Church & Israel Forum

 

Ei eldre dame frå Valdres på 90 år fekk ein profeti (eit syn) frå Gud i 1968.Emanuel Minos heldt møter der ho budde.

 

 

Emanuel_2.jpg

 

 

 

 

kross.jpg

 

 

 

 

 

 

flower.gif

 

 

 

1925-2014

 

 

En stor Herrens general har fått hjemlov.

 

Med Emanuel Minos’ død har vi mistet en av dem som fortsatt våget å snakke om tiden vi har på jorden i evighetsperspektiv.

 

For apostelen Paulus og de første kristne var vissheten om Jesu gjenkomst sentral i selve virkelighetsforståelsen. Det gjorde noe med hvordan de forholdt seg til nåtiden. I vår tid er forkynnelsen om endetiden og evigheten langt mindre fremtredende.

 

Med Emanuel Minos’ død har vi mistet en av dem som fortsatt våget å snakke om tiden vi har på jorden i evighetsperspektiv.

 

Dagen

 

200 år gammel profeti om Norge

 

 

Valdresprofetien, profeti som sjokkerer mange med sin nøyaktighet

 

 

 

These two interesting and amazing prophecies were given long ago in Norway.

JESUS IS COMING SOON (SUDDENLY)

 

An old woman of 90 from Valdres in Norway had a vision from God in 1968. The evangelist Emanuel Minos had meetings (services) where she lived. He had the opportunity to meet her, and she told him what she had seen. He wrote it down, but thought it to be so unintelligible that he put it in a drawer. Now, almost 30 years later, he understands he has to share the vision with others.

 

Han fekk treffe henne, og ho fortalde det ho hadde opplevd. Han skreiv det ned, men han syntest det høyrdest så uforstånde ut at han la det i ei skuff. Men no, over 30 år etter, såg han på det og då forsto han at han måtte dele det med andre. Dette er skrive av frå ein kassett som vart teken opp på eit møte på Sunnmøre i 1995.

Valdresdama var ein vaken og sannferdig kristen som hadde eit godt skussmål av alle som kjende henne.

 

1.Eg fekk sjå verda som ein slags globus. Eg såg Europa land etter land.Eg såg Skandinavia. Eg såg Noreg. Eg såg visse scenar som ville finne stad like før Jesus kjem att - like før den siste ulukke bryt laus over menneskeslekta, ei ulukke som vi aldri før har opplevd maken til. Ho nemnde 4 bolkar. Like før Jesus kjem, og alvoret bryt laus, vert det ei avspenning som vi aldri før har hatt. Det vert fred, og freden kjem til å vare ei tid. I denne fredsperioden vert det avrusting i mange land, også Noreg, og vi er ikkje førebudde denne gongen heller når det kjem. Den tredje verdskrigen kjem til å starte på ein måte som ingen hadde venta, og ifrå uventa hald.

2. Det kjem til å oppstå ei lunken haldning utan sidestykke blant kristenfolket. Eit fråfall frå sann og levande kristendom , blant dei kristne. Kristne kjem ikkje til å vere opne for ransakande forkynning like før Jesus kjem att. Dei vil ikkje som før i tida høyre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og betring. I staden kjem eit surrogat: Lukkekristendom.Det gjeld å bli vellukka, Det gjeld å nå fram. Det gjeld materielle gode, ting som Gud aldri har lovt oss på denne måten. Kyrkjer, bededehus og, frikyrkje lokale vert meir og meir tomme. I staden for forkynning vi har vøre vant til gjennom generasjonar - som å ta sitt kors opp og fylgje Jesus -, vert det underhaldning, kunst og kultur som overtek kyrkjer, bedehus og lokale der det skulle se, naud og botsmøte. Dette kjem til å skje i sterk grad like før Jesus kjem att, - og ulukker bryt laus over oss, og folk kjem til å sove i si ånd.

