top2.jpg - 4040 Bytes

REAL BAPTISM. AV CHARLES F.BAKER.


Dette er et kort resyme av innholdet i boka. Jeg setter mine kommentarer i parantes.


 1. "Real baptism" betyr "Virkelig dåp". Det er selve gjenfødelsen. Viss man ikke har den, er man ikke frelst.

 2. Det er 4 ord for "dåp" og for "å døpe" på gresk, og det er:

 1. "bapto".

 2. "baptistes".

 3. "baptizo".

 4. "baptisma". Disse ordene er brukt 106 gange ri N.T.

 1. Det er 12 typer dåp som er referert i N.T., og bare 5 har tilknytning til vanndåp.

 2. Disse 12 typene er:

 1. Kristus som døper med Den Hellige Ånd. (Ap.gj.2,4.)

 2. Den Hellige Ånd som døper inn i Kristi legeme. (1.Kor.12,13.)

 3. Jesu dåp til døden. (Luk.12,50.)

 4. Ildens dåp. (Luk.3,16.)

 5. Dåpen av Noahs familie i arken. (1.Pet.3,20.)

 6. Dåp for de døde. (1.Kor.15,29.)

 7. Jødenes dåp til Moses. (1.Kor.10,2.)

 8. Lovens forskjellige dåpsseremonier. (Hebr.6,2.)

 9. Jødiske dåpsseremonier som en følge av tradisjonen. (Mark.7,1-9.)

 10. Johannes dåpen av det jødiske folket til bortsendelse av synden. (Luk.3,16.)

 11. Johannes dåp av Jesus for å fullbyrde all rettferdighet. (Mat.3,15.)

 12. Apostlenes dåp til bortsendelse av synden. (Ap.gj.2,38.) (Se min bok: Kristendommens Jødiske Røtter. Kapittel: De Forskjellige Typer Dåp.)


 1. Johannes døpte i vann til syndenes forlatelse, men Jesus døpte med Den Hellige Ånd. Dette skjedde på pinsefestens dag. Dette var en dåp til kraft, i og med at Den Hellige Ånd kom over apostlene. (Ap.gj.1,8.)

 2. På pinsefestens dag ble apostlene fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger. (Ap.gj.2,4.)

 3. Det var Jesus som døpte med denne dåpen. "Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild." (Mat.3,11.) Ilddåpen kommer på et senere tidspunkt. Den skal skje i forbindelse med Jesu gjenkomst, som var nær på Jesu tid.

 4. Det som skjedde på pinsefestens dag, var profetert av Joel, kapittel 3. Denne dåpen angår ikke den kristne menigheten.

 5. Dersom denne dåpen angår den kristne menigheten, da visste Joel om den kristne menigheten, men det gjorde han ikke.

 6. Dette var en dåp som angikk de 12 apostlene. (Den angikk også det jødiske folket.)

 7. I Kornelius sitt hus skjedde akkurat det samme. De som var der, talte i tunger og lovpriste Gud. (Ap.gj.10,46.) (De hørte med i Riket for Israel.)

 8. Forfatteren mener at den såkalte Åndsdåpen eller Den Hellige Ånds dåp bare angår jødene og medlemmene av Riket for Israel. (Jeg er ikke enig i denne vurderingen. Da Paulus kom til Efesos, så la han hendene på noen menn, som ennå ikke hadde fått Den Hellige Ånd. De talte da i andre tunger og profeterte. (Ap.gj.19,6.))

 9. Det er forskjell på Åndsdåpen og det forholdet at Den Hellige Ånd døper de kristne inn i det kristne legemet. (1.Kor.12,13.)

 10. Forfatteren mener at Åndsdåpen ikke er for oss i den frie nådens tidsperiode, for Paulus sier at det bare er en dåp. (Ef.4,5.) (Jeg er ikke enig i denne vurderingen. Det er ingen motsetning mellom gjenfødelsen og Åndsdåpen. Vi får Den Hellige Ånd i gjenfødelsen. Vi kan få Åndsdåpen i forbindelse med gjenfødelsen. Vi kan også få Åndsdåpen på et senere tidspunkt. Åndsdåpen er en aktivisering av Den Hellige Ånd, som er i oss som tror.)

