dagerstellingen er en del av mayaenes komplekse kalendersystem, som består av flere mindre kalendere som ble utviklet for hundrevis av år siden i det førkolumbiske Mellom-Amerika.

Av de enkelte mindre kalenderne har 819-dagerstellingen utgjort en av ettertidens største gåter.

Den består av fire 819-dagers blokker som er knyttet til hver sin farge, og som forskerne i mange år trodde representerte de fire kompassretningene øst, vest, nord og sør.

På begynnelsen av 1980-tallet innså forskerne at antagelsen var feil.

Derimot tydet spor på at de 819 dagene var forbundet med de synodiske periodene for de synlige planetene i solsystemet: Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn. Mayaene hadde nemlig ekstremt nøyaktige målinger av disse periodene.

Les også: Eldgammelt ruinfunn vekker oppsikt: – Sjeldent

Fant endelig nøkkelen

Men det er først nå forskerne har klart å forklare nøyaktig hvordan planetenes sykluser passer sammen med 819-dagerstellingen.

Oslo 20210610. 
Delvis solformørkelse sett fra Oslo torsdag. Månen dekker på det meste 31 % av solskivens areal.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

 

 

PRESIST: De gamle mayaene brukte sin astronomiske kunnskap til å lage kalendere og kunne blant annet forutsi sol- og måneformørkelser som lå hundrevis av år fram i tid. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB)

Merkur har alltid vært lett: Den har en synodisk periode på 117 dager, og 117 går opp i 819 nøyaktig sju ganger.

Og forskerne har nå påvist at de andre synlige planetene også har en synodisk periode som passer nøyaktig til et antall sykluser i 819-dagerstellingen, hvis man har 20 sykluser – eller om lag 45 år – å rutte med.

Den synodiske perioden til Venus er 585 dager. Det vil si at planeten går sju runder i løpet av fem 819-dagerstellinger.

Mars har en synodisk periode på 780 dager. Det betyr 21 runder i løpet av 20 819-dagerstellinger.

Jupiter og Saturn er heller ikke utelatt. Jupiters synodiske periode på 399 dager gir 39 runder på 19 tellinger, og Saturns synodiske periode på 378 dager gir 13 runder på 6 tellinger.

https://g.acdn.no/obscura/API/dynamic/r1/ece5/tr_2000_2000_s_f/0000/nett/2024/1/24/15/web_shutterstock_54424183.png?chk=BDF60D

Tre fakta om Mayariket

Høykultur: Mayaene er kjent for sin raffinerte kunst, arkitektur, kalendersystem og skriftspråk.

Lang levetid: Mayakulturen var utbredt i Mexicos sørøstlige del fra om lag 2000 f.Kr. til 1530 – i alt over 3000 år.

Uklar opprinnelse: Mayakulturen fulgte etter den såkalte olmekkulturen, men det er usikkert hvor beslektet de var.

·         Mayafolket

 

·         Mayakalenderen