 

3.Det blir ei moraloppløysing som gamle Noreg aldri har opplevd maken til. Folk vil leve som ugifte utan å vere gift, (dette var i 1968, og eg trur ikkje begrepet samboer fanst på den tid. E.M.) Ureinskap før ekteskapet og utruskap i ekteskapet kjem til å bli det naturlege, og ein kjem til å unnskylde det på alle hold. Det kjem til og med å snike seg inn i kristne krinsar, og vi dullar for det - også synder mot naturen. Like før Jesus kjem att, kjem det til å bli Tv-saker som vi aldri tidlega.re har opplevd. TV kjem til å bli full av vold, ein vold så grusom at det kjem til å lære folk å myrde og øydelegge kvarandre, og det blir utrygt å gå i gatene våre. Folk kjem til å ta etter. Det blir ikkje eitt tilbod på TV, det vert fullt av tilbod, (ho såg dette med fleire kanalar allereie i 1968. E.M.) Det kjem til å bli akkurat som vi har det på radioen

der vi kan ta inn den eine stasjonen etter den andre, og det kjem til å fyllast med vold. Folk kjem til å ha det som underhaldning dei verste scenar av mord og øydeleggingar av kvarandre ,og det kjem til å spreie seg i samfunnet. På TV kjem det også til å bli vist samlivscene. Dei mest intime ting som foregår i eit ekteskap, kjem til å bli vist på skjermen. (Dette var også i 1968, og eg protesterte med at vi har paragrafar som forbyr den slags. E.M.) Då sa den gamle dama: Det kjem til å skje, og du får sjå det. Alle ting vi har hatt før, kjem til å brytast ned, og det blir vist det mest usømelege for augo våre.

 

4.Folk frå fattige land kjem til å strøyme til Europa. (1 1968 hadde vi ikkje innvandring. E.M.) Dei kjem også til Skandinavia og Noreg. Det vert såpass mange av dei at folk tek til å mislike dei og vert harde mot dei. Dei blir handsama slik som jødane før krigen. Då er målet for våre synder nådd. (Eg protesterte på det med innvandring. Eg forstod det ikkje

då. E.M.) Då strøymde tårene ned på den gamle dama. Eg får ikkje sjå det, men du får sjå det. Då plutseleg kjem Jesus att, og den 3.verdenskrig bryt laus. Det vert ein kort krig (ho fekk sjå den). Alt av krig eg har opplevd før, er berre leik i forhold til denne, og den kjem til å avslutte med atombombe. Lufta kjem til å bli forureinsa slik at ein ikkje kan puste i den. Det kjem over fleire kontinent: Amerika, Japan, Australia, - dei rike landa. Vatnet kjem til å bli øydelagt. Vi kan ikkje dyrke meir på jorda. Resultatet vert at berre ein levning vert att. Og levningen i dei rike landa vil forsøke å rømme mot dei fattige land, men dei vert like harde mot oss som vi var mot dei når tida er inne. Eg er så glad for at eg ikkje får sjå det, men når tida nænnar seg, må du ta mot til deg og sei dette. Eg har fått det ifrå Gud. Ingenting av dette strir imot det Bibelen fortel. Sjå Åp 6 og utover! Men den som har fått si synd tilgjeven og har Jesus til Frelsar og Herre, er trygg.

 

 

 

 

 

These two interesting and amazing prophecies were given long ago in Norway.

 

 

JESUS IS COMING SOON (SUDDENLY)

 

An old woman of 90 from Valdres in Norway had a vision from God in 1968. The evangelist Emanuel Minos had meetings (services) where she lived. He had the opportunity to meet her, and she told him what she had seen. He wrote it down, but thought it to be so unintelligible that he put it in a drawer. Now, almost 30 years later, he understands he has to share the vision with others.

 

The woman from Valdres was a very alert, reliable, awake and credible Christian, with a good reputation among all who knew her. This is what she saw:

 

"I saw the time just before the coming of Jesus and the outbreak of the Third World War. I saw the events with my natural eyes. I saw the world like a kind of a globe and saw Europe, land by land. I saw Scandinavia. I saw Norway. I saw certain things that would take place just before the return of Jesus, and just before the last calamity happens, a calamity the likes of which we have never before experienced.

 

She mentioned four waves:

 

1. "First before Jesus comes and before the Third World War breaks out there will be a ‘détente’ like we have never had before. There will be peace between the super powers in the east and the west, and there will be a long peace. (Remember, that this was in 1968 when the cold war was at its highest. E. Minos) In this period of peace there will be disarmament in many countries, also in Norway and we are not prepared when it (the war) comes. The Third World War will begin in a way no one would have anticipated - and from an unexpected place.

 

2. "A lukewarmness without parallel will take hold of the Christians, a falling away from true, living Christianity. Christians will not be open for penetrating preaching. They will not, like in earlier times, want to hear of sin and grace, law and gospel, repentance and restoration. There will come a substitute instead: prosperity (happiness) Christianity.

 

"The important thing will be to have success, to be something; to have material things, things that God never promised us in this way. Churches and prayer houses will be emptier and emptier. Instead of the preaching we have been used to for generations -like, to take your cross up and follow Jesus, - entertainment, art and culture will invade the churches where there should have been gatherings for repentance and revival. This will increase markedly just before the return of Jesus.