 11. (Når Paulus oppfordret de troende til "å bli fylt av Ånden", så kan dette både være en oppfordring til å ta imot Åndsdåpen og det "å bli fylt av Ånden". En kan ikke bli fylt av Ånden fullt ut før en har mottatt Åndsdåpen.) "Og drikk dere ikke drukne av vin, for i det er det ryggesløshet, men bli fylt av Ånden." (Ef.5,18.)

 12. Det eneste stedet hvor Paulus snakker om vanndåp, er i 1.Kor.1,14-17.

 13. Romerne 6,3-4 omhandler ikke vanndåpen, for vi døde ikke sammen med Kristus i dåpen, men vi døde sammen med ham på Golgata.

 14. Vi er heller ikke døpt inn i dåpen, men "inn i Kristus". (v.3.)

 15. Vi ble også døpt "til hans død" og ikke inn i vanndåpen (v.3.)

 16. Jesus snakket om sin død som en dåp. (Luk.12,50.) Jesu dåp er vår dåp.

 17. I og med at Jesus døde for oss, så er vi også døde fra synden. Dette gjelder det nye mennesket. Vi skal rekne oss som døde for synden.

 18. Vi er også omskåret med en ny omskjærelse som er lik med Kristi omskjærelse. (Kol.2,11.) Dette skjedde ikke i dåpen, men på Golgata.

 19. "For dere, så mange som er døpt inn i Kristus, har IKLEDD DERE KRISTUS." (Gal.3,27.) Dette skjedde både på Golgata, og når vi kom til tro på Jesus. Vårt nye menneske har ikledd seg Kristus. Det betyr at han dekker oss fullstendig med sitt offer.

 20. Dersom kirken hadde forstått at dette at vi er FRI FRA SYNDEN, så hadde dette ført til stor velsignelse for de troende og for verden.

 21. I 1.Peter 3,18-21 snakker Peter om dåpen. Han sammenligner Nohas og hans families frelse gjennom vannet i arken som et bilde på den frelsen som Jesus gir oss.

 22. Han sier også at denne frelsen ikke blir gitt ved en renselsesdåp, for den tar bort bare kjødets urenhet, men han snakker om en ANNEN DÅP, og det er Jesu dåp til døden.

 23. Da Peter skrev sitt brev, var det klart at vanndåpen ikke kunne frelse. Det kunne bare troen på Jesus, men til tross for det så holdt de messianske jødene fast på vanndåpen, for de hørte med til Rikets forsamling. Arken er et bilde på Jesu legeme. Det var den som frelste og ikke vannet. Vannet og bølgene var et bilde på dommen. Den dåpen som nå frelser, er Jesu død og troen på hans forsoningsverk.

 24. Hva som gjelder uttrykket "dåpen for de døde" (1.Kor.15,29.), så er det minst 30 forskjellige forklaringer på hva dette kan være.

 25. Dette er en dåp inn i LIDELSE og inn i MARTYRIET. Paulus sier at han dør daglig.

 26. I 1Kor.10,2 står det at jødene ble døpt til Moses i skyen og i havet. Dette er en åndelig dåp. De ble døpt til Moses som leder for den ny jødiske nasjonen. De ble knyttet til Moses på en sterk måte.

 27. I Efeserne 4,5 står det at det er en dåp. Dette er gjenfødelsens dåp.

 28. Ordet "baptismos" er brukt for å beskrive de forskjellige dåpsseremonier som det var i G.T. Ingen av disse var neddykking, men heller vasking og overøsing.

 29. Utenfor sammenkomstens telt stod det et kar med vann. I det skulle Aron og hans sønner vaske sine hender og føtter når de gikk inn i sammenkomstens telt, for å gjøre tjeneste der. Her var det ikke snakk om neddykking av hele legemet men bare vasking. (2.Mos.30,17-21.)

 30. Slik var det også med de andre dåpsseremoniene. De foregikk ved overøsing og ikke ved neddykking.

 31. Ved siden av de dåpsseremoniene som Tanach foreskrev, så hadde rabbinerne laget mange tradisjoner.

 32. I Markus 7,1-9 er det fortalt om en slik seremoni. Her er ordene "baptizo" og "baptismos" oversatt med "å vaske" og ikke "neddykke". Det er også brukt et annet verb, "nipto" for "å vaske".

 33. Jødene dyppet ikke ned benkene (bordene) sine etter måltidet i vannet, men de vasket dem med vann. (Mark.7,4.)

 34. Dette viser at "dåp" ikke behøver å bety "neddykking", som det blir hevdet. "Men da fariseeren så at han (Jesus) ikke vasket seg (gr.baptizo) før måltidet, undret han seg." (Luk.11,38.) Her er verbet "baptizo" oversatt med "å vaske".

 35. "Vanndåpen" er heller ikke det samme som "begravelse", "død" og "oppstandelse", men det har med "renselse" å gjøre.

 36. Johannes-dåpen var en dåp til omvendelse og bortsendelse av synden. (Luk.3,3.)

 37. En annen hensikt med denne dåpen, var at den skulle peke på Jesus som Messias. (Joh.1,31.)

 38. En tredje hensikt med å ta vanndåpen var at det jødiske folket gav Gud rett, når de gjorde det. (Luk.7,29-30.)

 39. Johannes døpte også Jesus. Mat.3,13-14. Dette var en stedfortredende død. Jesus behøvde den ikke for sin egen del, for han hadde ikke synd.

 40. Vi kan derfor ikke si at vi må "følge Jesus i dåpen", som det blir hevdet. Jesu dåp var for oss og ikke for ham selv.

 41. Ut fra Mark.16,16 må vi forstå at dåpen var nødvendig for å bli frelst i Rikets forkynnelse. Paulus derimot sa at vi er frelst av nåde ved tro. (Ef.2,8-9.) (I den messianske jødedommen måtte TROEN BLI TESTET. Det var troen på Jesus som gav frelsen, men den ble holdt ved like ved trosgjerninger.)

 42. Det som frelser i alle tidsperioder, er troen. (Se Hebr.11), men troen blir demonstrert på forskjellige måter i tidsperiodene. I vår tid er det bare nåden som teller.

 43. Den katolske og den lutherske kirken lærer at dåpen er blitt en erstatning for omskjærelsen i G.T.

 44. Dette er heller ikke rett, for de 12 apostlene døpte jødene som var omskåret. Deres evangelium heter også "omskjærelsens evangelium". (Gal.2,7.)

 45. Abraham fikk også del i rettferdigheten som uomskåren. (Rom.4,9-12.)

 46. På samme måten som det er 2 dåp- rituell og virkelig dåp-, er det også to omskjærelser. Det er den omskjærelsen som skjer på hjertet, som er den virkelige omskjærelsen. (Kol.2,10-12.) "For vi er de omskårne." (Fil.3,3.)

 47. I gammel-testamentlig tid ble de aller fleste dåpsseremonier foretatt ved sprinkling eller vasking, og ikke ved neddykking.

 48. En skulle helst døpe i rinnende eller i dypt vann. Det rinnende vannet skulle symbolisere at synden ble tatt bort med vannet.

 49. Det er ingen ting som tyder på at døperen Johannes dykket jødene helt under. Han kunne bare sprinkle dem med vann.

 50. Paulus døpte i begynnelsen av sin virksomhet med vann, for han holdt seg til den jødiske tradisjonen. Når han kom til Korint, så viste Gud ham at dåpen ikke hørte med til nåværende tidsperiode. (1.Kor.1,17.) Han TAKKET GUD for at han ikke hadde døpt mange mennesker. (1.Kor.1,14.)

 51. Det var en overgangsperiode på ca.20-30 hvor både omskjærelsens og uomskjærelsens evangelium ble prediket og praktisert.

 52. Den siste beretning om dåp har vi i Ap.gj.19,5-6.

 53. Hebreerne 6,1-2 betyr ikke at en skal forlate disse prinsippene, men at en skal gå videre i åndelig modenhet. (Hebreerbrevet hører med til de jødiske Skriftene.)

 54. Ordet "baptisme" betyr "Å IDENTIFISERE SEG MED" og "Å BLI LIK". Det kommer av en rot "bapto" som betyr "å dyppe i fargestoff", slik at det som blir dyppet, får den samme fargen som fargestoffet.

 55. Vannet kan også ha åndelig betydning i G.T. "Og dere skal øse vann med glede av frelsens kilder."(Es.12,3.)

"Og jeg tvettet deg med vann og skylte blodet av deg og salvet deg med olje."(Esek.16,9.)

"Og jeg vil sprenge rent vann på dere, og dere skal bli rene…" (Esek. 36,25.)

 1. Når Paulus snakker om "vannbadet i ordet" (Ef.5,26.) og "badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd" (Titus.3,5.), så er det ikke snakk om vanndåpen, men om gjenfødelsens dåp.


Tingvoll den 7-6-04.


Oskar Edin Indergaard.