 

3. "There will be a moral disintegration that old Norway has never experienced the likes of. People will live together like married without being married. (I do not believe the concept ‘co-habitor’? existed in 1968 - E. Minos.) Much uncleanness before marriage, and much infidelity in marriage will become the natural (the common), and it will be justified from every angle. It will even enter Christian circles and we pet it - even sin against nature. Just before Jesus return there will be TV- programs like we have never experienced. (TV had just arrived in Norway in 1968. E. Minos)

 

"TV will be filled with such horrible violence that it teaches people to murder and destroy each other, and it will be unsafe in our streets. People will copy what they see. There will not be only one ‘station’ on TV, it will be filled with ‘stations.’ (She did not know the word ‘channel’ which we use today. Therefore she called them stations. E. Minos.) TV will be just like the radio where we have many ‘stations,’ and it will be filled with violence. People will use it for entertainment. We will see terrible scenes of murder and destruction one of the other, and this will spread in society. Sex scenes will also be shown on the screen, the most intimate things that takes place in a marriage." (I protested and said, we have a paragraph that forbids this kind of thing. E. Minos.) There the old woman said: "It will happen, and you will see it. All we have had before will be broken down, and the most indecent things will pass before our eyes."

 

4. "People from poor countries will stream to Europe. (In 1968 there was no such thing as immigration. E. Minos.) They will also come to Scandinavia - and Norway. There will be so many of them that people will begin to dislike them and become hard with them. They will be treated like the Jews before the Second World War. Then the full measure of our sins will have been reached (I protested at the issue of immigration. I did not understand it at the time. E. Minos.)

 

The tears streamed from the old woman’s eyes down her cheeks. "I will not see it, but you will. Then suddenly, Jesus will come and the Third World War breaks out. It will be a short war." (She saw it in the vision.)

 

"All that I have seen of war before is only child’s play compared to this one, and it will be ended with a nuclear atom bomb. The air will be so polluted that one cannot draw one’s breath. It will cover several continents, America, Japan, Australia and the wealthy nations. The water will be ruined (contaminated?). We can no longer till the soil. The result will be that only a remnant will remain. The remnant in the wealthy countries will try to flee to the poor countries, but they will be as hard on us as we were on them.

 

"I am so glad that I will not see it, but when the time draws near, you must take courage and tell this. I have received it from God, and nothing of it goes against what the Bible tells.

 

"The one who has his sin forgiven and has Jesus as Savior and Lord, is safe."

 

WHEN THE OIL FLOWS

 

An elder in the Pentecostal Church at Moss, Norway, Martin Andersen, heard the following prophecy in 1937, in Moss:

 

‘When oil comes out of the North Sea and along the Norwegian coast, things will begin to happen, and the return of Jesus is approaching.’

 

When these words had been proclaimed, people stood up in the congregation and asked the man to sit down and not speak such nonsense. In 1937 it was indeed nonsense to talk about oil being pumped along the Norwegian coast. Today all the world’s big oil companies are pumping oil along the coast of Norway. Norway is the world’s second greatest exporter of oil - after Saudi Arabia.

 

The sum of it all is: Jesus is coming soon (suddenly).

 

 

Editor’s note: The above account was originally transmitted from Israel to friends in the US. It was sent by a Norwegian Christian worker by the name of Ragna Von Porat. Ragna states in a footnote that it was translated from Danish. She further states that Emanuel Minos, the evangelist mentioned in the account, was her friend’s closest neighbor in Oslo. She says, "I heard him in my young days. My parents knew him."

 

Because of my fear of transmitting false prophecy, I have diligently inquired concerning the information in this letter. Publication has been delayed until permission could be secured from Ragna in Israel. In my contact with her, she has assured me that these accounts are true and reliable. In fact, she relates that the first account has already been published in one of Norway’s Christian newspapers.

 

I have found in my own research that the first account was also published by the Christian Information Service in Germany. The website of Dr. Emanuel Minos is active today and can be accessed for verification. Although the language on this site is Norwegian, the very similar story of the woman and her vision is posted there in English. The above accounts are transmitted just as they were received.

 

Ragna took it upon herself to verify as much of the above information as she could. In contacting the Embassy of Norway she learned that Norway has now dropped to the world’s third largest oil exporter.

 

Ragna states, "I certainly have no objection to your going ahead [with publishing]. It must be now-if ever."